Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Nd 230/2001Usnesení NS ze dne 10.10.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:5.ND.230.2001.1

přidejte vlastní popisek

5 Nd 230/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 10. října 2001 návrh předsedy senátu Krajského soudu v Brně na odnětí a přikázání trestní věci obviněného J. V., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 2/99, a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc obviněného J. V. odnímá Krajskému soudu v Brně a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Na obviněného J. V. podal dne 5. 3. 1998 státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ke Krajskému soudu v Hradci Králové obžalobu pro pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1 tr. zák. Ve věci bylo nařízeno hlavní líčení na den 25. 5. 1998, avšak pro hospitalizaci obviněného v nemocnici vazební věznice Praha-Pankrác se nemohlo konat.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 1. 1999, sp. zn. 5 Nd 431/98, byla věc obviněného J. V. k návrhu předsedy senátu Krajského soudu v Hradci Králové podle § 25 tr. ř. odňata Krajskému soudu v Hradci Králové a přikázána k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Předseda senátu Krajského soudu v Brně podal návrh na delegaci věci, který byl Nejvyššímu soudu doručen dne 27. 8. 2001. V písemném zdůvodnění uvádí, že se obviněný nachází v Domově důchodců ve Sloupnici, okr. Ústí nad Orlicí, když Krajský soud v Brně po vypracování znaleckého posudku týkající se zdravotního stavu obviněného rozhodl o jeho propuštění z vazby. Ze závěrů znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie bylo zjištěno, že obviněný není schopen plnohodnotné účasti na trestním řízení a je těžce fyzicky postižen v důsledku onemocnění, které utrpěl v průběhu trestního stíhání. S ohledem na tyto skutečnosti bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 46 T 2/99, trestní stíhání obviněného J. V. přerušeno.

Předseda senátu Krajského soudu v Brně dále poukazuje na lékařskou zprávu ze dne 20. 4. 2001 ze které vyplývá, že u obviněného se jedná o stav po mozkové příhodě s mozečkovým postižením, kdy je trvale upoután na invalidní vozík, není schopen chůze a tento stav je trvalý. V doprovodu druhé osoby je však schopen účasti u jednání (fyzické účasti). Krajský soud také vyžádal doplnění znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, ze kterého se podává, že obviněný je schopen chápat smysl trestního řízení a je schopen účasti na něm. V návaznosti na tyto skutečnosti bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2001, sp. zn. 46 T 2/99, rozhodnuto o pokračování v trestním stíhání obviněného J. V.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, kdy obviněný a svědci ve věci se nacházejí v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové, kde byl spáchán i trestný čin, navrhl předseda senátu delegaci věci ke Krajskému soudu v Hradci Králové, neboť projednání věci u Krajského soudu v Brně by bylo zatíženo administrativní a faktickou náročností, zejména se zajištěním přítomnosti obviněného, který je imobilní. Delegování věci je v souladu i s požadavky na rychlost a ekonomii trestního řízení.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený přezkoumal návrh na odnětí a přikázání věci a shledal, že je důvodný.

Zákon v § 25 tr. ř. stanoví, že z důležitých důvodů může být věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně; o odnětí a přikázání rozhoduje soud, který je oběma soudům nejblíže společně nadřízen.

Z předloženého spisového materiálu vyplývají všechny rozhodné skutečnosti, jak je uvedl předseda senátu Krajského soudu v Brně v návrhu na odnětí a přikázání věci.

Důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. sice nejsou v zákoně blíže konkretizovány, ale lze za ně považovat takové skutečnosti, které mají zajistit nestranné a zákonné projednání věci, náležité zjištění skutkového stavu věci, o němž nebudou důvodné pochybnosti, i uplatnění všech v úvahu přicházejících zásad trestního řízení. Důležitou zásadou je v tomto smyslu i zásada co nejrychlejšího projednání věci vyjádřená v ustanovení § 2 odst. 4 tr. ř.

V předmětné věci je zřejmé, že obviněný J. V. se nachází v péči Domova důchodců, přičemž po závažném onemocnění mozku je schopen pohybu jen na invalidním vozíku. Proto jeho převoz ke Krajskému soudu v Brně by byl značně náročný. Jelikož i všichni svědci a část znalců ve věci bydlí nebo pracují v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové, kde měla být i trestná činnost obviněného spáchána, shledal Nejvyšší soud důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř., zejména hledisko rychlosti a hospodárnosti trestního řízení, pro odnětí věci Krajskému soudu v Brně a pro její přikázání k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové.

Vzhledem ke všem výše konstatovaným skutečnostem bylo o podaném návrhu rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. října 2001

Předseda senátu

JUDr. Jiří Horák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru