Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 997/2015Usnesení NS ze dne 12.11.2015

HeslaOdklad výkonu trestu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:5.TDO.997.2015.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. e) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265o odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

5 Tdo 997/2015-139

USNESENÍ

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 12. listopadu 2015 v řízení o dovoláních, která podali obvinění V. Š., A. V., Z. V., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 5 To 16/2014, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 28 T 9/2007, o odkladu výkonu rozhodnutí, takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. řádu se na dobu, než bude rozhodnuto o podaných dovoláních, odkládá obviněným V. Š., A. V. a Z. V. výkon rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 28 T 9/2007, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 5 To 16/2014.

Odůvodnění::

Obviněný V. Š. byl rozsudkem Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 28 T 9/2007, uznán vinným přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea prvá tr. zákoníku, pokusem zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 233 odst. 2 alinea druhá, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku ve spojení s § 238 tr. zákoníku, přečinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku, přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea prvá tr. zákoníku a trestným činem úvěrového podvodu podle § 250 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31. 12. 2009.

Za výše uvedené trestné činy byl obviněný V. Š. podle § 233 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let nepodmíněně a podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu činnosti na dobu pěti let, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu a člena statutárního orgánu v obchodních společnostech a družstvech s předmětem činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelské činnosti v oblasti výroby, obchodu a služeb, pronájmu nebytových prostor, včetně poskytování služeb spojených s pronájmem, jakož i zastupování takových subjektů, jejich statutárních orgánů a členů statutárních orgánů na základě plné moci.

Obviněná A. V. byla výše citovaným rozsudkem uznána vinnou přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea prvá tr. zákoníku, pokusem zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 233 odst. 2 alinea druhá, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku ve spojení s § 238 tr. zákoníku, pomocí k přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 211 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea prvá tr. zákoníku.

Za to byl obviněné A. V. uložen podle § 233 odst. 3 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti let a šesti měsíců a pro jeho výkon byla podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazena do věznice s ostrahou.

Obviněný Z. V. byl výše citovaným rozsudkem uznán vinným přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea prvá tr. zákoníku, pokusem zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 233 odst. 2 alinea druhá, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku ve spojení s § 238 tr. zákoníku, pomocí k přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 211 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea prvá tr. zákoníku.

Obviněnému Z. V. soud uložil podle § 233 odst. 3 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

Citovaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci napadli tito obvinění odvoláními, o kterých rozhodl Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 5 To 16/2014. Odvolací soud z podnětu podaných odvolání podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. řádu částečně zrušil rozsudek soudu prvního stupně, a to ohledně všech obviněných ve výrocích o trestech a podle § 259 odst. 3 tr. řádu při nezměněném výroku o vině sám znovu rozhodl tak, že obviněnému V. Š. podle § 233 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 tr. zákoníku uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti let nepodmíněně a podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku jej pro výkon tohoto trestu zařadil do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu dále uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu a člena statutárního orgánu v obchodních společnostech a družstvech s předmětem činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby, obchodu a služeb, pronájem nebytových prostor, včetně poskytování služeb spojených s pronájmem, jakož i zastupování takových subjektů, jejich statutárních orgánů a členů statutárních orgánů na základě plné moci na dobu pěti let.

Obviněné A. V. odvolací soud uložil podle § 233 odst. 3 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání čtyř roků a šesti měsíců a pro jeho výkon ji podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou.

Obviněný Z. V. byl odsouzen podle § 233 odst. 3 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků a pro jeho výkon zařazen podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku do věznice s ostrahou.

Proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podali dovolání obvinění V. Š. s poukazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, A. V. s odkazem na dovolací důvody podle § 265 odst. 1 písm. a) a g) tr. řádu a Z. V. z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. e), g) a h) tr. řádu. Obvinění V. Š. a A. V. současně učinili návrh na odklad výkonu trestu uloženého napadeným rozhodnutím.

Podle § 265o odst. 1 tr. řádu může předseda senátu Nejvyššího soudu odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání. Jak přitom vyplývá z citovaného ustanovení a jeho ustáleného výkladu, postup předsedy senátu Nejvyššího soudu je na rozdíl od rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. řádu jen fakultativní a záleží tak zcela na uvážení předsedy senátu Nejvyššího soudu, který není vázán žádným návrhem či podnětem. Je-li zde však takový podnět, předseda senátu buď i s přihlédnutím k němu učiní rozhodnutí podle § 265o odst. 1 tr. řádu, anebo neshledá důvody k odkladu nebo přerušení výkonu napadeného rozhodnutí, přičemž však negativní rozhodnutí o tom nevydává (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 11 Tdo 494/2007, publikované pod č. T 993. v sešitě č. 35 Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, který vydávalo Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2007).

S ohledem na obsah příslušného trestního spisu v posuzované věci a na argumentaci uvedenou v dovolání obviněných dospěla předsedkyně senátu Nejvyššího soudu k závěru, že u všech tří obviněných existují důvody pro odklad výkonu rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 5 To 16/2014, ve smyslu § 265o odst. 1 tr. řádu. Je totiž zřejmé, že obvinění podali své dovolání včas a za dodržení všech ostatních formálních podmínek ve smyslu § 265d až § 265f tr. řádu, takže lze důvodně předpokládat jejich věcné projednání, přičemž, aniž by předsedkyně senátu Nejvyššího soudu předjímala způsob rozhodnutí o jednotlivých dovoláních, je nutné konstatovat, že mimo jiné s ohledem na vytýkanou vadu porušení zásady ne bis in idem s poukazem na pravomocný rozsudek Obecného soudu v Brescii č. 2070 ze dne 11. 7. 2012, jehož opis obvinění ke svým dovoláním předložili, nelze vyloučit, že dojde ke změně rozhodnutí napadeného dovoláními, a to ve prospěch obviněných. Za těchto okolností není vhodné, aby se započalo s výkony trestů z rozsudku odvolacího soudu, který byl napaden dovoláními obviněných.

Na podkladě uvedené argumentace proto předsedkyně senátu Nejvyššího soudu podle § 265o odst. 1 tr. řádu odložila výkon rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 5 To 16/2014, ohledně všech obviněných. Odklad výkonu rozhodnutí potrvá po dobu, než Nejvyšší soud rozhodne o dovolání obviněných, která směřují proti citovanému rozsudku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. listopadu 2015

JUDr. Blanka Roušalová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru