Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 235/2001Usnesení NS ze dne 08.01.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:4.TZ.235.2001.2

přidejte vlastní popisek

4 Tz 235/2001 - 1

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 8. ledna 2002 v trestní věci obviněného Š. S., t. č. ve výkonu trestu ve věznici v Oráčově, takto:

Podle § 275 odst. 3 tr. ř. se obviněný Š. S. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud projednal stížnost pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného Š. S. podal ministr spravedlnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 4. 2000, sp. zn. 4 To 37/2000, který jednal jako soud odvolací o rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 16. 6. 1999, sp. zn. 2 T 245/98. Krajský soud uznal tímto rozsudkem obviněného Siváka m.j. vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., za což mu uložil samostatný trest odnětí svobody v trvání pěti roků, pro jehož výkon jej podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařadil do věznice s ostrahou. Současně mu stejným rozsudkem byl uložen za trestnou činnost kvalifikovanou jako trestné činy kuplířství podle § 204 odst. 1, odst. 3 písm.c) tr. zák., ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. b) tr. zák., padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák.a vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří roků, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu čtyř let. Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Teplicích ze dne 6. 9. 1994, sp. zn. 3 T 255/94, který byl obviněnému doručen dne 15. 9. 1994, jakož i všechna další rozhodnutí, jež na tento výrok obsahově navazovala, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Nejvyšší soud ve veřejném zasedání dne 8. 1. 2002 na podkladě podané stížnosti pro porušení zákona svým rozsudkem sp. zn. 4 Tz 235/2001 vyslovil, že výrokem o vině trestným činem podle § 187 odst. 1, odst., 2, písm. a) tr. zák. a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v neprospěch obviněného Š. S., uvedený rozsudek v této části, jakož i ve výroku o samostatném trestu zrušil, stejně tak i výrok o vině v rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 16. 6. 1999, sp. zn. 2 T 245/98, pokud jím byl obviněný Sivák uznán vinným trestným činem podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., a věc vrátil Okresnímu soudu v Teplicích, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno rozhodnutí, na jehož podkladě obviněný v současné době vykonává samostatný trest odnětí svobody v trvání pěti let, rozhodoval Nejvyšší soud podle § 275 odst. 3 tr. ř. o vazbě obviněného. Bylo zkoumáno, zda je dán některý z důvodů vazby uvedených v ustanovení § 67 písm. a) - c) tr. ř. ve znění zákona č. 265/2001 Sb. Z obsahu spisu je patrno, že obviněný se měl žalované trestné činnosti dopouštět po delší dobu a soustavněji, je bez trvalého zdroje finančních příjmů a uvedená trestná činnost mu měla sloužit jako zdroj obživy. Vzhledem k nezměněné finanční i sociální situaci trvá obava, že by na svobodě v trestné činnosti pokračoval. I přes tuto skutečnost však Nejvyšší soud obviněného do vazby nevzal, neboť nelze přehlédnout, že obviněnému byl ještě stejným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří roků, jehož výkon je již nařízen a do něhož může být ihned převeden. Účel, jehož by mělo být dosaženo uvalením vazby na obviněného, tak bude splněn v situaci, kdy osobní svoboda obviněného bude omezena výkonem jiného pravomocně uloženého trestu odnětí svobody, a obviněnému tak bude znemožněno v trestné činnosti pokračovat.

Za tohoto stavu věci rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 275 odst. 3 tr. ř. tak, že obviněného Š. S. do vazby nevzal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 8. ledna 2002

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru