Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tz 112/2001Rozsudek NS ze dne 12.06.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:4.TZ.112.2001.1

přidejte vlastní popisek

4 Tz 112/2001

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 12. června 2001 ve veřejném zasedání v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. G., proti pravomocnému trestnímu příkazu samosoudce Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 7. 1998, sp. zn. 3 T 111/98, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným trestním příkazem samosoudce Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 7. 1998, sp. zn. 3 T 111/98, bylporušenzákonv ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák.

Tento trestní příkaz sezrušujev celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Prostějově sepřikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 7. 1998, sp. zn. 3 T 111/98, byl obviněný J. G. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterého se dopustil tím, že ačkoliv byl pravomocným rozhodnutím Policie ČR, Okresního ředitelství - dopravním inspektorátem v Prostějově ze dne 23. 2. 1998, postižen za přestupek v dopravě mimo pokuty ve výši 15 000,- Kč i zákazem činnosti spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 24 měsíců, dne 24. 4. 1998 kolem 20.45 hodin v P. řídil po požití alkoholických nápojů, kdy v jeho krvi bylo zjištěno 1,94 promile alkoholu, osobní automobil zn. Fiat 127, přičemž byl v D. ulici zadržen hlídkou policie. Za toto jednání byl obviněnému uložen podle § 171 odst. 1 tr. zák., s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř., trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců, jehož výkon byl dle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu tří let, a trest zákazu činnosti, spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu pěti let. Trestní příkaz nabyl právní moci dne 29. 7. 1998.

Proti tomuto trestnímu příkazu podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. G. stížnost pro porušení zákona. Vytkl v ní porušení zákona v ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. s odůvodněním, že okresní soud se dopustil pochybení ve výroku o trestu. Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. je ohrožen trestem odnětí svobody do šesti měsíců nebo peněžitým trestem. Tím, že Okresní soud v Prostějově uvedeným trestním příkazem uložil obviněnému J. G. trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců a tak překročil o dva měsíce zákonem povolenou trestní sazbu, porušil zákon v ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. v neprospěch obviněného J. G.

Závěrem v podané stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti ČR navrhl, aby Nejvyšší soud ČR podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že trestním příkazem samosoudce Okresního soudu v Prostějově ze dne 15. 7. 1998, sp. zn. 3 T 111/98, byl porušen zákon v uvedeném rozsahu v neprospěch obviněného J. G., aby podle § 269 tr. ř. zrušil napadený trestní příkaz a dále aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i správnost řízení, které mu předcházelo, a shledal, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného J. G.

Předně Nejvyšší soud České republiky přezkoumal správnost postupu řízení předcházejícího napadenému rozhodnutí a v přípravném řízení ani v řízení před Okresním soudem v Prostějově nezjistil žádné takové pochybení, které mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí tohoto soudu. Také právo obviněného na obhajobu bylo plně zachováno.

Samosoudce Okresního soudu v Prostějově nepochybil, pokud v posuzované trestní věci rozhodl trestním příkazem, rovněž právní kvalifikace jednání obviněného J. G., která byla použita v trestním příkazu, byla v souladu s trestním zákonem.

Je však třeba přisvědčit námitce vyslovené ve stížnosti pro porušení zákona, že Okresní soud v Prostějově pochybil ve výroku o trestu, když obviněnému J. G. uložil trest odnětí svobody v trvání osmi měsíců, když podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. lze za tento trestný čin uložit trest odnětí svobody pouze do šesti měsíců. Proti takto nad zákonnou trestní sazbu uloženému trestu lze podle § 266 odst. 2 tr. ř. podat stížnost pro porušení zákona, neboť je ve zřejmém rozporu s účelem trestu.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil porušení zákona v ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil v celém rozsahu vadný trestní příkaz samosoudce Okresního soudu v Prostějově, přičemž nemohl z následujících důvodů zrušit pouze výrok o trestu. Podle § 314g odst. 2 tr. ř. byl-li podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě odpor, trestní příkaz se tím ruší v celém rozsahu, přičemž není rozhodné, proti kterému z více výroků trestního příkazu byl odpor podán. V rozporu s tímto ustanovením by bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu, pokud by v napadeném trestním příkazu zrušil pouze výrok o trestu a výrok o vině by zůstal pravomocným, neboť v případě podání odporu proti následnému soudem prvního stupně doplněnému výroku trestního příkazu o trestu by tímto odporem měl být zrušen i výrok trestního příkazu o vině, který však zůstal pravomocný.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo přikázáno Okresnímu soudu v Prostějově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž žádné zákonné ustanovení nebrání opětovnému vydání trestního příkazu při vázanosti právním názorem, který shora vyslovil Nejvyšší soud - § 270 odst. 4 tr. ř.

Jelikož Nejvyšší soud vyslovil, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného, nemůže v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch - § 273 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. června 2001

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru