Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Nd 334/2001Usnesení NS ze dne 31.01.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:5.ND.334.2001.1

přidejte vlastní popisek

5 Nd 334/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2002 v trestní věci obviněného J. O., stíhaného pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2, 3 tr. zák., vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 3 T 56/2001, o návrhu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného J. O., vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 3 T 56/2001 odnímá tomuto soudu a p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

Odůvodnění:

Na obviněného J. O. byla státní zástupkyní dne 14. 9. 2001 podána u Okresního soudu v Českých Budějovicích obžaloba, která mu klade za vinu spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2, 3 tr. zák., jehož se měl dopustit vůči svému nezletilému synovi P. O. a vůči své bývalé manželce I. O. Věc je zde vedena pod sp. zn. 3 T 56/2001. O této obžalobě zatím nebylo rozhodnuto.

Dne 7. 12. 2001 byl Nejvyššímu soudu České republiky doručen návrh samosoudkyně Okresního soudu v Českých Budějovicích na delegaci podle § 25 tr. řádu s tím, aby trestní věc obviněného J. O. projednal Okresní soud ve Zlíně, protože ve Zlíně mají trvalé bydliště obě osoby, vůči nimž měl být trestný čin spáchán, přičemž státní zástupkyně navrhuje osobně vyslechnout I. O., a trvalé bydliště má ve Zlíně i obviněný. Jak se dále v návrhu na delegaci zdůrazňuje, podle hledisek uvedených v § 18 odst. 1 tr. řádu by jinak byla dána též místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně a u tohoto soudu bylo rovněž vedeno opatrovnické a civilní řízení, v nichž bylo o vyživovací povinnosti obviněného rozhodnuto, a zmíněný soud tedy disponuje příslušným spisovým materiálem.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, ke kterému byla podána obžaloba, a Okresnímu soudu ve Zlíně, jemuž je přikázání věci navrhováno, přezkoumal podaný návrh na odnětí a přikázání věci a shledal, že je důvodný. Ve věci obviněného J. O. je zřejmé, že věcná příslušnost okresního soudu je dána ustanovením § 16 tr. řádu a místní příslušnost Okresního soudu v Českých Budějovicích vyplývá za skutečnosti, že obviněný se zdržoval v Českých Budějovicích v době, kdy měl spáchat trestný čin kladený mu za vinu.

Podle § 25 tr. řádu z důležitých důvodů může být věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Ačkoli pojem „důležité důvody“ není blíže definován, mělo by jít o důvody výjimečné, které však umožní věc projednat a rozhodnout u jiného než místně příslušného soudu hospodárněji a rychleji. K návrhu na odnětí a přikázání věci je nutno uvést, že důležitými důvody zmíněného charakteru je třeba rozumět takové důvody, které zároveň zajišťují nestranné a objektivní projednání věci, za dodržení všech v úvahu přicházejících zásad trestního řízení, jež se mohou lépe uplatnit právě u soudu, kterému má být věc přikázána.

Jak je z projednávaného návrhu na odnětí a přikázání věci a z obsahu trestního spisu patrné, trestní věc obviněného J. O. skutečně může hospodárněji a rychleji projednat právě Okresní soud ve Zlíně, a to v podstatě z těch důvodů, na něž správně poukazuje v návrhu na delegaci samosoudkyně Okresního soudu v Českých Budějovicích. Obviněný i obě osoby, jejichž vyživovací povinnost měl zanedbat, mají trvalé bydliště ve Zlíně a v obvodu Okresního soudu ve Zlíně se i zdržují a bude-li ve věci konáno hlavní líčení, v úvahu přichází osobní výslech svědkyně I. O., jak je v obžalobě navrhováno. Místní příslušnost Okresního soudu v Českých Budějovicích k projednání této věci vyplynula jen z toho, že v době, kdy měl obviněný spáchat činy kladené mu za vinu, se přechodně – za účelem výkonu zaměstnání – zdržoval v Českých Budějovicích. Přitom podle obžaloby vyživovací povinnost neplnil právě „ve Zlíně a jinde“. U Okresního soudu ve Zlíně pak proběhlo i občanskoprávní řízení, v jehož rámci bylo rozhodnuto o vyživovací povinnosti obviněného J. O. vůči jeho nezletilému synovi i bývalé manželce.

S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem tedy dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že v posuzovaném případě jsou dány důležité důvody ve smyslu ustanovení § 25 tr. řádu, na základě kterých je nezbytné odnětí věci místně příslušnému soudu a její projednání jiným soudem téhož stupně, aniž by se tím jak obviněnému, tak osobám, které měly být žalovaným trestným činem poškozeny, ztížil přístup k soudu. Proto Nejvyšší soud České republiky rozhodl tak, že návrhu na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 3 T 56/2001 a na její přikázání Okresnímu soudu ve Zlíně vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2002

Předseda senátu

JUDr. František Púry

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru