Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Tcu 4/2020Usnesení NS ze dne 20.02.2020

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:6.TCU.4.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

6 Tcu 4/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 20. 2. 2020 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. M., nar. XY, rozsudkem Zemského soudu Krems an der Donau, Rakouská republika, ze dne 6. 2. 2017, sp. zn. 38 Hv 46/16d, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu Krems an der Donau, Rakouská republika, ze dne 6. 2. 2017, sp. zn. 38 Hv 46/16d, který nabyl právní moci 10. 2. 2017, byl M. M. uznán vinným trestným činem krádeže za účelem obživy, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu M. M. v úmyslu se přivlastněním těchto předmětů neoprávněně obohatit, v Gmündu odcizil cizí movité věci převyšující částku € 5.000,-, když

A) vloupáním v noci na 9. 8. 2016 s odděleně stíhaným M. F., odcizil tak, že vylomil lankový zámek, kterým byla zajištěna jízdní kola a tím vylomil bezpečnostní zařízení, a sice

a) H. B. horské kolo značky KTM v hodnotě cca € 1.500,-

b) B. B. jízdní kolo značky Cube v hodnotě cca € 2.000,-

B) a dále odcizil

a) dne 25. 8. 2016 s dvěma odděleně stíhanými spolupachateli DI M. H. dámské kolo značky Merida, horské dětské kolo značky Bulls a pánské horské kolo značky Giant Trance III v hodnotě nepřevyšující částku € 5 000,-

b) dne 2. 12. 2016 oprávněným firmy Eurospar 7 lahví Whisky v celkové hodnotě € 140,93,-.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. M. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku).

Pokud jde v úvahu o přicházející trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, ze skutkových zjištění cizozemského soudu vyplývá, že odsouzený svým jednáním způsobil celkem škodu v přibližné výši cca € 8 600,-. Uvedeným jednáním zjevně na cizím majetku způsobil větší škodu ve smyslu § 205 odst. 3 tr. zákoníku, za kterou je považována škoda dosahující částky nejméně 50.000 Kč (§ 138 odst. 1 tr. zákoníku). Je tudíž zřejmé, že v úvahu přichází kvalifikace skutků, pro které byl Martin Mareš cizozemským soudem odsouzen, jako pokračujícího trestného činu krádeže podle § 205 odst. 1, 3 tr. zákoníku. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. M. se dopustil jednání, kterým úmyslně způsobil na cizím majetku větší škodu (ve výši výrazněji přesahující spodní hranici zákonného kvalifikačního znaku), neboť se cíleně zaměřoval na odcizování hodnotnějších kol. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována tím, že se této dopustil s dalším pachatelem a že již v minulosti byl ve více případech odsouzen a rovněž potrestán i nepodmíněnými tresty odnětí svobody pro majetkovou trestnou činnost spáchanou jak na území České republiky, tak na území Rakouska. Z opisu rejstříku trestů jmenovaného totiž vyplynulo, že jde v pořadí o jeho páté odsouzení Zemským soudem Krems an der Donau. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. M. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Poučení:

V Brně dne 20. 2. 2020

JUDr. Ivo Kouřil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru