Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 86/2002Rozsudek NS ze dne 11.12.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:4.TZ.86.2002.1

přidejte vlastní popisek

4 Tz 86/2002

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 11. prosince 2002 v senátě složeném z předsedy JUDr. Juraje Malika a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného J. Š., proti trestnímu příkazu Okresního soudu ve Svitavách ze dne 7. 5. 2002, čj. 2 T 241/2002-20,

a rozhodl podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř., takto:

Napadeným trestním příkazem byl v ustanovení § 171 odst. 1 tr. zák. porušen zákon v neprospěch obviněného J. Š.

Tento trestní příkaz se v celém rozsahu zrušuje. Současně se zrušují všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu ve Svitavách se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 7. května 2002, čj. 2 T 241/2002?20, byl obviněný J. Š. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jehož se dopustil tak, že v blíže nezjištěných dnech měsíce února a března 2002 a dříve na podzim roku 2001 a dne 21. 4. 2001 řídil bez řidičského oprávnění po obci H. n. S. a jeho okolí osobní motorové vozidlo tov. zn. Moskvič 408, které je vyřazeno z evidence vozidel a na něž neměl zaplaceno zákonné pojištění, kdy byl také přistižen hlídkou Policie ČR, a to přesto, že byl rozhodnutím Okresního úřadu Svitavy, referátu dopravy, ze dne 9. 4. 2001, čj. DOPR/PŘ/1360/01PL, uznán vinným přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odstavce 1 písm. e) a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. i) zák. č. 200/1990 Sb. a kromě pokuty ve výši 14.000,- Kč mu byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvaceti čtyř měsíců, který v době činu ještě trval.

Za to byl obviněnému J. Š. podle § 171 odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. uložen trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku a šesti měsíců a podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku a šesti měsíců. Trestní příkaz nabyl právní moci dne 24. 5. 2002, když nebyl oprávněnými osobami napaden odporem.

Proti citovanému trestnímu příkazu podal ministr spravedlnosti stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. Š. s tím, že zákon byl porušen v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř ve vztahu k ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. Okresnímu soudu ve Svitavách vytýká, že jeho trestním příkazem ze dne 7. 5. 2002, čj. 2 T 241/2002-20, byla překročena o 1/3 maximálně přípustná výměra trestu odnětí svobody, když za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jímž byl obviněný J. Š. uznán vinným, mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců, ačkoli podle § 171 odst. 1 tr. zák. pachatel takového trestného činu může být potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem. Uložený trest považuje stěžovatel ve smyslu § 266 odst. 2 tr. ř. za trest, který je ve zřejmém nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost a k poměrům pachatele. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 7. 5. 2002, čj. 2 T 241/2002-20, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. ř. (intervenující státní zástupce u veřejného zasedání uvedl, že jde o překlep a míněn byl tr. zák.), aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz, jakož i navazující rozhodnutí zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a shledal, že zákon byl porušen.

Podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, že vykonává činnost, která mu byla zakázána, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem.

Citovaným ustanovením trestního zákona se Okresní soud ve Svitavách při vydání napadeného trestního příkazu neřídil a uložil obviněnému trest odnětí svobody, kterým byla překročena nejvyšší výměra dovolená zákonem pro tento druh trestu. V důsledku toho jde o trest, který je ve zřejmém nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost a stížnost pro porušení zákona byla shledána přípustnou podle § 266 odst. 2 tr. ř. Podle konstantní judikatury je totiž ve zřejmém nepoměru ke stupni nebezpečnosti činu pro společnost každý trest uložený ve výměře nad horní hranici trestní sazby. I když ustanovení § 314e odst. 2 písm. a) tr. ř. o trestním příkazu dovoluje uložit touto formou rozhodnutí trest odnětí svobody až do jednoho roku, je možno celého tohoto rozpětí využít jen tehdy, pokud trestní sazba za trestný čin, jímž je obviněný uznán vinným, toto dovoluje. Jak na to správně poukazuje ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení zákona, za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle základní skutkové podstaty ustanovení § 171 odst. 1 tr. zák. lze uložit (kromě peněžitého trestu) trest odnětí svobody jen do výše šesti měsíců. Proto i samosoudce, který o obžalobě pro trestný čin rozhoduje podle § 314e tr. ř. trestním příkazem, je, co do výměry trestu odnětí svobody, vázán horní hranicí vzpomenuté trestní sazby, tj. výměrou šesti měsíců odnětí svobody.

Nejvyšší soud na základě uvedeného proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným trestním příkazem byl porušen zákon v neprospěch obviněného J. Š. v ustanovení § 171 odst. 1 tr. zák., v podstatě v souladu s návrhem ministra spravedlnosti, avšak neshledal namítané porušení zákona též v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř., podle něhož orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení, založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Podle názoru Nejvyššího soudu v daném případě nešlo o chybné hodnocení důkazů okresním soudem, nýbrž o uložení trestu v rozporu se zákonem nad stanovenou horní hranicí trestu pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 tr. zák.

Po vyslovení porušení zákona v neprospěch obviněného J. Š. pak Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil v celém rozsahu. V tomto směru se odkazuje na R 56/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž již bylo vysvětleno, že je-li trestní příkaz zatížen vadou, v důsledku níž se jako institut s povahou odsuzujícího rozsudku stal nezákonným a je třeba jej proto podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušit, je nutno v případě, kdy nápravu lze zjednat jen pokračováním v řízení, jej zrušit celý, i když zjištěná vada dopadá pouze na správnost výroku o trestu (v daném případě trestu odnětí svobody).

V souladu s posledně cit. ustanovením trestního řádu Nejvyšší soud zrušil též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a Okresnímu soudu ve Svitavách pak podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V konkrétním případě to znamená znovu rozhodnout o návrhu Okresního státního zastupitelství ve Svitavách ze dne 29. 4. 2002, sp. zn. Zk 86/2002, na potrestání obviněného J. Š. V této souvislosti se okresnímu soudu zároveň připomíná, že je vázán právním názorem zde Nejvyšším soudem vysloveným (§ 270 odst. 4 tr. ř.) i zásadou vyplývající z ustanovení § 273 tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, nestanoví-li zákon jinak, není stížnost pro porušení zákona přípustná (§ 266 odst. 1, věta druhá, tr. ř.).

V Brně dne 11. prosince 2002

Předseda senátu

JUDr. Juraj Malik

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru