Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 647/2017Usnesení NS ze dne 05.06.2017

HeslaVeřejné zasedání
Zanedbání povinné výživy
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:6.TDO.647.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 196 odst. 1 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 647/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 5. června 2017 v řízení o dovolání, které podal obviněný Ing. M. V., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2017, sp. zn. 9 To 62/2017, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 15 T 126/2016, takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se obviněnému Ing. M. V., odkládá až do rozhodnutí o dovolání výkon trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 3. 1. 2017, č. j. 15 T 126/2016-120, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2017, č. j. 9 To 62/2017-133.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. 15 T 126/2016, byl obviněný Ing. M. V. uznán vinným přečinem zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se dopustil způsobem popsaným ve výrokové části citovaného rozsudku. Obviněný Ing. M. V. byl za toto jednání odsouzen podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

Proti uvedenému rozsudku Okresního soudu v Hodoníně podal obviněný odvolání, které bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2017, č. j. 9 To 62/2017-133, zamítnuto.

Obviněný podal prostřednictvím svého obhájce proti tomuto usnesení Krajského soudu v Brně dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvod dle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř., tedy že byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného ve veřejném zasedání, v rozporu se zákonem se konalo veřejné zasedání v nepřítomnosti obviněného, ač měla být jeho přítomnost umožněna nebo zajištěna. Obviněný se domnívá, že tímto byl zkrácen na svém právu, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti a mohl se vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Podané dovolání odůvodnil tak, že v průběhu trestního řízení uvedl jako svoji doručovací adresu adresu odlišnou od místa trvalého bydliště, a to J. …, P. …, na kterou mu rovněž doručoval soud I. stupně. Soud odvolací mu však předvolání ani vyrozumění o konání veřejného zasedání na tuto adresu nedoručoval, čímž bylo porušeno právo obviněného na zákonnou lhůtu k přípravě na veřejné zasedání ve smyslu ustanovení § 233 odst. 2 tr. ř., čímž mu byla znemožněna osobní účast na tomto jednání a složení dlužné částky na výživném využitím účinné lítosti podle § 197 tr. zákoníku. Obviněný rovněž uvedl, že ve lhůtě k nástupu trestu prostřednictvím svého obhájce podal dne 6. 4. 2017 návrh na odložení výkonu trestu odnětí svobody, o kterém nebylo doposud rozhodnuto. Závěrem svého dovolání se obviněný domáhá, aby předseda senátu Nejvyššího soudu odložil výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání, a to až do doby rozhodnutí o dovolání a současně navrhl, aby Nejvyšší soud rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení odvolacího soudu a rozsudek nalézacího soudu. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují i další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se nalézacímu soudu přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo dovolání podáno.

Nutno konstatovat, že předmětnou trestní věc obviněného nelze označit z hlediska posouzení namítané problematiky za jednoduchou. Jakkoliv nelze předjímat rozhodnutí Nejvyššího soudu o podaném dovolání obviněného, nelze se zřetelem k uplatněné dovolací argumentaci a výkladu § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. a dalších ustanovení trestního řádu vyloučit, že dovolání bude shledáno důvodným. V takovém případě by se stal výkon trestu, který byl obviněnému uložen napadeným rozhodnutím, nepřípustným.

Předseda senátu zjistil, že v posuzované trestní věci obviněný nenastoupil jemu uložený trest, a proto podle ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř. u obviněného až do rozhodnutí o dovolání odložil výkon trestu odnětí svobody, který byl obviněnému uložen rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 3. 1. 2017, č. j. 15 T 126/2016-120, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2017, č. j. 9 To 62/2017-133.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. června 2017

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru