Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1188/2020Usnesení NS ze dne 08.12.2020

HeslaŘízení o dovolání
Vazba
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:6.TDO.1188.2020.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. e) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1188/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 8. 12. 2020 v řízení o dovolání, které podal obviněný K. T., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu ve Věznici Rýnovice, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2020, č. j. 5 To 60/2020-669, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 2 T 97/2019, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný K. T. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15. 11. 2019, č. j. 2 T 97/2019-583, byl obviněný K. T. (dále „obviněný“, příp. „dovolatel“) uznán vinným zločinem obecného ohrožení podle § 272 odst. 1 tr. zákoníku (ad 1), přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku (ad 2) a přečinem přechovávání omamné a psychotropní látky a jedů podle § 284 odst. 2 tr. zákoníku (ad 3), jichž se podle jeho skutkových zjištění dopustil způsobem popsaným ve výroku rozsudku. Za tyto trestné činy byl odsouzen podle § 272 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let. Podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku obviněného zařadil pro výkon trestu do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku obviněnému uložil trest propadnutí věcí specifikovaných ve výroku rozsudku. Podle § 272 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 73 odst. 1 tr. zákoníku uložil obviněnému trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu v trvání šesti let. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušil výrok o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 29. 8. 2018, sp. zn. 1 T 27/2017, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2018, sp. zn. 6 To 441/2018, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 226 písm. b) tr. ř. nalézací soud zprostil obviněného obžaloby Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 2. 7. 2019, sp. zn. 1 ZT 250/2018, pro skutek vymezený ve výroku rozsudku, kterým měl spáchat přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Podle § 229 odst. 3 tr. ř. odkázal poškozenou společnost Bohemia Faktoring, a. s., s jejím nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

2. O odvoláních obviněného a státního zástupce podaného v jeho neprospěch proti tomuto rozsudku rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 22. 6. 2020, č. j. 5 To 60/2020-669, jímž podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ve výroku pod bodem 1) a podle § 259 odst. 3 písm. a) tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného uznal vinným zločinem násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, ve stadiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku, jehož se podle jeho zjištění dopustil tím, že

dne 5. 8. 2018 v době od 15:08 do 15:17 hodin v Praze 4 řídil motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, r. z. XY, poté co neuposlechl výzvu strážníků Městské policie hl. města Prahy k zastavení vozidla v souvislosti s podezření ze spáchání dopravního přestupku a nereagoval ani na zvukové a výstražné zařízení modré barvy s nápisem „STOP“ a strážníkům ujížděl a poblíž křižovatky ulic XY a XY vyhodil z vozidla na silnici 3 kovové předměty, které byly zjevně uzpůsobené k tomu, aby při najetí motorového vozidla na tento předmět došlo k propíchnutí pneumatiky, čímž chtěl zamezit dalšímu pronásledování ze strany hlídky Městské policie hl. města Prahy, ačkoli musel být minimálně srozuměn s tím, že v případě střetu vozidla strážníků s danými předměty s ohledem na rychlost v jaké se pohybovali, mohli být tito závažným způsobem ohroženi na životě, k čemuž nedošlo jen dílem náhody, neboť strážník A. Š., který služební vozidlo řídil, se každému takovému předmětu vyhozenému z vozidla zdárně vyhnul, až to křižovatky ulic XY a XY, kde vjel do světelně řízené křižovatky na červený signál „Stůj“, následkem čehož způsobil dopravní nehodu, kdy svým vozidlem narazil do vozidla zn. Volkswagen Touareg, r. z. XY, které vjelo do křižovatky na zelený signál.

3. Městský soud v Praze obviněného odsoudil za tento zločin a jeho rozhodnutím nedotčené přečiny nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedů podle § 284 odst. 2 tr. zákoníku, jakož i za sbíhající se přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku podle § 272 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon ho podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku mu uložil trest propadnutí věcí specifikovaných ve výroku rozsudku. Podle § 272 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 73 odst. 1 tr. zákoníku obviněnému uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu v trvání šesti let. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušil výrok o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 29. 8. 2018, sp. zn. 1 T 27/2017, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2018, sp. zn. 6 To 441/2018, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu.

4. O dovolání, jímž obviněný napadl rozsudek odvolacího soudu, rozhodl Nejvyšší soud usnesením ze dne 8. 12. 2020, sp. zn. 6 Tdo 1188/2020 tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil citovaný rozsudek soudu druhého stupně i všechna další rozhodnutí na něj obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

5. Podle zjištění dovolacího soudu vykonává obviněný v současné době trest odnětí svobody, který mu byl uložen citovaným rozhodnutím soudu druhého stupně, jež bylo zrušeno. Vyvstala proto potřeba rozhodnout podle § 265l odst. 4 tr. ř. o případném vzetí obviněného do vazby. Podle citovaného ustanovení totiž [v]ykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

6. Z obsahu spisu plyne, že ve stadiu přípravného řízení bylo trestní stíhání obviněného realizováno vazebním způsobem, neboť ten byl do vazby z důvodu § 67 písm. a) tr. ř. vzat usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 8. 8. 2018, sp. zn. 0 Nt 15054/2018 (č. l. 105 až 106). Z vazby byl propuštěn na podkladě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 5. 2020, sp. zn. 0 Nt 16029/2019 (č. l. 123 až 125) ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2019, sp. zn. 44 To 257/2019 (č. l. 126 až 131) dne 5. 6. 2019 v 15.55 hod. (hlášenka změna na č. l. 132). Soudní řízení realizované na podkladě obžaloby podané u soudu dne 2. 7. 2019 probíhalo bez zjevných komplikací, obviněný se účastnil hlavního líčení dne 26. 9. 2019 (č. l. 427 až 534), dne 5. 11. 2019 (č. l. 553 až 570) i dne 15. 11. 2019 (č. l. 514 až 577), kdy došlo k vyhlášení rozsudku, stejně jako veřejného zasedání o odvolání dne 27. 4. 2020 (č. l. 660 až 662) a dne 22. 6. 2020 (č. l. 665 až 667), kdy došlo k vyhlášení rozsudku odvolacího soudu. Obviněný rovněž sám dne 24. 8. 2020 nastoupil do výkonu uložené trestu odnětí svobody (č. l. 689). Aktuální opis Rejstříku trestů nevykazuje novější odsouzení obviněného.

7. Uvedená zjištění ústí do konstatování, že v současné době nelze učinit závěr vedoucí k důvodné obavě, že by se obviněný trestnímu stíhání či hrozícímu trestu vyhýbal útěkem či skrýváním a že by tudíž byl dán zákonný důvod k jeho vzetí do vazby z důvodu § 67 písm. a) tr. ř. V uvedeném směru lze zmínit, že napadený rozsudek odvolacího soudu byl zrušen na podkladě dovolání obviněného, z čeho plyne, že se pro další řízení uplatňuje § 265s odst. 2 tr. ř. (resp. v něm upravený zákaz reformationis in peius). Obviněný se tudíž nemá důvod obávat zhoršení svého postavení, což s přihlédnutím ke skutečnosti, že již část uloženého trestu vykonal (zápočet vazby od 5. 8. 2018 do 5. 6. 2019, výkon od 24. 8. 2020), rovněž podporuje závěr, že jeho vzetí do vazby z důvodu § 67 písm. a) tr. ř. není odůvodněno. Důvody vazby podle § 67 písm. a) či písm. c) tr. ř. nebyly u obviněného shledány, stejný závěr činí i soud dovolací.

8. Při daných zjištěních proto Nejvyšší soud rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný K. T. do vazby nebere. Závěr učiněný Nejvyšším soudem ovšem neznamená, že by obviněný nemohl být do vazby vzat, pokud by k tomu zavdal příčinu a byly by splněny zákonné předpoklady pro takové rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. 12. 2020

JUDr. Ivo Kouřil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru