Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Tcu 3/2020Usnesení NS ze dne 26.02.2020

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2020:5.TCU.3.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

5 Tcu 3/2020-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 26. 2. 2020 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. R., nar. XY ve XY, rozsudkem Zemského soudu ve Welsu, Rakousko, ze dne 22. 6. 2017, sp. zn. 12 Hv 73/17g, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Zemského soudu ve Welsu, Rakousko (dále též „cizozemský soud“), ze dne 22. 6. 2017, sp. zn. 12 Hv 73/17g, který nabyl právní moci dne 22. 6. 2017, byl M. R. uznán vinným třemi trestnými činy nedovoleného obchodování a nakládání s psychotropními látkami podle § 28a odst. 1, 2 bod 3., odst. 4 bod 3. Suchtmittelgesetz (dále ve zkratce jen „SMG“), tedy rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách. Za to byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků, byly mu zabaveny zajištěné omamné a psychotropní látky a též peněžní hotovost získaná trestnou činností. Současně byl M. R. zproštěn dalšího obvinění Státního zastupitelství Wels ze dne 11. 5. 2017, a to pro nedostatek důkazů.

2. Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený M. R. dopustil trestné činnosti tím, že:

v období od října 2016 do 27. 3. 2017 ve XY a na jiných místech spolkového území Rakouska protiprávně:

1./ dovezl a vyvezl 25 násobně překračující množství (§ 28b), a to tak, že propašoval v opakovaných útocích celkem 13 kg konopí (konopných květů a/nebo plodů; delta-9-THC/THCA/THC) o průměrném obsahu účinných látek 11,5 % THCA a 0,88 % delta-9-THC z České republiky do Rakouska;

2./ přenechal jiným 25 násobně překračující množství (§ 28b), a to tak, že propašoval v opakovaných útocích ˗ uvedených ve stručnosti v bodě 1./ ˗ a sice celkem 13 kg konopí (konopných květů a/nebo plodů; delta-9-THC/THCA/THC) o průměrném obsahu účinných látek 11,5 % THCA a 0,88 % delta-9-THC, jmenovitě I. B. – C. (kolem 10 kg konopí), S. K. (kolem 1,2 kg konopí), D. C. (kolem 800 g konopí) a K. R. (kolem 1 kg konopí);

3./ držel omamnou a psychotropní látku, a sice konopí (konopné květy nebo plody; delta-9-THC/THCA/THC).

3. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), podle něhož by se na uvedené odsouzení M. R. zemským soudem v Rakousku hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

4. Nejvyšší soud návrh přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

5. Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

6. Z podaného návrhu a z obsahu připojených dokumentů vyplývá, že M. R. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, a to dokonce v kvalifikované trestní sazbě podle odst. 3 písm. c) citovaného ustanovení. Je proto nepochybné, že M. R. byl odsouzen rakouským soudem za čin, který je trestný i podle právního řádu České republiky. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

7. V posuzované věci jsou naplněny i další podmínky použití citovaného ustanovení a vyhovění návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky. O vyšším stupni společenské škodlivosti svědčí již samotná povaha trestné činnosti, týkající se omamných a psychotropních látek, k jejímuž potírání jsou uzavírány též mezinárodní smlouvy a Česká republika patří mezi jejich účastníky, rovněž období obchodování s drogovými látkami a především jejich množství nedovolují pochybovat o vysokém zájmu na postihu M. R. Samozřejmě též finanční prospěch, jímž byl evidentně veden svou účastí na nedovoleném pašování omamné látky (marihuany) z České republiky do Rakouska svědčí o zištném motivu. To vše našlo svůj odraz i v druhu a výši uloženého trestu odnětí svobody spojeného s omezením osobní svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. R. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

8. Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 2. 2020

JUDr. Blanka Roušalová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru