Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tz 138/2001Rozsudek NS ze dne 25.07.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:5.TZ.138.2001.1

přidejte vlastní popisek

5 Tz 138/2001

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 25. července 2001 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jindřicha Urbánka a soudců JUDr. Františka Púryho a JUDr. Zdeňka Sováka stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného M. H., proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Opavě ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 2 Zt 1966/2000, a rozhodl podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2, § 270 odst. 1 tr. ř. za splnění podmínek § 272 odst. 1 tr. ř. takto:

Pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Opavě ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 2 Zt 1966/2000, a v řízení, jež mu předcházelo, bylporušenzákonv ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 171 odst. 1 tr. ř. a § 89 odst. 12 tr. zák. ve prospěch obviněného M. H.

Toto usnesení se zrušuje. Zrušují se také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Opavě se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Opavě (dále jen „státní zástupce\") ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 2 Zt 1966/2000, byla podle § 171 odst. 1 tr. ř. za použití § 174 odst. 2 písm. c) tr. ř. postoupena trestní věc obviněného M. H. stíhaného pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. komisi pro projednávání přestupků při Městském úřadu v Hradci nad Moravicí, neboť výsledky přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, že však jde o skutek, který by mohl být tímto orgánem posouzen jako přestupek podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Skutku se měl obviněný dopustit tím, že v přesně nezjištěnou dobu počátkem roku 1999 v B. u O., na R. n., odcizil z garáže u domu č. 113 elektrickou víceúčelovou hospodářskou pilu zn. HVP 60 v hodnotě 2.675 Kč ke škodě SD Jednota O. Státní zástupce rozhodnutí odůvodnil tím, že z provedených důkazů vyplývá, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., pokud jde o objektivní stránku - následek, je však zde důvodné podezření, že obviněný se tímto jednáním dopustil přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o výši škody uvedl, že je nepochybné že při zanesení skutečné pořizovací ceny do znaleckého výpočtu by škoda nedosáhla výše 2.000 Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 16. 1. 2001.

Proti tomuto usnesení podal ministr spravedlnosti České republiky ve lhůtě uvedené v § 272 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona v níž vytkl, že napadeným usnesením byl porušen zákon v ustanoveních § 171 odst. 1 tr. ř. a § 89 odst. 12 tr. zák. ve prospěch obviněného M. H. Poukázal na to, že státní zástupce při stanovení hodnoty odcizené pily vycházel z pořizovací ceny, která v roce 1989 činila 4.580 Kč a po odečtení základní amortizace ve výši 81 % hodnota odcizené věci v době krádeže nedosáhla částky 2.000 Kč. V průběhu přípravného řízení byl vyžádán znalecký posudek z oboru ekonomiky, odvětví cen a odhadů movitých věcí, podle něhož pro stanovení časové věci ceny byla výchozí cena, která činila 14.076 Kč a po odečtení základní amortizace 81% byla časová cena odcizené pily stanovena znalcem částkou 2.675 Kč. Protože státní zástupce nevycházel z hodnoty věci, která byla stanovena znalcem, došlo v důsledku jeho postupu k posouzení jednání obviněného jako přestupku, ačkoliv jednání mělo být správně kvalifikováno jako trestný čin krádeže s ohledem na hodnotu věci, která činila v době spáchání trestného činu 2.675 Kč.

V závěru stížnosti pro porušení zákona proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Opavě ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 2 Zt 1966/2000, byl porušen zákon ve prospěch obviněného M. H. v ustanoveních § 171 odst. 1 tr. ř. a § 89 odst. 12 tr. zák., aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil, a dále aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř., tj. aby přikázal státnímu zástupci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud\") přezkoumal na podkladě stížnosti pro porušení zákona podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost výroku napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a zjistil, že zákon byl porušen ve prospěch obviněného M. H. z důvodu, na který poukazuje stížnost pro porušení zákona.

Trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. spáchá ten, kdo si přisvojí cizí věc s tím, že se jí zmocní, a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou. Škodou nikoli nepatrnou je ve smyslu § 89 odst. 11 tr. zák. škoda dosahující nejméně nejnižší měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona, a to částka nejméně 2.000 Kč.

Stížnosti pro porušení zákona je nutno přisvědčit v tom, že podle znaleckého posudku znalkyně Ing. I. M., z oboru ekonomiky, odvětví cen a odhadu movitostí, činí cena víceúčelové hospodářské pily HVP 60 2.675 Kč. Ačkoliv státní zástupce měl k dispozici uvedený znalecký posudek, vycházel, jak vyplývá z odůvodnění napadeného usnesení, z protokolu inventarizační komise SD Jednota O. na č. l. 32, v němž byla pořizovací hodnota uvedené pily na dřevo z roku 1989 stanovena částkou 4.580 Kč, a proto podle státního zástupce pokud by znalkyně vycházela z této pořizovací ceny a odečetla amortizaci 81%, pak by cena pily vyjadřující majetkovou hodnotu, o kterou byl majetek poškozeného zkrácen protiprávním jednáním, nedosáhla výše 2.000 Kč. Státní zástupce tímto způsobem nahradil svojí úvahou a hodnocením závěry znaleckého posudku, k němuž je třeba zapotřebí odborných znalostí, což mu nepřísluší. Pokud je totiž k ocenění věci, patřící osobě poškozené trestným činem, zapotřebí odborných znalostí (zejména například i rozsahu snížení původní hodnoty věci), přibere se k tomuto ocenění znalec (srov. rozhodnutí pod č. 46/1969 Sb. rozh. tr.). Orgán činný v trestním řízení znalecký posudek prověří z toho hlediska, zda znalec přihlížel ke všem okolnostem, které jsou významné pro podání posudku, nemůže však odborné závěry nahrazovat svými, z tohoto hlediska laickými závěry. Podle § 89 odst. 12 tr. zák. se při stanovení výše škody vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení v předešlý stav. Z odůvodnění napadeného usnesení je zřejmé, že státní zástupce takto nepostupoval při stanovení výše škody a v důsledku nesprávného stanovení výše škody rozhodl o postoupení věci komisi pro projednávání přestupků při Městském úřadu v Hradci nad Moravicí, okr. Opava. Státní zástupce pochybil při stanovení výše škody podle § 89 odst. 12 tr. zák., protože nepostupoval důsledně podle § 2 odst. 5 tr. ř. ohledně zjištění skutkového stavu věci a podle § 2 odst. 6 tr. ř. při hodnocení důkazů a nesprávně postoupil věc podle § 171 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným rozhodnutím státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Opavě ze dne 13. 12. 2000, sp. zn. 2 Zt 1966/2000, byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 171 odst. 1 tr. ř. a § 89 odst. 12 tr. zák. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. za splnění podmínek § 272 odst. 1 tr. ř. napadené rozhodnutí zrušil, přičemž současně zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Protože ve věci je třeba učinit nové rozhodnutí, Nejvyšší soud podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Opavě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Při novém projednání věci státní zástupce zjistí skutkový stav věci v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 tr. ř. a provedené důkazy bude hodnotit podle § 2 odst. 6 tr. ř. jednotlivě i v jejich souhrnu a vyvodí z nich odpovídající skutkové i právní závěry. Přitom je podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést ty procesní úkony, jejichž provedení Nejvyšší soud nařídil.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není stížnost pro porušení zákona přípustná.

V Brně dne 25. července 2001

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru