Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 38/2004Usnesení NS ze dne 13.04.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:4.TZ.38.2004.2

přidejte vlastní popisek

4 Tz 38/2004-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 13. dubna 2004 v trestní věci obviněného J. O. ,takto:

Podle § 275 odst. 3 tr. ř. se obviněný J. O. nebere do v a z b y .

Odůvodnění:

Nejvyšší soud projednal stížnost pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného J. O. podal ministr spravedlnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 4 To 255/2003, kterým bylo rozhodnuto o odvolání státního zástupce proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 19. 11. 2002, sp. zn. 3 T 115/2001. Těmito rozhodnutími byl obviněný J. O. uznán vinným pomocí k trestnému činu úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250b odst. 1 tr. zák. a odsouzen k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou, za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 3 T 53/2002.

Nejvyšší soud v řízení o stížnosti pro porušení zákona ve veřejném zasedání dne 13. 4. 2004 svým rozsudkem sp. zn. 4 Tz 38/2004 vyslovil, že rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 4 To 255/2003, a v řízení předcházejícím byl v neprospěch obviněného J. O. porušen zákon v ustanovení § 35 odst. 2, 3 tr. zák. a v ustanoveních § 254 odst. 1 a § 259 odst. 3 tr. ř. a tento rozsudek zrušil včetně všech dalších navazujících rozhodnutí, která touto změnou pozbyla podkladu. Věc pak přikázal Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno rozhodnutí, na jehož základě obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody, rozhodoval Nejvyšší soud podle § 275 odst. 3 tr. ř. o vazbě obviněného. Bylo zkoumáno, zda je dán některý z důvodů vazby uvedených v ustanovení § 67 písm. a) až c) tr. ř. při zohlednění ustanovení § 68 tr. ř. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že žádné skutečnosti nenasvědčují tomu, že by zde byly dány důvody vazby koluzní či předstižné /§ 67 písm. b), c) tr. ř./. Pokud jde o důvod vazby útěkové /§ 67 písm. a) tr. ř./ z trestního spisu Okresního soudu v Teplicích sp. zn. 3 T 115/2001 sice vyplývá, že obviněný do výkonu trestu odnětí svobody nenastoupil ihned poté, co k tomu byl soudem vyzván, ale současně z něho není zřejmé, z jakého důvodu se tak stalo, když obviněný vícekrát, byť neúspěšně žádal o odklad výkonu trestu. Jak si sám Nejvyšší soud zjistil, obviněný nakonec výkon trestu odnětí svobody nastoupil dne 21. 1. 2004 a vykonává jej ve Věznici v Bělušicích. Na základě uvedeného bylo zaujato stanovisko, že ani důvod tzv. útěkové vazby zde není v případě obviněného potvrzován s dostatečnou naléhavostí, aby obviněný byl z tohoto důvodu do vazby vzat. Proto bylo Nejvyšším soudem rozhodnuto negativně v tom smyslu, že se obviněný do vazby nebere. Jmenovaný ale musí mít v patrnosti, že je proti němu nadále vedeno v předmětné věci trestní řízení a on je povinen uposlechnout všech výzev, které mu budou Krajským soudem v Ústí nad Labem adresovány.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. dubna 2004

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru