Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tvo 142/2001Usnesení NS ze dne 25.10.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:4.TVO.142.2001.1

přidejte vlastní popisek

4 Tvo 142/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 25. října 2001 v neveřejném zasedání stížnost obviněného Ing. J. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. 4 Ntv 4/01, a rohodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. se stížnost obviněného Ing. J. K. zamítá.

Odůvodnění:

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. 4 Ntv 4/01, byla podle § 71 odst. 3 tr. ř. prodloužena vazba obviněného Ing. J. K. do 21. 12. 2001.

Proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě stížnost obviněný Ing. J. K. Ve stížnosti mimo jiné uvedl, že obžaloba podaná na jeho osobu je nedůvodná, nikdo podle Listiny základních práv a svobod nesmí být zbaven svobody pro neschopnost dostát smluvním závazkům. Následně pak obviněný vypočítává pochybení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterých se podle něho měl tento soud při hlavních líčeních dopustit. Žádný zákon nezakazuje pobyt občanů v zahraničí, obviněný neměl o pokračování šetření jeho osoby tušení, považuje další trvání vazby za nedůvodné.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti podle § 147 odst. 1 tr. ř. přezkoumal správnost všech výroků napadeného usnesení, jakož i řízení, které mu předcházelo, a shledal, že stížnost není důvodná.

Předně bylo zjištěno, že návrh na prodloužení vazby byl v souladu s ustanovením § 71 odst. 6 tr. ř. podán včas předsedkyní senátu Vrchního soudu v Praze. Obviněný Ing. J. K. byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 11. 1999, sp. zn. Nt 386/99, s účinností od 3. 11. 1999 z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a) tr. ř., nyní se nachází ve vazbě z těchže důvodů.

Nepravomocným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 4. 2001, sp. zn. 17 T 43/2000, byl obviněný Ing. J. K. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák., který měl páchat v průběhu let 1993 až 1998 celkem 87 útoky se způsobenou škodou přesahující 10 milionů Kč, a trestným činem neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák. Za to mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 7 let a 6 měsíců s výkonem ve věznici s dozorem. Dále mu byl uložen trest zákazu činnosti a povinnost nahradit způsobenou škodu. V současné době probíhá odvolací řízení u Vrchního soudu v Praze.

Důvody vazby obviněného Ing. J. K. podle § 67 odst. 1 písm. a) tr. ř. popsal a vyložil v napadeném usnesení Vrchní soud v Praze a Nejvyšší soud se s nimi ztotožňuje. K námitkám uvedeným ve stížnosti obviněného Nejvyšší soud dodává, že obviněný po výslechu na Policii ČR za účelem podání vysvětlení se dlouhodobě zdržoval v Austrálii a po návratu do České republiky se snažil získat další vízum pro cestu a pobyt v Austrálii. Nyní mu byl uložen, byť nepravomocně, trest odnětí svobody v trvání 7, 5 roku. Všechny tyto konkrétní skutečnosti ve svém souhrnu odůvodňují obavu, že obviněný na svobodě uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání a především trestu vyhnul (§ 67 odst. 1 písm. a/ tr. ř.).

Pokud jde o podmínky § 71 odst. 3 tr. ř. pro prodloužení vazby obviněného Ing. J. K., spatřuje je Nejvyšší soud v obtížnosti věci dané zejména rozsahem posuzované trestné činnosti a s tím souvisejícím rozsahem trestního spisu (téměř 5000 listů). Nejvyšší soud nezjistil žádné průtahy v řízení, které by byly zaviněny nečinností orgánů činných v trestním řízení.

Pokud by byl obviněný Ing. J. K. propuštěn na svobodu, hrozí zcela reálné nebezpečí, že by uprchl či se skrýval a přinejmenším tak podstatně ztěžoval dosažení účelu trestního řízení (§ 1 odst. 1 tr. ř.).

Prodloužení vazby obviněného do 21. 12. 2001, tedy na dobu nezbytně nutnou (§ 71 odst. 3 tr. ř.) pro potřeby odvolacího řízení, je opodstatněné, a proto Nejvyšší soud podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost obviněného jako nedůvodnou zamítl.

Pro úplnost zbývá dodat, že Nejvyšší soud se nemohl při rozhodování o stížnosti obviněného proti rozhodnutí o prodloužení vazby zabývat jeho námitkami týkajícími se postupu Krajského soudu v Českých Budějovicích při rozhodování o vině obviněného. Těmito námitkami se bude zabývat Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2001

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru