Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 19/2013Rozhodnutí NS ze dne 25.06.2013Zajištění peněžních prostředků na účtu banky dle § 79f tr. řádu

HeslaZajištění peněžních prostředků na účtu banky
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:4.TZ.19.2013.2
Dotčené předpisy

§ 146a odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tz 19/2013-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání dne 25. června 2013 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch podezřelé K. M., proti usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 3. 12. 2012, sp. zn. 1 ZN 4139/2012, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. řádu rozhodl takto:

Pravomocným usnesením státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 3. 12. 2012, sp. zn. 1 ZN 4139/2012, byl porušenzákon v ustanovení § 146a odst. 2 tr. řádu v neprospěch K. M.

Napadené usnesení sezrušuje .

Současně se zrušují i všechna další rozhodnutí, na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Obvodnímu soudu pro Prahu 5 sepřikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Komisařka Policie České republiky, Obvodního ředitelství v Praze II, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality v Praze 5 vydala dne 16. 11. 2012 usnesení sp. zn. ORII-49919-33/TČ-2012-001291, jímž podle § 79f tr. řádu zajistila peněžní prostředky na účtu v měně CZK vedeném na jméno K. M., bytem u R. k., P., u ČSOB a.s., se sídlem R., P., včetně prostředků na účet dodatečně došlých až do výše 49.590,- Kč.

Usnesení bylo podezřelé K. M. doručeno do vlastních rukou dne 22. 11. 2012, přičemž ta proti němu podala již dne 23. 11. 2012 stížnost. O stížnosti rozhodla státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 usnesením ze dne 3. 12. 2012, sp. zn. 1 ZN 4139/2012, tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítla jako nedůvodnou.

Ministr spravedlnosti podal proti posledně označenému rozhodnutí státní zástupkyně podle § 266 odst. 1 tr. řádu stížnost pro porušení zákona ve prospěch podezřelé K. M. Namítá v ní, že napadeným usnesením byl v neprospěch podezřelé porušen zákon v ustanovení § 146a odst. 2 tr. řádu.

Podle stěžovatele státní zástupkyně poté, co jí byl policejní komisařkou postoupen trestní spis podezřelé spolu se stížností směřující do rozhodnutí učiněného podle § 79f tr. řádu, pochybila, pokud o podané stížnosti rozhodla sama, byť jí trestní řád v ustanovení § 146a odst. 2 zcela jednoznačně přikazuje, aby věc předložila soudu, v jehož obvodu je činná. Tento soud je oprávněn o podání stížnosti rozhodnout. Pokud státní zástupkyně naopak ve věci rozhodla sama, porušila zákon v citovaném ustanovení.

Navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon v namítaném rozsahu v neprospěch podezřelé K. M., aby toto usnesení bylo podle § 269 odst. 2 tr. řádu zrušeno, včetně všech obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále navrhl, aby věc byla podle § 270 odst. 1 tr. řádu přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 5, aby o ní jednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a shledal, že zákon byl porušen.

Dne 10. 9. 2012 bylo policejnímu orgánu odboru hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie v Praze II zasláno písemné trestní oznámení obchodní společnosti UTi (CZ) s.r.o., se sídlem P., P. (dále jen Společnost) nasvědčující podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku osobou neznámého pachatele, který v období od června 2011 do března 2012 neoprávněně z účtu, vedeného The Royal Bank of Scotland N.V., se sídlem v P., J., patřícího Společnosti, postupně v devatenácti platbách převedl částku v celkové výši 1.134.765,- Kč ve prospěch účtu vedeného bankou GE Money Bank, a.s., se sídlem v P., V., čímž Společnosti způsobil škodu v uvedené výši. Dne 13. 9. 2012 byly podle § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení.

Dne 18. 9. 2012 bylo Společností zasláno rozšíření trestního oznámení o další dvě platby, kdy K. M., pracující u Společnosti jako účetní, dne 8. 9. 2011 a 8. 11. 2011 provedla neoprávněný výběr hotovosti z účtu Společnosti, specifikovaného výše, v celkové částce 49.590,- Kč a použila je pro vlastní potřebu.

Podle § 8 odst. 2 tr. řádu získal policejní orgán od ČSOB a.s., se sídlem R., v P. informace, které jsou předmětem bankovního tajemství. Bankovní účet v měně CZK byl u ČSOB, a.s. založen dne 31. 12. 2007 K. M., přičemž jen ona má k účtu dispoziční právo. Na účtu byl zjištěn zůstatek ve výši 121.804,48 Kč.

Podle § 79f tr. řádu zajistil policejní orgán usnesením sp. zn. ORII-49919-33/TČ-2012-0011291, po předchozím souhlasu státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 JUDr. Michaely Mixové ze dne 8. 11. 2012, jež byl vydán pod sp. zn. 1 ZN 4139/2012, jako náhradní hodnotu peněžní prostředky na účtu v měně CZK, vedeném na jméno K. M. včetně peněžních prostředků na účet dodatečně došlých až do výše 49.590,- Kč.

Usnesení bylo podezřelé doručeno dne 22. 11. 2012, ta proti němu podala dne 23. 11. 2012 stížnost. O podané stížnosti rozhodla státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 usnesením ze dne 3. 12. 2012, sp. zn. 1 ZN 4139/2012, tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítla jako nedůvodnou.

Podle § 146a odst. 2 tr. řádu o stížnosti proti rozhodnutí policejního orgánu mj. učiněnému podle § 79f rozhoduje ve lhůtě uvedené v odstavci 1 (zpravidla do pěti dnů od uplynutí lhůty k podání stížnosti všem oprávněným osobám) soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení. Věc předkládá soudu k rozhodnutí státní zástupce.

Z citovaného zákonného ustanovení vyplývala státní zástupkyni Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 povinnost, aby poté, co jí byl spis se stížností podezřelé policejním orgánem postoupen, předložit věc k rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Nebyla oprávněná o stížnosti rozhodnout sama, pokud tak učinila, rozhodla jako věcně nepříslušný orgán a porušila zákon v neprospěch podezřelé v citovaném ustanovení trestního řádu.

Na základě těchto zjištění Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že pravomocným usnesením státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 3. 12. 2012, sp. zn. 1 ZN 4139/2012, byl porušen zákon v neprospěch podezřelé K. M. v ustanovení § 146a odst. 2 tr. řádu. Podle § 269 odst. 2 tr. řádu toto usnesení zrušil, stejně tak všechna na něj obsahově navazující rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 270 odst. 1 tr. řádu přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 5, který je věcně a místně příslušný k tomu, aby věc znovu projednal a rozhodl, tj. aby rozhodl o včas podané stížnosti podezřelé K. M.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2013

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru