Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 511/2002Usnesení NS ze dne 22.08.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:6.TDO.511.2002.1

přidejte vlastní popisek

6 Tdo 511/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. srpna 2002 dovolání, které podal obviněný R. J., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 9. 2001, sp. zn. 7 To 305/2001, jenž rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 6 T 25/2001, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného R. J. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 21. 5. 2001, sp. zn. 6 T 25/2001, byl obviněný R. J. uznán vinným pod body 1. až 3. třemi skutky právně kvalifikovanými jako trestné činy zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. Za trestný čin pod bodem 1. bylo podle § 37 tr. zák. upuštěno od uložení souhrnného trestu odnětí svobody vzhledem k rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 6. 2. 1998, sp. zn. 6 T 149/97. Za trestné činy pod body 2. a 3. byl obviněný odsouzen podle § 213 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák., § 45 odst. 1, 2 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Tímtéž rozsudkem byli obvinění R. J. a R. J. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěni obžaloby pro skutek v ní právně kvalifikovaný jako trestný čin podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Proti tomuto rozsudku podal okresní státní zástupce ve Frýdku-Místku odvolání v neprospěch obviněného R. J.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 9. 2001, sp. zn. 7 To 305/2001, byl k odvolání okresního státního zástupce ve Frýdku-Místku podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušen rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 21. 5. 2001, sp. zn. 6 T 25/2001, ve výrocích o trestech za trestné činy pod body 1. až 3. Dále odvolací soud podle § 259 odst. 3 tr. ř. sám ve věci rozhodl a obviněného R. J. odsoudil:

- za trestný čin pod bodem 1. podle § 238 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců nepodmíněně, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou; podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 6. 2. 1998, sp. zn. 6 T 149/97, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu;

- za trestné činy pod body 2. a 3. podle § 213 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 roku nepodmíněně, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou.

Proti konstatovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podal obviněný R. J. prostřednictvím svého obhájce s poukazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. dovolání. Obviněný namítá, že bylo porušeno ustanovení o přítomnosti obviněného u hlavního líčení, jelikož žádal prostřednictvím kurátora Městského úřadu v T., den před konáním hlavního líčení, o jeho odročení, ale nebylo mu vyhověno a hlavní líčení se konalo v jeho nepřítomnosti. Také uvádí, že trest uložený odvolacím soudem je v hrubém nepoměru k výši trestu uloženému rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Závěrem dovolání obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 9. 2001 (v dovolání je chybně uvedeno dne 23. 9. 2001), sp. zn. 7 To 305/2001, a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.

K dovolání obviněného se ve smyslu § 265h odst. 2 věty první tr. ř. písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho názoru není dovolání přípustné, protože směřuje proti pravomocnému soudnímu rozhodnutí, které nabylo právní moci před účinností novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. Proto navrhl, aby Nejvyšší soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl.

Nejvyšší soud shledal, že v posuzované trestní věci obviněného R. J. není dovolání přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V § 265a odst. 2 písm. a) až písm. h) tr. ř. je stanoveno, co se rozumí rozhodnutím ve věci samé.

Dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek bylo zavedeno novelou trestního řádu (zák. č. 265/2001 Sb.), která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2002. Časová působnost trestního řádu jako procesní normy se řídí zásadou, že trestní řízení se koná podle zákona účinného v době řízení. V období do 31.12. 2001 bylo možno pravomocné rozhodnutí v trestních věcech napadnout pouze stížností pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.) nebo návrhem na povolení obnovy řízení (§ 277 a násl. tr. ř.). Jestliže dovolání bylo zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, znamená to, že tento mimořádný opravný prostředek lze podat jen tehdy, nastanou-li všechny zákonné podmínky pro jeho podání až po 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zák. č. 265/2001 Sb. Pro tento závěr svědčí i ta okolnost, že přechodná ustanovení zák. č. 265/2001 Sb. neupravují možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pokud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě nabyl podle § 139 odst. 1 písm. a) tr. ř. právní moci dne 12. 9. 2001, založila již tato okolnost sama o sobě procesní stav, že nelze proti němu podat dovolání jako nový mimořádný opravný prostředek zavedený s účinností od 1. 1. 2002.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání obviněného R. J. podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl jako nepřípustné a proto nemohl z jeho podnětu přezkoumat napadený rozsudek a předcházející řízení ve smyslu § 265i odst. 3 tr. ř., přičemž své rozhodnutí učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 22. srpna 2002

Předseda senátu

JUDr. Jiří Horák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru