Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 46/2004Rozsudek NS ze dne 13.04.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:4.TZ.46.2004.1

přidejte vlastní popisek

4 Tz 46/2004

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 13. dubna 2004 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného R. N., proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. 4 T 27/2003, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. 4 T 27/2003, bylporušenzákonv ustanoveních § 35 odst. 2, § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného R. N.

Napadený rozsudek sezrušuje ve výroku o trestu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku sepřikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Obviněný R. N. byl rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. 4 T 27/2003, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák. a trestným činem neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák., kterých se dopustil tím, že v době od večerních hodin dne 11. 12. 2002 do 9:45 hodin dne 12. 12. 2002 v T.–L., okres F.–M., na benzínové čerpací stanici A., opakovaně v K. na benzínové čerpací stanici avČ. T., okres K., poté, co ve večerních hodinách dne 11. 12. 2002 v T. u restaurace S. nalezl doklady včetně platební karty VISA majitele M. S., na tuto platební kartu vybral postupně zboží v celkové hodnotě 7 033,- Kč ke škodě majitele M. S., přičemž rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 1 T 78/2002, který nabyl právní moci dne 25. 6. 2002, byl odsouzen pro dva trestné činy krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání šestnácti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání třiceti měsíců. Za to byl obviněný odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. mu byla stanovena povinnost zaplatit poškozenému M. S. na náhradě škody částku ve výši 7 183,- Kč. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 25. 9. 2003.

Podle § 266 odst. 1, 2 tr. ř. podal ministr spravedlnosti k Nejvyššímu soudu České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného R. N., a to proti výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. 4 T 27/2003. Tímto rozsudkem byl podle jeho názoru porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1, § 35 odst. 1, 2 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného R. N.

Obviněný R. N. byl totiž odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 12. 2002, sp. zn. 4 T 181/2002, pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., za což mu byl uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Tento trestní příkaz byl obviněnému doručen dne 15. 2. 2003 a právní moci nabyl dne 25. 2. 2003. Ze spisu Okresního soudu v Karviné sp. zn. 4 T 181/2002 vyplývá, že výkon trestu obecně prospěšných prací nebyl dosud soudem nařízen pro nespolupráci obviněného. Je tedy zřejmé, že v době, kdy byl obviněnému ukládán dne 9. 6. 2003 trest obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin, neměl obviněný z předchozího trestu obecně prospěšných prací z rozhodnutí Okresního soudu v Karviné sp. zn. 4 T 181/2002 nic vykonáno. Okresní soud ve Frýdku – Místku tak mohl obviněnému R. N. uložit trest obecně prospěšných prací v rozsahu maximálně 300 hodin nebo měl uvažovat o uložení jiného druhu trestu, neboť pro uložení trestu obecně prospěšných prací v rozsahu 350 hodin neměl splněny hmotně právní podmínky. Pro odstup času od data vydání opisu rejstříku trestů dne 17. 12. 2002 do data rozhodnutí v hlavním líčení dne 9. 6. 2003 měl Okresní soud ve Frýdku – Místku v předmětné věci a též vzhledem k osobnosti obviněného vyžádat novější opis z rejstříku trestů na jeho osobu, neboť nebylo možné vyloučit, jestli v mezidobí nedošlo ke změně, která mohla být relevantní pro rozhodování soudu, což se ukázalo opodstatněným. V tomto je též třeba spatřovat pochybení soudu, pokud jde o úplnost provedených důkazů, jež mělo za následek nezjištění skutkového stavu potřebného pro ukládání trestu obviněnému. Okresní soud ve Frýdku – Místku pochybil též v tom, že obviněnému neuložil trest souhrnný podle § 35 odst. 2 tr. zák., neboť ho odsuzoval za skutek, který spáchal dříve, než mu byl doručen trestní příkaz Okresního soudu v Karviné sp. zn. 4 T 181/2002.

V závěru podané stížnosti ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že výrokem o trestu napadeného rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku byl porušen zákon v neprospěch obviněného R. N. v ustanoveních § 36,§ 45a odst. 1, § 35 odst. 1, 2 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Dále navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu, jakož i další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž dojde zrušením, pozbudou podkladu a následně, aby Nejvyšší soud postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle § 35 odst. 2 tr. zák. soud uloží souhrnný trest podle zásad uvedených v odstavci 1, když odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal dříve, než byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek za jiný jeho trestný čin. Spolu s uložením souhrnného trestu soud zruší výrok o trestu uloženém pachateli rozsudkem dřívějším, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Souhrnný trest nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. V rámci souhrnného trestu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů a vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

Podle § 36 tr. zák. jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu. Je-li jedním z těchto trestů výjimečný trest odnětí svobody nad patnáct do dvaceti pěti let, rozumí se takovou nejvyšší výměrou doba dvaceti pěti let.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. věty první může soud uložit trest obecně prospěšných prací pachateli ve výměře od 50 do 400 hodin.

Z trestního příkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 12. 2002, sp. zn. 4 T 181/2002, je patrné, že obviněný R. N. se dopustil dalšího trestného činu dne 2. 12. 2002, kdy v době kolem 19. 30 hodin v K.–H., okres K., v OD K., provozovně K. na ul. L., uschováním pod bundu, ke škodě K. ČR, v. o. s., P., provozovny K., odcizil jedno balení kávy zn. Jakobs Ebony v hodnotě 119, - Kč, přičemž po projití pokladním prostorem bez zaplacení byl zadržen bezpečnostním detektivem a. s. A. I. O. – J. K., přičemž se tohoto jednání dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 1 T 78/2002, odsouzen pro dva trestné činy krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 16-ti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 30 měsíců, tj. do 24. 4. 2003. Za to byl odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Tento trestní příkaz byl obviněnému spolu s návrhem na potrestání doručen dne 15. 2. 2003 a právní moci nabyl 25. 2. 2003.

Z trestního spisu Okresního soudu v Karviné sp. zn. 4 T 181/2002 bylo taktéž zjištěno, že pokyn k vyhotovení trestního listu v této trestní věci byl soudní kanceláři vydán dne 7. 3. 2003 a trestní list byl ze soudu odeslán dne 13. 3. 2003. S výkonem trestu z trestního příkazu sp. zn. 4 T 181/2002 obviněný nezapočal ještě ani k datu 1. 12. 2003, neboť ze zprávy Probační a mediační služby střediska Havířov vyplývá, že obviněný je toho času neznámého pobytu, dlouhodobě se s ním nedaří navázat kontakt, s probační službou nespolupracuje. Proto je jmenovaný okresní soud dotazován na aktuální místo pobytu obviněného, neboť tento má vykonat uložené tresty obecně prospěšných prací z rozhodnutí soudů sp. zn. 4 T 181/2002 a sp. zn. 4 T 27/2003 ( viz č. l. 35 spisu ).

Z obsahu spisu Okresního soudu ve Frýdku – Místku sp. zn. 4 T 27/2003 vyplývá, že obžaloba v této věci byla podána dne 28. 2. 2003 a soudem byl nejprve vydán trestní příkaz ze dne 13. 3. 2003, který byl v důsledku odporu podaného stáním zástupcem zrušen. Ve věci bylo poté nařízeno hlavní líčení na den 9. 6. 2003, v němž okresní soud provedl důkaz opisem rejstříku trestů obviněného vyhotoveného dne 17. 12. 2002. Okresní soud ve Frýdku - Místku tudíž pochybil, když si nevyžádal k hlavnímu líčení aktuální opis rejstříku trestů obviněného R. N., z něhož by zjistil další odsouzení obviněného trestním příkazem Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 12. 2002 sp. zn. 4 T 181/2002 a jenž by jej přiměl vyžádat si předmětný trestní ke svému rozhodnutí.

V důsledku uvedeného pochybení, kdy Okresní soud ve Frýdku – Místku vzal za poklad svého rozhodnutí téměř šest měsíců starý opis rejstříku trestů obviněného, tento soud též nezjistil, že obviněný páchal trestnou činnost nejen ve dnech 11. 12. až 12. 12. 2002 ale i dne 2. 12. 2002. Účinky prvního odsuzujícího rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 tr. zák. u obviněného nastaly dne 15. 2. 2003, tedy v den kdy mu byl doručen trestní příkaz ve věci sp. zn. 4 T 181/2002 (viz § 314e odst. 5 tr. ř.) To znamená, že uvedená jednání obviněného tvořila vícečinný souběh trestných činů, za něž bylo nutné podle § 35 odst. 2 tr. zák. uložit souhrnný trest a nikoli dva samostatné tresty, které byly obviněnému ve skutečnosti uloženy.

Okresní soud ve Frýdku – Místku se pak dopustil i dalšího porušení zákona, když nevzal v úvahu, že obviněnému již byl v minulosti uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Tím ani blíže nezkoumal a u příslušné instituce neprověřil, kolik hodin z tohoto trestu obecně prospěšných prací uloženého trestním příkazem Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 4 T 181/2002 má obviněný ke dni vydávaného rozhodnutí vykonáno. Tato okolnost ale byla důležitá pro správné rozhodnutí o druhu a výměře trestu v jím projednávané trestní věci. Nezbylo tedy než konstatovat, že v daném případě došlo rovněž k porušení zákona v ustanovení § 36 tr. zák. ve spojení s ustanovením § 45a odst. 1 tr. zák., neboť v důsledku postupného uložení dvou trestů obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin a 350 hodin, když z prvního z nich nebylo v době ukládání druhého trestu nic vykonáno, byla překročena nejvyšší dovolená výměra pro tento druh trestu podle § 45a odst. 1 tr. zák., jíž je nutné respektovat i tehdy, je-li obviněnému ukládán trest obecně prospěšných prací a předchozí trest tohoto druhu uložený dřívějším rozhodnutím nebyl zčásti nebo zcela vykonán.

K celkovému pochybení vytýkanému stížností pro porušení zákona došlo proto, že okresní soud rozhodoval na základě neúplných důkazů a tím i nesprávně zjištěného skutkového stavu, čímž došlo k nerespektování ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že výrokem o trestu z rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. 4 T 27/2003, byl porušen zákon v neprospěch obviněného R. N. v ustanoveních § 35 odst. 2, § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu, a to včetně všech dalších rozhodnutí, která na zrušenou část rozsudku obsahově navazovala, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále podle § 270 odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud přikázal Okresnímu soudu ve Frýdku – Místku, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. To znamená, že okresní soud v novém hlavním líčení rozhodne o uložení souhrnného trestu obviněnému R. N. v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 a § 36 tr. zák. Okresní soud přitom musí mít na paměti, že podle § 273 tr. ř. v novém řízení nemůže dojít ke změně v neprospěch obviněného R. N. Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je okresní soud vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést nařízené procesní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. dubna 2004

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru