Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tz 287/2001Rozhodnutí NS ze dne 06.12.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:5.TZ.287.2001.1

přidejte vlastní popisek

5 Tz 287/2001

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 6. prosince 2001 stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch i v neprospěch obviněného J. Č. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. 6 To 303/2001, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, pod sp. zn. 18 T 62/2001, a rozhodl podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. a za podmínek § 272 odst. 1 tr. ř. takto:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. 6 To 303/2001,

bylporušenzákon

v ustanovení § 260 tr. ř. ve prospěch obviněného J. Č.

Toto usnesení se zrušuje ve výroku, kterým byla podle § 260 tr. ř. věc vrácena státnímu zástupci k došetření. Současně se zrušují všechna další rozhodnutí na zrušený výrok usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Bruntále, pobočce v Krnově, se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 18 T 62/2001, byl obviněný J. Č. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby z trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v době od 8. 12. 1999 do 14. 4. 2000 v K., okres B., odebral od J. H. na základě komisionářské smlouvy ze dne 8. 12. 1999 do komisního prodeje celkem 1.337,55 litrů lahvového a 2.360 litrů sudového vína v celkové hodnotě 156.610,- Kč, ze kterého prodal či použil pro svou potřebu víno v celkové hodnotě 109.876,- Kč, avšak J. H. uhradil pouze částku 28.540,- Kč, čímž J. H. způsobil škodu ve výši 81.336,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podal okresní státní zástupce v Bruntále odvolání v neprospěch obviněného J. Č.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. 6 To 303/2001, byl z podnětu odvolání okresního státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. zrušen v celém rozsahu rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, ze dne 26. 4. 2001, sp. zn. 18 T 62/2001. Podle § 260 tr. ř. byla věc vrácena státnímu zástupci k došetření.

Proti tomuto usnesení podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. a ve lhůtě uvedené v § 272 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch i v neprospěch obviněného J. Č.

V písemném zdůvodnění mimořádného opravného prostředku ministr spravedlnosti poukazuje na ustanovení § 2 odst. 5, 6, § 260 tr. ř. a § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a namítá, že se jimi příslušné soudy při rozhodování věci neřídily. Konstatuje, že závěr odvolacího soudu o zrušení rozsudku okresního soudu odpovídá ustanovení § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř., neboť soud prvního stupně se náležitě nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí, a je nutno k objasnění věci provést další důkazy. Za stávající důkazní situace dospěl okresní soud k chybnému závěru, že jsou dány podmínky pro rozhodnutí zprošťujícím výrokem podle § 226 písm. b) tr. ř. Další důkazy, které bude nutno provést, vyčerpávajícím způsobem poskytnou přehled o charakteru a povaze vztahů mezi obviněným a poškozeným a přispějí k zodpovězení otázky, zda jednání obviněného lze posoudit jako trestný čin a v jakém rozsahu. K tomu bude zapotřebí doplnit výpovědi obviněného J. Č. a poškozeného J. H., a to ve směru naznačeném v rozhodnutí odvolacího soudu.

Podle ministra spravedlnosti je však nedůvodný požadavek odvolacího soudu na zajištění všech účetních dokladů, které jsou v dané věci k dispozici. Namítá, že odvolací soud nespecifikuje, o jaké doklady by se mělo jednat, co konkrétně by měly prokazovat a kdo by je měl předložit. Neopodstatněnost tohoto požadavku je dána zjištěními, která vyplynula z dosavadního průběhu dokazování. Bylo prokázáno, že obviněný J. Č. žádné účetnictví nevedl a poškozený J. H. již v průběhu trestního řízení předložil všechny doklady, které měly k věci vztah.

Ministr spravedlnosti uvádí, že nelze akceptovat rozhodnutí odvolacího soudu o vrácení věci do přípravného řízení, neboť nebyly pro takový postup splněny zákonné podmínky. Zdůrazňuje, že důvodem postupu podle § 260 tr. ř. je potřeba provádění obsáhlého a obtížného došetření skutečností důležitých pro rozhodnutí věci, bez nichž by nebylo možno spravedlivě rozhodnout a jejím vrácením státnímu zástupci k došetření se vyřízení věci urychlí. Podle ministra spravedlnosti neodpovídá těmto podmínkám rozhodnutí odvolacího soudu, neboť vrácení věci do přípravného řízení k provedení banálních úkonů, které mohl učinit okresní soud, a z toho vyplývající nutnost podání nové obžaloby a projednání věci v hlavním líčení, by nedůvodně vedlo k prodloužení trestního řízení a k oddálení rozhodnutí ve věci. Navíc odvolací soud ani nezdůvodnil, v čem spatřuje existenci podmínek pro postup podle § 260 tr. ř.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. 6 To 303/2001, byl porušen zákon v ustanovení § 260 tr. ř., a v řízení, které mu předcházelo, též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. ve prospěch i v neprospěch obviněného J. Č. Dále aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. toto usnesení zrušil ve výroku podle § 260 tr. ř. o vrácení věci státnímu zástupci k došetření. Poté aby Nejvyšší soud postupoval podle § 271 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal z podnětu podané stížnosti pro porušení zákona a na podkladě spisového materiálu podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost všech výroků napadeného usnesení, jakož i řízení, které mu předcházelo, a shledal, že zákon porušen byl.

Z trestního spisu bylo zjištěno, že k objasnění skutkového stavu věci byly u hlavního líčení před okresním soudem provedeny výslechy obviněného J. Č. a svědků J. H. a M. M. Rovněž byly provedeny listinné důkazy zajištěné v přípravném řízení.

Podle § 2 odst. 5 tr. ř. orgány činné v trestním řízení postupují tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Bez návrhu stran objasňují stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch obviněného. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny okolnosti případu. Podle § 2 odst. 6 tr. ř. orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.

Podle názoru Nejvyššího soudu nepostupoval odvolací soud v rozporu se zákonem, když po přezkoumání napadeného rozsudku ve smyslu § 254 odst. 1 tr. ř. dospěl k závěru, že se okresní soud nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí a k objasnění věci je třeba provést další důkazy. Okresní soud proto nepostupoval důsledně podle § 2 odst. 5, 6 tr. ř. V odůvodnění svého usnesení odvolací soud oprávněně konstatoval, že v předchozích stadiích trestního řízení nebyla věnována dostatečná pozornost objasnění otázky, jak obviněný J. Č. naložil s vínem v hodnotě 67.291,- Kč, které z celkového množství vína v částce 156.610,- Kč, dodaného na základě komisionářské smlouvy, nebylo poškozenému zaplaceno nebo vráceno, případně podle tvrzení obviněného jako zkažené vylito. Dále jak dospěl poškozený J. H. k částce 23.053,- Kč, kterou uvedl na svém dokladu, když hodnota vína, které mu nebylo zaplaceno nebo vráceno byla vyšší. Lze souhlasit i s tím, že v tomto směru je nutno dokazování doplnit výslechem obviněného J. Č. a poškozeného J. H. Také požadavek odvolacího soudu, aby byly vyžádány veškeré účetní doklady není nadbytečný, jak namítá stížnost pro porušení zákona. V tomto směru nelze přehlédnout, že z dosavadních výpovědí zejména poškozeného nelze učinit zcela jednoznačný závěr, že všechny dostupné listinné důkazy ohledně dodávky a odběru předmětného vína do komisního prodeje jsou zahrnuty v trestním spise, což lze snadno prověřit dotazem u J. H. Odvolací soud proto důvodně podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. zrušil rozsudek okresního soudu v celém rozsahu.

Podle § 260 tr. ř. považuje-li to odvolací soud pro náležité objasnění věci za potřebné, může při zrušení rozsudku vyslovit, že se věc vrací státnímu zástupci k došetření. Ustanovení § 191 a § 264 odst. 2 tr. ř. platí i tu.

Naproti tomu nelze akceptovat výrok odvolacího soudu, kterým byla podle § 260 tr. ř. vrácena věc státnímu zástupci k došetření. Nutno souhlasit se stížností pro porušení zákona, že takovýto postup by měl být aplikován v případě, kdy je potřeba rozsáhlého došetření anebo odstranění závažných vad přípravného řízení. V předmětné věci jde však o jednoduché úkony, kterými může být dokazování u hlavního líčení doplněno a následně okresním soudem ve věci rozhodnuto. Uvedeným chybným postupem odvolacího soudu byl obviněný J. Č. nedůvodně zvýhodněn, neboť výrokem podle § 260 tr. ř. byla věc vrácena do přípravného řízení, tedy do procesního stadia trestního řízení pro obviněného příznivějšího, než je řízení před soudem na podkladě obžaloby.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. 6 To 303/2001, byl porušen zákon v ustanovení § 260 tr. ř. ve prospěch obviněného J. Č. Nebyl však akceptován návrh ministra spravedlnosti na vyslovení porušení zákona i v řízení, které napadenému usnesení předcházelo, neboť na nedostatky v rozsudku okresního soudu týkající se ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. bylo odvolacím soudem dostatečně reagováno. Protože byly splněny všechny zákonné podmínky § 272 odst. 1 tr. ř., tak Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil ve výroku, kterým byla podle § 260 tr. ř. věc vrácena státnímu zástupci k došetření. Současně zrušil všechna další rozhodnutí na zrušený výrok usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále podle § 270 odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu v Bruntále, pobočce v Krnově, přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Po zrušení uvedeného výroku napadeného usnesení se trestní věc obviněného Josefa Červeně dostala do procesního stadia, jako po podání obžaloby. Úkolem okresního soudu bude v rámci pokynu odvolacího soudu doplnit dokazování, popř. provést i další důkazy pokud to výsledky doplněného dokazování budou ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř. vyžadovat. V této souvislosti považuje Nejvyšší soud za potřebné upozornit, že vzhledem k rozdílným výpovědím obviněného J. Č. a poškozeného J. H. o události měla být provedena konfrontace těchto osob i přímo u hlavního líčení, aby okresní soud mohl blíže zhodnotit věrohodnost jednotlivých tvrzení. Dalším úkolem okresního soudu bude všechny důkazy postupem podle § 2 odst. 6 tr. ř. vyhodnotit a učinit ve věci zákonu odpovídající rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není stížnost pro porušení zákona přípustná.

V Brně dne 6. prosince 2001

Předseda senátu

JUDr. Jiří Horák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru