Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 934/2002Usnesení NS ze dne 11.12.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:5.TDO.934.2002.1

přidejte vlastní popisek

5 Tdo 934/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. prosince 2002 o dovolání obviněného Z. R., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 7. 2002, sp. zn. 9 To 230/2002, který rozhodoval jako soud odvolací, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 3 T 158/2001, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 25. 2. 2002, sp. zn. 3 T 158/2001, byl obviněný Z. R. uznán vinným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1, 2 tr. zákona a byl odsouzen podle § 241 odst. 2 tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání pět a půl roku a pro výkon tohoto trestu byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona zařazen do věznice s ostrahou. Proti tomuto rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech podal obviněný odvolání, které bylo usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 7. 2002, sp. zn. 9 To 230/2002, podle § 256 tr. řádu zamítnuto.

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. července 2002, sp. zn. 9 To 230/2002, napadl obviněný Z. R. dovoláním podaným prostřednictvím obhájce, a to z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu a § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu. K důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu obviněný uvedl, že soudy obou stupňů založily svůj závěr o vině především na výpovědi poškozené M. Š. a znaleckém posudku soudní znalkyně z oboru psychologie PhDr. I. V. Obviněný namítl, že výpověď poškozené M. Š. je značně rozporná a nevěrohodná. K tomu uvádí a podrobně rozebírá jednotlivé rozpory ve výpovědi poškozené v kontextu s výsledky provedeného dokazování. K důvodu dovolání uvedenému v § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu obviněný uvedl, že již v odvolacím řízení navrhoval provedení důkazu vypracováním nového znaleckého posudku z oboru psychologie ohledně věrohodnosti výpovědi poškozené M. Š. Napadené usnesení Krajského soudu v Plzni je podle něj nesprávné a bylo učiněno, aniž by byl proveden jím navrhovaný důkaz vypracováním nového znaleckého posudku. Dovolatel proto navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky napadený rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 25. 2. 2002, sp. zn. 3 T 158/2001, i usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 7. 2002, sp. zn. 9 To 230/2002, podle § 265k tr. řádu zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu v Karlových Varech, aby věc znovu projednal a rozhodl a aby provedl důkaz vypracováním znaleckého posudku jiným znalcem z oboru psychologie ohledně věrohodnosti výpovědi svědkyně M. Š.

Nejvyšší státní zastupitelství se k podanému dovolání obviněného Z. R. do dne vydání tohoto rozhodnutí nevyjádřilo.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací zjistil, že dovolání je přípustné, bylo podáno oprávněnou osobou a v zákonné lhůtě. Podle § 265b odst. 1 tr. řádu lze dovolání podat, jen je-li tu některý z důvodů uvedených v písm. a) až l), pokud není dán důvod dovolání podle § 265b odst. 2 tr. řádu, přičemž podle § 265f odst. 1 tr. řádu je třeba v dovolání mimo jiné vymezit i důvod dovolání s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. řádu nebo § 265b odst. 2 tr. řádu, o které se dovolání opírá.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z obsahu dovolání je nepochybné, že obviněný Z. R. vytýká napadenému rozhodnutí nesprávná skutková zjištění. Důvodem dovolání však nemůže být nesprávné skutkové zjištění, přestože to zákon výslovně nestanoví, což vyplývá z vymezení důvodů dovolání v § 265b odst. 1 tr. řádu. Právní posouzení skutku i jiné hmotně právní posouzení vždy navazuje na skutková zjištění vyjádřená ve skutkové větě výroku o vině a blíže rozvedená v odůvodnění rozhodnutí. Nejvyšší soud v řízení o dovolání je zásadně vázán konečným skutkovým zjištěním, které ve věci učinily soudy prvního a druhého stupně, a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav věci může zvažovat hmotně právní posouzení. Nejvyšší soud nemůže změnit na základě případného doplnění dokazování nebo jiného hodnocení důkazů provedených v předcházejícím řízení skutková zjištění soudu prvního a druhého stupně. Dovolací soud není obecnou třetí soudní instancí zaměřenou k přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího jinak hodnotit provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět či opakovat.

Rozhodnutí napadené dovoláním obviněného Z. R. nespočívá na nesprávném právním posouzení skutku ani na jiném nesprávném hmotně právním posouzení, a proto jím uváděný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu není dán. Obviněný totiž nezpochybňuje právní závěry učiněné v napadeném rozhodnutí, ale své výhrady v dovolání zaměřuje výlučně proti správnosti skutkových zjištění, která se stala podkladem pro právní posouzení skutku, resp. brojí proti tomu, že tato skutková zjištění nejsou správná, a současně napadá i hodnocení provedených důkazů.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu je dán v případech, kdy v napadeném rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný. Z obsahu dovolání však lze dovodit, že obviněný měl patrně na mysli důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu /jímž bylo zákonem č. 200/2002 Sb. s účinností od 24. 5. 2002 novelizováno původní ustanovení § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu/. Důvodem dovolání podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu je existence vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. řádu, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání v písmenech a) až k). Předmětný důvod patří mezi procesní dovolací důvody a jeho smyslem je náprava závažných vad, které vedou k tzv. zmatečnosti rozhodnutí. Dopadá tedy na případy, kdy došlo k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku bez věcného přezkoumání a procesní strana tak byla zbavena přístupu ke druhé instanci nebo byl-li zamítnut řádný opravný prostředek, ačkoliv již v předcházejícím řízení byl dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. řádu. V posuzované věci však o takový případ nejde, neboť Krajský soud v Plzni jako soud druhého stupně konal odvolací řízení a o zamítnutí řádného opravného prostředku (odvolání) rozhodl po provedeném přezkoumání rozsudku podle hledisek stanovených trestním řádem a za stavu, kdy namítaný důvod dovolání nebyl dán.

Námitky uplatněné v dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu směřují výlučně vůči údajným vadám ve skutkových zjištěních, jež měly mít vliv na navazující hmotně právní posouzení. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. řádu /dle platné právní úpravy nyní podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu/ je dovolatelem opírán o vady odvolacího řízení týkající se přezkumné činnosti soudu druhého stupně. Takové důvody však platný zákon v taxativním vymezení dovolacích důvodů neuvádí.

Podle názoru Nejvyššího soudu musí dovolatel na jedné straně v souladu s § 265f odst. 1 tr. řádu odkázat v odvolání na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) – l) tr. řádu, přičemž na straně druhé musí obsah konkrétně uplatněných dovolacích důvodů odpovídat důvodům předpokládaným v příslušném ustanovení zákona. V opačném případě nelze dovodit, že se dovolání opírá o důvody uvedené v § 265b odst. 1 tr. řádu.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že obviněný Z. R. podal dovolání z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného Z. R. podané proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. července 2002, sp. zn. 9 To 230/2002, podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítl, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. řádu. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu Nejvyšší soud rozhodl o odvolání v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2002

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru