Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 35/2009Rozsudek NS ze dne 02.06.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:4.TZ.35.2009.1

přidejte vlastní popisek

4 Tz 35/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání dne 2. června 2009 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného P. G., proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 15. 8. 2007, sp. zn. 4 T 86/2006, a podle § 268 odst. 2 a § 269 odst. 2 tr. řádu rozhodl takto:

Pravomocným usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 15. 8. 2007, sp. zn. 4 T 86/2006, byl p o r u š e n z á k o n v ustanoveních § 152 odst. 1 písm. b) a § 155 odst. 1 tr. řádu v neprospěch obviněného P. G.

Napadené usnesení se z r u š u j e .

Zrušují se též všechna další rozhodnutí, na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku-Místku vydal dne 15. 8. 2007 usnesení pod sp. zn. 4 T 86/2006, jímž podle § 155 odst. 1 a § 152 odst. 1 písm. b) tr. řádu zavázal obviněného P. G. k povinnosti nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené státem ustanovenému obhájci JUDr. A. H. ve výši 11.305,- Kč, a to do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 9. 2007.

Proti tomuto pravomocnému usnesení podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. řádu stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného. Podle jeho názoru byl tímto rozhodnutím porušen zákon v ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) a § 155 odst. 1 tr. řádu, a v řízení předcházejícím v ustanovení § 2 odst. 6 tr. řádu v neprospěch obviněného P. G.

Podstata stížnostních námitek ministra spravedlnosti spočívá v konstatování, že v trestním řízení, které bylo proti obviněnému u Okresního soudu ve Frýdku-Místku vedeno pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zákona, rozhodl tento soud usnesením ze dne 30. 10. 2006, sp. zn. 4 T 86/2006, podle § 33 odst. 2 tr. řádu, že má obviněný nárok na bezplatnou obhajobu. Je tudíž v rozporu s tímto pravomocným rozhodnutím usnesení o povinnosti obviněného zaplatit státu částku 11.035,- Kč (částka je uvedena vadně, neboť v rozhodnutí je uvedena suma 11.305,- Kč). V důsledku usnesení, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona, vznikl obviněnému škodlivý účinek, který nelze odstranit jinak, než podáním tohoto mimořádného opravného prostředku.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. řádu, že napadeným usnesením byl porušen zákon v neprospěch obviněného v namítaném rozsahu, a aby podle § 269 odst. 2 tr. řádu bylo toto usnesení zrušeno, včetně všech na něj obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Z obsahu přezkoumávaného spisu Nejvyšší soud zjistil, že dne 7. 6. 2006 byl na obviněného státním zástupcem podán u Okresního soudu ve Frýdku-Místku návrh na potrestání pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zákona. Uvedeného trestného činu se měl dopustit tím, že dne 30. 5. 2006 ve F.-M. v supermarketu H. pronesl ve vnitřní kapse své bundy přes pokladnu bez zaplacení 2 balení žiletek zn. Gillete M 3 Power NH v ceně 839,- Kč, byl však odhalen a přinucen vynášené zboží vrátit, a tohoto jednání se dopustil přesto, že byl trestním příkazem Okresního soudu v Opavě ze dne 19. 12. 2005, sp. zn. 5 T 182/2005, odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, odst. 2 tr. zákona k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let.

Obviněný P. G. přípisem založeným na č. l. 89 spisu požádal, aby mu byl pro toto řízení ustanoven obhájce a protože nemá dostatek vlastních finančních prostředků k tomu, aby mohl náklady spojené s obhajobou hradit ze svého, požádal, aby mu byl přiznán nárok na obhajobu bezplatnou. Tuto žádost na výzvu soudu doložil čestným prohlášením ze dne 25. 10. 2006, že nevlastní žádnou finanční hotovost či majetek, výpisem z běžného účtu G. M. B.vedeného u této banky v O., potvrzením o denním studiu na S. š. t. v O.-H. S ohledem na obsah těchto písemností potvrzujících, že obviněný nemá dostatek vlastních finančních prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, vydal Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 30. 10. 2006, sp. zn. 4 T 86/2006, usnesení, jímž podle § 33 odst. 2 tr. řádu rozhodl, že obviněný má nárok na bezplatnou obhajobu. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 11. 2006.

Samosoudkyně Okresního soudu ve Frýdku-Místku podle § 33 odst. 4 a § 39 odst. 1 tr. řádu ustanovila dne 30. 10. 2006 obviněnému pro řízení v této trestní věci obhájce JUDr. A. H., advokáta se sídlem ve F.-M., P.

Obviněný byl rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 4 T 86/2006, uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zákona při shodném popisu skutku tak, jak je uvedeno výše v souvislosti s citací návrhu na potrestání, za což mu byl uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin.

Odvolání, které obviněný proti rozsudku v zákonné lhůtě podal, bylo Krajským soudem v Ostravě usnesením ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 7 To 105/2007, podle § 256 tr. řádu zamítnuto jako nedůvodné.

Obhájce obviněného JUDr. A. H. po právní moci rozsudku v souladu s ustanovením § 151 odst. 2 tr. řádu požádal o přiznání výše odměny a náhradu hotových výdajů ve výši 11.305,- Kč. Usnesením ze dne 23. 5. 2007 rozhodla vyšší soudní úřednice Okresního soudu ve Frýdku-Místku podle § 151 odst. 2, 3 tr. řádu s odkazem na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že se obhájci přiznává celková částka 11.305,- Kč. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 6. 2007.

Vyšší soudní úřednice vydala dne 15. 8. 2007 pod sp. zn. 4 T 86/2006, usnesení, jímž obviněného podle § 155 odst. 1 a § 152 odst. 1 písm. b) tr. řádu zavázala k povinnosti nahradit odměnu a hotové výdaje uhrazené obhájci státem ve výši 11.305,- Kč, a to do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí. Obviněný ani státní zástupce proti tomuto rozhodnutí nepodali v zákonné lhůtě opravný prostředek, tudíž rozhodnutí nabylo dne 21. 9. 2007 právní moci.

Podle ustanovení § 152 odst. 1 písm. b) tr. řádu byl-li obviněný pravomocně uznán vinným, je povinen nahradit státu odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou.

Podle § 155 odst. 1 tr. řádu povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem vazby a o povinnosti k náhradě odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem /§ 151 odst. 1 písm. a), b)/ rozhodne po právní moci rozsudku předseda senátu soudu prvního stupně.

Okresní soud ve Frýdku-Místku pravomocně rozhodl poté, co si opatřil všechny potřebné podklady o finančních a majetkových poměrech obviněného, že má nárok na bezplatnou obhajobu. Tento jednoznačně formulovaný závěr nelze vykládat jinak, než že obviněný nemá povinnost zpětně uhradit státu náklady a hotové výdaje, které v souvislosti s jeho obhajobou byly obhájcem účtovány, soudem mu přiznány a vyplaceny. V takovémto případě nese tyto náklady plně stát. Je zjevné, že okresní soud v usnesení ze dne 15. 8. 2007 činěném dle § 155 odst. 1 a § 152 odst. 1 písm. b) tr. řádu přehlédl své vlastní pravomocné rozhodnutí ze dne 30. 10. 2006 o bezplatné obhajobě, takže se vydáním pozdějšího rozhodnutí dostal do konfliktu se zákonem. Vzhledem k tomu, že vada nebyla napravena podáním řádného opravného prostředku, důvodně bylo postupováno cestou mimořádného opravného prostředku, jedině jehož prostřednictvím mohl být nezákonný stav konvalidován.

Nejvyšší soud vzhledem k argumentaci výše uvedené vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. řádu, že pravomocným usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 15. 8. 2007, sp. zn. 4 T 86/2006, byl porušen zákon v ustanoveních § 152 odst. 1 písm. b) a § 155 odst. 1 tr. řádu v neprospěch obviněného P. G.

Podle § 269 odst. 2 tr. řádu toto usnesení zrušil. Zrušil také i všechna další rozhodnutí, která na zrušené usnesení obsahově navazují, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Jiná procesní opatření Nejvyšší soud nečinil, neboť zrušením napadeného usnesení byl nezákonný stav napraven.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. června 2009

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru