Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

5 Nd 128/2001Usnesení NS ze dne 31.05.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:5.ND.128.2001.1

přidejte vlastní popisek

5 Nd 128/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Horáka a soudců JUDr. Zdeňka Sováka a JUDr. Jindřicha Urbánka ve věci řízení o opravném prostředku podaném navrhovatelkou G. H., proti rozhodnutí odpůrce OÚ P. - j., pozemkového úřadu, ze dne 16. 9. 1999, č. j. PÚ 264-a/92, o určení místní příslušnosti takto:

Určuje se, že opravný prostředek podaný navrhovatelkou proti rozhodnutí odpůrce ze dne 16. 9. 1999, č. j. PÚ 264-a/92, projedná a rozhodne o něm Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se podaným opravným prostředkem domáhá přezkoumání rozhodnutí OÚ P. - j., pozemkového úřadu ze dne 16. 9. 1999, č. j. PÚ 264-a/92, kterým bylo rozhodnuto, že navrhovatelka a M. B., každá k ideální 1/2, nejsou spoluvlastníky nemovitostí ve výroku přesně specifikovaných v k. ú. S. P.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 4. 2001, č. j. 22 Ca 351/2000-14, byla vyslovena místní nepříslušnost tohoto soudu s tím, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.

Podle hlavy I, bodu 2., přechodných a závěrečných ustanovení uvedených v zák. č. 30/2000 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2001, se pro určení věcné a místní příslušnosti v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí dosavadní právní předpisy.

Protože opravný prostředek byl navrhovatelkou podán již v roce 1999, tak pro určení věcné a místní příslušnosti se v tomto řízení použijí ustanovení občanského soudního řádu účinná do 31. 12. 2000.

Podle ustanovení § 246 odst. 1 a § 246a odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2000, je v řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušným krajský soud a místně příslušným ten soud, v jehož obvodu má občan bydliště nebo v jehož obvodu se zdržuje (§ 85 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2000) jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z spisového materiálu vyplývá, že navrhovatelka nemá na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2000), neboť trvale bydlí ve Slovenské republice a proto podmínky místní příslušnosti chybějí.

Pravomoc českých soudů k rozhodnutí uvedené věci vyplývá z ustanovení § 9 odst. 6 zák. č. 229/1991 Sb.

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušným k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku navrhovatelky proti rozhodnutí odpůrce ze dne 16. 9. 1999, č. j. PÚ 264-a/92, je Krajský soud v Ostravě. Při určení příslušného soudu vycházel z toho, že u určeného soudu byl podán opravný prostředek a uvedený soud má určitou znalost předmětné věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2001

Předseda senátu

JUDr. Jiří Horák

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru