Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tdo 1039/2017Usnesení NS ze dne 18.10.2017Nevzetí do vazby

HeslaVazba
KategorieD
Publikováno18/2018 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2017:5.TDO.1039.2017.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

5 Tdo 1039/2017-II.

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. 10. 2017 v řízení o dovolání, které podal obviněný L. B., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. 8 To 43/2017, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 2 T 46/2016, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu se obviněný L. B. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2016, sp. zn. 2 T 46/2016, byl obviněný L. B. spolu s dalšími obviněnými uznán vinným přečinem poškození věřitele podle § 222 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Za tento přečin a za sbíhající se zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku a přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterými byl uznán vinným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 20. 6. 2016, sp. zn. 3 T 85/2013, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 9 To 386/2016, byl odsouzen podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 a 1/2 roku, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu byl uložen podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárních orgánů „obchodních společností a korporací“ na dobu 6 let. Zároveň byl podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušen výrok o trestu v rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 20. 6. 2016, sp. zn. 3 T 85/2013, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 9 To 386/2016, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu.

O odvoláních obviněného L. B., poškozené obchodní společnosti a dalších obviněných podaných proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2016, sp. zn. 2 T 46/2016, rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. 8 To 43/2017, tak, že je podle § 256 tr. řádu zamítl jako nedůvodná.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Brně podal obviněný L. B. spolu s dalšími obviněnými dovolání, které opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Z podnětu podaných dovolání Nejvyšší soud usnesením ze dne 18. 10. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1039/2017-I., podle § 265k odst. 1, 2 tr. řádu částečně zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. 8 To 43/2017, a to v rozsahu, v němž byla zamítnuta odvolání obviněných L. T., L. B. a M. G. Nejvyšší soud podle § 265k odst. 2 tr. řádu zrušil také další rozhodnutí obsahově navazující na zrušená rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jejich zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. řádu pak přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle zjištění Nejvyššího soudu obviněný L. B. v současné době vykonává ve věznici v Brně trest odnětí svobody v trvání 3 a 1/2 roku, který mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2016, sp. zn. 2 T 46/2016, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. 8 To 43/2017. Konec tohoto trestu by měl připadnout na den 30. 11. 2020.

V důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovoláních obviněných tedy citovaný rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2016, sp. zn. 2 T 46/2016, na jehož podkladě (ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. 8 To 43/2017) obviněný L. B. dosud vykonával uložený trest odnětí svobody, pozbyl právní moci, která je předpokladem jeho vykonatelnosti (§ 139 odst. 1 tr. řádu). V daném případě to znamená, že ve výkonu trestu odnětí svobody, který byl obviněnému tímto rozsudkem uložen, nelze pokračovat.

Z ustanovení § 265l odst. 4 tr. řádu vyplývá, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání zruší výrok o tomto trestu, rozhodne zároveň o vazbě. To analogicky platí i pro případy, když v důsledku zrušení rozhodnutí odvolacího soudu a přikázání věci tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí pozbyl rozsudek soudu prvního stupně, jímž byl uložen vykonávaný trest odnětí svobody, právní moci, byť nebyl zrušen.

V rámci rozhodování o vazbě (§ 265l odst. 4 tr. řádu) proto Nejvyšší soud zkoumal, zda v současné době je u obviněného L. B. dán některý z důvodů vazby podle § 67 tr. řádu, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Jak je patrné z trestního spisu Městského soudu v Brně vedeného v posuzované věci, obviněný nebyl v průběhu dosavadního trestního stíhání vzat do vazby, neboť z jeho jednání ani z dalších konkrétních okolností nevyplynula existence žádného z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. řádu. Stejně tak ani v období od vydání napadeného usnesení Krajského soudu v Brně, resp. v průběhu dovolacího řízení, nenastala žádná skutečnost, která by jinak u obviněného mohla opodstatnit důvodnost vazby.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem tedy Nejvyšší soud shledal, že v nynějším stadiu řízení u obviněného není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. řádu, a rozhodl proto, že se obviněný nebere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustná stížnost.

V Brně dne 18. 10. 2017

JUDr. František Púry, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru