Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1475/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaDovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:6.TDO.1475.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265e odst. 1 předpisu č. 141/1961 Sb.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1475/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 11. 2017 o dovolání, které podal obviněný M. Z . , proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. 6 To 97/2017, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 18 T 197/2015, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

1. Obviněný M. Z. podal prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. 6 To 97/2017, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto jeho odvolání (a odvolání spoluobviněného V. M.) proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 26. 5. 2016, sp. zn. 18 T 197/2015. Obviněný se s odkazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. domáhal toho, aby Nejvyšší soud napadené usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně zrušil a přikázal soudu prvního stupně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

2. Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno opožděně.

3. Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a opatrovníku, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

4. O zákonné lhůtě k podání dovolání byl obviněný poučen v napadeném usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně.

5. Napadené usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně bylo doručeno obviněnému poštou do vlastních rukou dne 7. 7. 2017 (č. l. 308 p. v.). Zákonného zástupce obviněný nemá a obhájce si zvolil až dne 8. 9. 2017 (tedy po uplynutí lhůty k podání dovolání) pro účely řízení o dovolání. Nepřicházelo tudíž v úvahu, aby počátek běhu dovolací lhůty byl ovlivněn doručením rozhodnutí obhájci. Lhůta k podání dovolání, počítaná podle § 60 odst. 2 tr. ř., obviněnému uplynula dnem 7. 9. 2017. Jednalo se o čtvrtek a běžný pracovní den, takže na určení konce lhůty neměly vliv okolnosti uvedené v § 60 odst. 3 tr. ř.

6. Obviněný podal dovolání podáním svého obhájce, jež bylo doručeno na elektronickou podatelnu Okresního soudu v Uherském Hradišti dne 8. 9. 2017 ve 20:45:33 hod. (č. l. 350). Z uvedených časových souvislostí je zřejmé, že dovolání bylo podáno po uplynutí zákonné dovolací lhůty. Z data „6. září 2017“ uvedeného v záhlaví dovolání vycházet nelze, neboť jednak není rozhodné datum vyhotovení písemnosti, nýbrž datum podání na příslušném místě (v tomto případě u Okresního soudu v Uherském Hradišti), jednak toto datum ani neodpovídá datu na plné moci, která byla obhájci udělena „ve věci dovolání…“ až dne 8. 9. 2017 (č. l. 353), kdy také bylo dovolání ve skutečnosti podáno.

7. Nejvyšší soud dodává, že nepřehlédl, že v textu dovolání obviněný uvedl, že mu bylo napadené usnesení Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně doručeno dne 10. 7. 2017 (v takovém případě by lhůta k podání dovolání byla zachována), což však je údaj, který neodpovídá skutečnosti. Z dokladu o doručení vylepeném na č. l. 308 spisu jednoznačně vyplývá datum doručení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu obviněnému dne 7. 7. 2017 a stejné datum je uvedeno na otisku razítka poštovního úřadu na tomto dokladu.

8. Skutečnost, že se obviněný v průběhu řízení před soudem domáhal bezúspěšně přiznání práva na bezplatnou obhajobu, na uvedených závěrech nic nemění. Nejvyšší soud z obsahu spisu zjistil, že obviněný v průběhu trestního stíhání obhájce neměl ode dne 23. 2. 2016, kdy nabylo právní moci usnesení okresního soudu o vyloučení z obhajování původně zvoleného společného obhájce obou obviněných, v němž byl obviněný upozorněn, že si může zvolit obhájce jiného (č. l. 180, 190). To však neučinil. O návrhu obviněného na přiznání práva na bezplatnou obhajobu bylo rozhodnuto negativně soudem prvního stupně dne 15. 3. 2017. Stížnost obviněného proti tomuto usnesení byla zamítnuta usnesením Krajského soudu v Brně - pobočka ve Zlíně ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. 6 To 98/2017. Je faktem, že toto usnesení bylo obviněnému doručeno až dne 7. 7. 2017, tedy až po veřejném zasedání konaném o odvolání a téhož dne jako meritorní rozhodnutí odvolacího soudu, nicméně je nepochybné, že v celém průběhu lhůty k podání dovolání bylo obviněnému známo, že nemá obhájce a že bylo pravomocně rozhodnuto, že nemá právo na bezplatnou obhajobu. Nezávisle na tom si mohl obhájce kdykoli zvolit, stejně jako to učinil v přípravném řízení.

9. Nejvyšší soud proto opožděně podané dovolání obviněného M. Z. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. 11. 2017

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Josef Mazák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru