Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1336/2019Usnesení NS ze dne 31.10.2019

HeslaLhůty
Odvolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:6.TDO.1336.2019.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. e) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 146 odst. 1 tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1336/2019-323

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2019 o dovolání obviněného A. K., nar. XY, bytem XY, okr. Šumperk, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9. 7. 2019, č. j. 55 To 132/2019-298, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 2 T 134/2018, takto:

Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se zrušuje usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9. 7. 2019, č. j. 55 To 132/2019-298. Současně se zrušují také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l tr. ř. se Krajskému soudu v Ostravě-pobočce v Olomouci přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

1. Usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9. 7. 2019, č. j. 55 To 132/2019-298, bylo podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto odvolání A. K. (dále jen „obviněného“, příp. „dovolatele“), proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 25. 2. 2019, č. j. 2 T 134/2018-260, kterým byl obviněný uznán vinným jednak přečinem ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku, jednak přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a dále přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, a byl odsouzen podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou roků a o nároku poškozených na náhradu škody bylo rozhodnuto podle § 229 odst. 1 tr. ř.

I.

Dovolání a vyjádření k němu

2. Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9. 7. 2019, č. j. 55 To 132/2019-298, podal obviněný prostřednictvím obhájce dovolání, ve kterém uvedl, že dovolání podává proti rozhodnutí odvolacího soudu, který jeho odvolání jako opožděně podané zamítl, když pro uvedený postup nebyly dány podmínky, neboť rozhodnutí soudu prvního stupně mu bylo doručeno dne 3. 4. 2019 a on odvolání podal dne 10. 4. 2019, tedy ve lhůtě stanovené nejen v poučení, ale také v zákoně. Takto podané odvolání bylo následně dne 18. 4. 2019 odůvodněno. Obviněný navrhl, aby dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno.

3. Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství sdělil, že dovolání obviněného považuje za důvodné a navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a soudu druhého stupně věc přikázal k novému projednání a rozhodnutí.

II.

Přípustnost dovolání

4. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), a vyhovuje obligatorním náležitostem ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř.

5. Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

III.

Důvodnost dovolání

6. Přestože zákon výslovně v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř. uvádí, že obviněný (prostřednictvím obhájce – osoby práva znalé) konkrétně odkáže na zákonné ustanovení, o které své dovolání opírá, a přestože se tak v předmětné trestní věci nestalo, je Nejvyšší soud toho názoru, že setrvání na tomto požadavku by bylo přepjatým formalismem, neboť z dovolání obviněného je nepochybné, že obviněný uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho první alternativě – tj. že namítl, že jeho řádně podané odvolání bylo zamítnuto, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, když poukázal na tu skutečnost, že přestože podal odvolání včas, bylo toto jako opožděně podané zamítnuto podle § 253 odst. 1 tr. ř.

7. Nejvyšší soud ze spisu zjistil, že rozhodnutí soudu prvního stupně bylo obviněnému doručeno dne 3. 4. 2019 a jeho obhájkyni dne 1. 4. 2019 (č. l. 264). V daném případě se pro počítání lhůt aplikuje ustanovení § 60 tr. ř. (248 odst. 1, 2 tr. ř.). Ze spisu dále vyplývá, že dne 18. 4. 2019 (č. l. 277) bylo soudu prvního stupně doručeno „zdůvodnění odvolání obžalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 25. 2. 2019, č. j. 2 T 134/2019-260“. Následně dne 25. 4. 2019 byla věc předložena Krajskému soudu v Ostravě- pobočce v Olomouci (č. l. 284). Vzhledem k tomu, že poškozená Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vzala své odvolání zpět, rozhodl odvolací soud usnesením ze dne 2. 5. 2019, č. j. 55 To 132/2019-293, tak, že toto zpětvzetí vzal podle § 250 odst. 4 tr. ř. na vědomí. Následně pak usnesením ze dne 9. 7. 2019, č. j. 55 To 132/2019-298, které je napadeno dovoláním, bylo odvolání obviněného jako opožděně podané podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto.

8. Ze spisu Okresního soudu v Šumperku sp. zn. 2 T 134/2018 však Nejvyšší soud dále zjistil, že již dne 10. 4. 2019 bylo tomuto soudu doručeno „odvolání obžalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 25. 2. 2019, č. j. 2 T 134/2018-260, s tím, že bude zdůvodněno do 10 dnů s ohledem na změnu obhájce“ (č. l. 307), když uvedená skutečnost je prokazovaná záznamem na č. l. 306, který uvádí, že toto odvolání bylo omylem přiloženo ke spisu Městského úřadu v Šumperku.

9. Ze shora uvedených skutečností je tedy nesporné, že za situace, kdy obviněnému byl rozsudek soudu prvního stupně doručen dne 3. 4. 2019 a on podal odvolání dne 10. 4. 2019, že lhůta uvedená nejen v poučení o opravném prostředku, ale zejména uvedená v ustanovení § 248 odst. 1, 2 tr. ř. (do osmi dnů od doručení rozsudku) byla zachována. Bylo-li tedy odvolacím soudem odvolání obviněného zamítnuto jako odvolání opožděně podané podle § 253 odst. 1 tr. ř., byl naplněn dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho první alternativě a při zjištění shora uvedeného pochybení nezbylo Nejvyššímu soudu než podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušit usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9. 7. 2019, č. j. 55 To 132/2019-298, současně pak zrušit také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l tr. ř. Krajskému soudu v Ostravě-pobočce v Olomouci přikázat, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek

přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 31. 10. 2019

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru