Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 771/2008Usnesení NS ze dne 25.06.2008

EcliECLI:CZ:NS:2008:6.TDO.771.2008.1

přidejte vlastní popisek

6 Tdo 771/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. června 2008 o dovolání obviněného M. Š., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve V. R., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 2. 2008, č. j. 50 To 21/2008-499, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 5 T 157/2006, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu Plzeň – město ze dne 25. 10. 2007, č. j. 5 T 157/2006-482, byl obviněný M. Š. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. Za tento trestný čin mu byl podle § 221 odst. 2 tr. zák. uložen trest odnětí svobody v trvání tří a půl roku, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. a podle § 229 odst. 1 tr. ř. a podle § 229 odst. 2 tr. ř. bylo rozhodnuto o nárocích poškozených na náhradu škody. Proti tomuto rozsudku si obviněný podal odvolání.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 2. 2008, č. j. 50 To 21/2008-499, bylo podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného zamítnuto.

Dovolání obviněný opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítl, že soud nesprávně vyhodnotil provedené důkazy. Podle jeho názoru nebylo bez pochybností prokázáno, že by poškozeného udeřil úmyslně. Vzhledem k tomu, že je cca o 10 cm nižší než poškozený, nemohl ho udeřit hlavou do výše asi 10 cm nad kořenem nosu. Je přesvědčen, že z charakteru a způsobu napadení, tj. z úderu hlavou tzv. hlavičkou do úst poškozeného nelze byť nepřímý úmysl dovozovat. Po střetu hlav poškozeného a obviněného zůstal poškozený stát a jestliže poškozený tvrdí, že ztratil vědomí a následkem toho ztratil rovnováhu a upadl na zem, jde o účelové tvrzení. Obviněný má za to, že příčinný vztah mezi jednáním a následkem není dán. Jednání nebyl přítomen žádný očitý svědek. Vytkl soudu, že vycházel jen z výpovědi poškozeného, přičemž výpovědi obviněného neuvěřil. Podle obviněného však měl soud postupovat podle zásady „in dubio pro reo“. Z těchto důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud rozsudek Okresního soudu Plzeň – město a usnesení Krajského soudu v Plzni zrušil a „věc vrátil k dalšímu řízení a novému rozhodnutí“.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.). Dovolání obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř., ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod., nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Ve vztahu k námitkám obviněného považuje Nejvyšší soud za potřebné k otázce zjišťování skutkového stavu a hodnocení důkazů uvést, že v daném případě je smyslem dovolání znevěrohodnit způsob hodnocení důkazů soudy, případně poukázat na důkazy neprovedené. Pro takový případ však musí Nejvyšší soud konstatovat, že takové námitky nejsou způsobilé shora uvedený dovolací důvod naplnit, neboť je jimi namítán nesprávně zjištěný skutkový stav. K otázce zjištěného skutkového stavu musí Nejvyšší soud poukázat na to, že tento (zjištěný skutkový stav § 2 odst. 5 tr. ř.) je výsledkem určitého procesu, který spočívá v tom, že soudy musí nejprve zákonu odpovídajícím způsobem provést důkazy, které považují za nezbytné pro zjištění skutkového stavu věci a tyto důkazy musí dále hodnotit v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř. Na základě hodnocení důkazů založeném na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu pak dospívá soud ke zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (pro orgán činný v trestním řízení) a tento závěr je pak shrnut ve skutkovém zjištění – skutkové větě. Shora popsané hodnotící úvahy, stejně jako otázka objasňování tohoto skutkového stavu jsou rozvedeny v odůvodnění. V odůvodnění rozsudku (§ 125 odst. 1 tr. ř.) soud stručně vyloží, které skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů, pokud si vzájemně odporují. Z odůvodnění přitom musí být patrno, jak se soud vypořádal s obhajobou, proč nevyhověl návrhům na provedení dalších důkazů a jakými právními úvahami se řídil, když posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných ustanovení zákona v otázce viny a trestu. V tomto směru nebyl Nejvyšším soudem mezi zjištěným skutkovým stavem a hodnotícími úvahami soudu prvního stupně (viz shora k § 125 odst. 1 tr. ř.), stejně jako úvahami odvolacího soudu vyjádřenými v souladu s ustanovením § 134 odst. 2 tr. ř. zjištěn nesoulad. Dále musí Nejvyšší soud připomenout, že námitky, které směřují proti odůvodnění rozhodnutí nejsou přípustné (§ 265a odst. 4 tr. ř.).

Trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. se obviněný dopustil tím, že „v P. dne 5. 5. 2006 kolem 22.00 hodin, v K. ul. č., ve V. P., v prostoru šatny odsouzených na pracovišti M., po předchozí slovní rozepři náhle úmyslně udeřil horní částí svého čela do oblasti úst zde stojícího odsouzeného poškozeného Z. Ch., který v důsledku tohoto úderu ztratil rovnováhu a upadl na zem, přičemž se udeřil zadní částí hlavy o blíže nezjištěný předmět, patrně o lavičku či o podlahu, přičemž utrpěl nevelkou zhmožděnou ránu, oděrky a otok v týlní krajině hlavy, otřes mozku, zlomení lební spodiny v týlní kosti, odkud lomné linie přecházely dopředu přes pyramidy až do kosti klínové s oboustrannou zlomeninou skalní kosti a s oboustranným postižením struktur středního a vnitřního ucha, což si vyžádalo hospitalizaci poškozeného v nemocnici od 5. 5. 2006 do 29. 6. 2006, přičemž v důsledku shora uvedeného zranění u poškozeného nastala vpravo úplná hluchota, vlevo těžká kombinovaná porucha odpovídající praktické hluchotě a porucha rovnováhy, která je způsobena poúrazovou kompletní poruchou rovnovážného ústrojí ve vnitřním uchu, kteréžto následky lze označit jako trvalé“.

Nelze přehlédnout, že námitky, které obviněný uplatnil v rámci mimořádného opravného prostředku, tj. v dovolání, jsou obsahově shodné s námitkami, kterými se zabýval soud prvního i druhého stupně a na něž také v odůvodnění svých rozhodnutí uvedené soudy reagovaly. Zvláště pečlivě se soud prvního stupně zabýval otázkou mechanismu zranění a subjektivní stránkou trestného činu (viz str. 14 – 18 rozsudku). Nejvyšší soud stejně jako soud odvolací (viz str. 3 – 4 usnesení) nemá důvod závěry soudu prvního stupně jakkoli zpochybňovat. Jen ve stručnosti lze zdůraznit, že zatímco výpověď poškozeného byla podpořena i dalšími důkazy (lékařskými zprávami, znaleckými posudky i prvotními výpověďmi vyslýchaných svědků), ve světle provedeného dokazování zůstala výpověď obviněného zcela osamocena. Soudy se dostatečně zabývaly jak motivem jednání, jehož podnětem byla averze obviněného vůči poškozenému, tak otázkou příčinné souvislosti, když bylo nade vší pochybnost prokázáno, že ke zranění poškozeného došlo v důsledku pádu po předchozím úderu obviněného, a nikoliv jinak. Vzhledem k této skutečnosti lze zmínit usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu/C. H. BECK, ročník 2002, svazek 17, pod T 408, podle něhož „opakuje-li obviněný v dovolání v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, s kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.“ Uvedený postup by přicházel v úvahu, pokud by obviněný uplatnil námitky právně relevantního charakteru, což se v daném případě nestalo, protože obviněný dovolání opřel o námitky ryze skutkové povahy, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že je třeba jeho dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

Lze tedy shrnout, že uplatnil-li obviněný výše uvedenými námitkami dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je zjevné, že není spokojen s tím, jak soudy hodnotily důkazy a jaké závěry z nich dovodily. Napadá jednotlivé důkazy (zpochybňuje výpověď poškozeného a znalecké posudky) s cílem zpochybnit provedené dokazování s tím, že důkazy by měly být vyhodnoceny jinak. Je logické, že obviněný se snaží zpochybnit výpověď poškozeného, protože v dané věci jde o významný usvědčující důkaz. Soud prvního stupně však ve svém rozhodnutí přesvědčivě vysvětlil, proč uvěřil verzi poškozeného. V žádném případě ke zranění poškozeného nedošlo jen shodou nešťastných okolností. Obviněný poškozeného udeřil tzv. hlavičkou do oblasti úst. Už jen takový způsob útoku je vysoce nebezpečný právě s ohledem na možnost vzniku závažného zranění, čehož si musel být obviněný vědom. Po úderu poškozený ztratil rovnováhu, upadl na zem a uhodil se do zadní části hlavy. Bylo tedy také nad jakoukoliv pochybnost prokázáno, že k újmě na zdraví poškozeného došlo v příčinné souvislosti s jednáním obviněného. Poškozenému obviněný způsobil těžkou újmu na zdraví ve smyslu § 89 odst. 7 písm. d) tr. zák. Jde o vážnou poruchu zdraví spočívající v ztrátě nebo podstatném oslabení funkce smyslového ústrojí. U obviněného došlo prakticky k úplné hluchotě v kombinaci s poruchou rovnovážného ústrojí trvalého rázu. Není pochyb, že po subjektivní stránce byl trestný čin spáchán úmyslně, minimálně v úmyslu nepřímém podle § 4 písm. b) tr. zák., přičemž ve vztahu k těžšímu následku, tj. k těžké újmě na zdraví lze v souladu s ustanovením § 6 písm. a) tr. zák. mít za prokázanou vědomou nedbalost podle § 5 písm. a) tr. zák. Je zjevné, že obviněný v dovolání brojí proti učiněnému skutkovému zjištění, přičemž na svou obhajobu poskytuje vlastní verzi mechanismu vzniku zranění poškozeného. V této souvislosti musí Nejvyšší soud opětovně zdůraznit, že je vázán skutkovým zjištěním učiněným v předchozím řízení. Námitky skutkového charakteru nelze pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. podřadit, protože jimi obviněný nikterak nenamítá, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Je třeba uvést, že hodnocení důkazů je výsadním právem soudu prvního stupně a dovolacímu soudu nepřísluší provádět jejich přehodnocování (čehož se obviněný dovolává). Protože z obsahu dovolání je patrno, že obviněný se neztotožňuje s hodnocením důkazů, přičemž zpochybňuje především věrohodnost výpovědi poškozeného a provádí vlastní hodnocení důkazů, Nejvyšší soud dodává, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem, přičemž neexistuje ústavně zaručené základní právo na trojinstančnost řízení (srov. III. ÚS 298/02, sp. zn. IV. ÚS 29/07). V rámci dovolacího řízení nelze připustit, aby se obviněný domáhal změny v hodnocení důkazů, neboť následkem by bylo zcela jiné skutkové zjištění, které by odpovídalo jeho představám a je v příkrém rozporu s objektivně zjištěným skutkovým stavem a následně ve svém důsledku by muselo vést i k jiné právní kvalifikaci, která by však byla založena na jiném skutkovém zjištění, než které bylo učiněno a je předmětem dovolacího řízení. V souvislosti s formálním odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a nezbytnost postupu Nejvyššího soudu podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. je nutno zmínit usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 78/05, ve kterém tento uvedl, že označení konkrétního dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 265b tr. ř. přitom nemůže být pouze formální; Nejvyšší soud je povinen vždy nejdříve posoudit otázku, zda dovolatelem uplatněný dovolací důvod lze i podle jím vytýkaných vad podřadit pod některý ze specifických dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. ř., neboť pouze skutečná existence zákonného dovolacího důvodu, nikoli jen jeho označení, je zároveň zákonnou podmínkou i rámcem, v němž dochází k přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že námitky uplatněné obviněným v dovolání k dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nemají právně relevantní charakter.

Nejvyšší soud pokládá rovněž za potřebné doplnit, že právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám obviněného. Uvedeným základním právem je „pouze“ zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona v souladu s ústavními principy (srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 681/04). To platí i pro dovolací řízení.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud dovolání obviněného uplatněné s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. odmítl, a to podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., protože bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. o odmítnutí dovolání rozhodl v neveřejném zasedání, aniž věc musel meritorně přezkoumávat ve smyslu § 265i odst. 3 tr. ř. Pokud jde o rozsah odůvodnění, odkazuje v tomto směru na znění § 265i odst. 2 tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 25. června 2008

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru