Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tdo 1131/2015Usnesení NS ze dne 24.09.2015

HeslaVyloučení soudce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:6.TDO.1131.2015.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. c) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 30 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

6 Tdo 1131/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. září 2015 v řízení o dovolání obviněného JUDr. V. S., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 5 To 49/2015, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 5 T 95/2013, takto:

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. je soudce JUDr. Vladimír Veselý vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněného JUDr. V. S., a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1131/2015 v trestní věci Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 5 T 95/2013.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 5 T 95/2013, uznal obviněného JUDr. V. S. (dále také jen „obviněný“ či „dovolatel“) vinným zločinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3, 4 písm. b) tr. zákoníku a uložil mu podle § 206 odst. 4 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců. Podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku mu výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 5 roků. Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku mu uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu advokacie na dobu 5 let. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. mu uložil povinnost zaplatit poškozenému J. L., škodu ve výši 250.000 Kč.

Pro úplnost se uvádí, že rozsudek ze dne 10. 12. 2014 je již v pořadí druhým rozhodnutím prvostupňového soudu, kdy poprvé byl obviněný Obvodním soudem pro Prahu 1 uznán vinným rozsudkem ze dne 2. 6. 2014, č. j. 5 T 95/2013-259, a to stejným trestným činem a uložen mu stejný trest a výrok o náhradě škody. Rozsudek ze dne 2. 6. 2014 byl zrušen usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2014, č. j. 5 To 275/2014-278, podle § 258 odst. 1 písm. a), c) tr. ř. a podle § 259 odst. 1 tr. ř. bylo prvostupňovému soudu uloženo, aby učinil ve věci rozhodnutí nové.

Proti uvedenému rozsudku ze dne 10. 12. 2014 podal obviněný odvolání, o němž rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 5 To 49/2015, tak, že je podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 5 To 49/2015, podal obviněný prostřednictvím obhájkyně Mgr. Moniky Švarcové dovolání s odkazem na dovolací důvody uvedené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. c), g), l) tr. ř.

Věc je u Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího vedena pod sp. zn. 6 Tdo 1131/2015 a napadla do senátu č. 6, jenž je složen ze soudců JUDr. Jana Engelmanna (řídící předseda senátu), JUDr. Vladimíra Veselého, JUDr. Ivo Kouřila a JUDr. Michaela Vrtka, Ph. D. Opatřením řídícího předsedy senátu JUDr. Jana Engelmanna byla věc přidělena JUDr. Vladimíru Veselému.

Obviněným v této věci je JUDr. V. S.

Soudce JUDr. Vladimír Veselý na podkladě tohoto poznatku předložil věc senátu k rozhodnutí o vyloučení ve smyslu § 30 odst. 1 tr. ř. s vyjádřením, že je subjektivně přesvědčen o tom, že je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v posuzované trestní věci, neboť je spolužákem obviněného a s obviněným jej pojí kamarádský vztah.

Nejvyšší soud dospěl k následujícím závěrům:

Podle § 30 odst. 1 tr. ř. je z vykonávání úkonů trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodnout.

V daných souvislostech je vhodné odkázat na tu část čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podle které má každý právo na to, aby jeho záležitost byla projednána (mimo jiné) nezávislým a nestranným soudem. Listina základních práv a svobod pak v čl. 36 odst. 1 též stanoví, že každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu.

Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí Piersack proti Belgii ze dne 21. září 1982, § 30, konstatoval, že z rozhodování by měl být vyloučen soudce, u něhož existuje opodstatněná obava, že není zcela nestranný, neboť v sázce je důvěryhodnost, kterou soudní moc musí vzbuzovat v demokratické společnosti a zejména u účastníků řízení; srov. též Wettstein proti Švýcarsku ze dne 21. prosince 2000, § 42 - 44).

Senát Nejvyššího soudu dospěl v tomto případě k závěru, že způsobilost jmenovaného soudce Nejvyššího soudu nestranně rozhodnout je z výše uvedeného důvodu tj. vztahu soudce k obviněnému zpochybnitelná.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že soudce JUDr. Vladimír Veselý je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněného JUDr. V. S., a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1131/2015.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Vladimír Veselý

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru