Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 923/2009Usnesení NS ze dne 21.10.2009

Publikováno34/2010 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2009:5.TDO.923.2009.3

přidejte vlastní popisek

5 Tdo 923/2009-II.

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. října 2009 v řízení o dovolání, které podal obviněný Ing. R. B. proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 3 To 38/2009, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 48 T 5/2007, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu se obviněný Ing. R. B. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný Ing. R. B. byl rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. 48 T 5/2007, uznán vinným trestnými činy podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 3 tr. zák., jichž se dopustil skutky uvedenými pod body I., II. písm. a) a II. písm. b), c) ve výroku o vině v citovaném rozsudku. Za tyto trestné činy byl obviněný odsouzen podle § 250 odst. 4 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 7 let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Současně byl obviněnému uložen podle § 53 odst. 1 a § 54 odst. 1 tr. zák. peněžitý trest ve výši 500 000,- Kč, přičemž pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl tento trest vykonán, mu byl podle § 54 odst. 3 tr. zák. stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 1 roku. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce správce konkursní podstaty, likvidátora a prokuristy v obchodních společnostech a družstvech na dobu 5 let.

Z podnětu odvolání obviněného Ing. R. B. podaného proti tomuto rozsudku soudu prvního stupně rozhodl Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 3 To 38/2009, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b) tr. řádu zrušil napadený rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu. Podle § 259 odst. 3 tr. řádu pak odvolací soud znovu rozhodl ve věci tak, že obviněného uznal vinným trestnými činy porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 3 tr. zák. a zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterých se dopustil skutky popsanými pod body II./I. a II./II. písm. a), b) ve výroku o vině v citovaném rozsudku odvolacího soudu.

Za uvedené trestné činy byl obviněný Ing. R. B. odsouzen podle § 255 odst. 1, 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 roků, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Dále byl obviněnému uložen podle § 53 odst. 1 a § 54 odst. 1 tr. zák. peněžitý trest ve výši 100 000,- Kč, přičemž pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl tento trest vykonán, mu byl podle § 54 odst. 3 tr. zák. stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání 2 měsíců. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému uložen rovněž trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce správce konkursní podstaty, likvidátora a prokuristy v obchodních společnostech a družstvech na dobu 5 let. Podle § 259 odst. 1 tr. řádu pak věc v části, která se týká skutku uvedeného pod bodem I. ve výroku o vině v rozsudku Krajského soudu v Brně a posouzeného jako trestný čin podvodu podle 250 odst. 1, 4 tr. zák., Vrchní soud v Olomouci vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Obviněný Ing. R. B. podal dne 1. 6. 2009 prostřednictvím svého obhájce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 3 To 38/2009, dovolání, které opřel o dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Mezitím obviněný dne 1. 6. 2008 nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen citovaným rozsudkem odvolacího soudu. Z podnětu podaného dovolání obviněného pak Nejvyšší soud usnesením ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 5 Tdo 923/2009-I., podle § 265k odst. 1, 2 tr. řádu částečně zrušil rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 3 To 38/2009, a to v odsuzujícím výroku o vině pod bodem II./I., jímž byl obviněný uznán vinným trestným činem porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 3 tr. zák., a v celém výroku o trestu. Podle § 265k odst. 2 tr. řádu Nejvyšší soud zrušil také další rozhodnutí obsahově navazující na zrušenou část tohoto rozsudku odvolacího soudu, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jejím zrušením, pozbyla podkladu. Nejvyšší soud pak podle § 265l odst. 1 tr. řádu přikázal Vrchnímu soudu v Olomouci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Na podkladě zmíněného dovolacího rozhodnutí Nejvyššího soudu tedy odpadl zákonný podklad k tomu, aby obviněný Ing. R. B. nadále vykonával trest odnětí svobody uložený mu napadeným rozsudkem odvolacího soudu, protože ten byl částečně zrušen z podnětu podaného dovolání právě v celém výroku o trestu. Za uvedeného stavu bylo třeba, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. řádu rozhodl o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud přitom z trestního spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 48 T 5/2007 (viz jeho č. l. 2391) zjistil, že obviněný Ing. R. B. nastoupil dne 1. 6. 2009 (tj. ve lhůtě nařízené soudem prvního stupně) k výkonu uloženého trestu odnětí svobody do věznice v Brně, kde se nachází doposud.

Z téhož trestního spisu vedeného v posuzované věci je dále zřejmé, že obviněný Ing. R. B. nebyl v průběhu dosavadního trestního stíhání vzat do vazby, neboť z jeho jednání ani z dalších konkrétních okolností nevyplynula existence žádného z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. řádu. Obdobně ani v období od vydání výše zmíněného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, resp. v průběhu dovolacího řízení, nenastala žádná okolnost, která by mohla odůvodňovat vzetí obviněného vazby.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem tedy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v nynějším stadiu řízení u obviněného Ing. R. B. není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. řádu, a rozhodl proto podle § 265l odst. 4 tr. řádu tak, že obviněný se nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení stížnost přípustná.

V Brně dne 21. října 2009

Předseda senátu

JUDr. František Púry

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru