Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 989/2020Usnesení NS ze dne 14.10.2020Zneužití pravomoci úřední osoby

HeslaZneužití pravomoci úřední osoby
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.989.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 989/2020-723

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. 10. 2020 o dovolání obviněného A. D., nar. XY, bytem XY, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2018, sp. zn. 3 To 312/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 19 T 27/2017, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 4. 4. 2018, sp. zn. 19 T 27/2017, byl obviněný A. D. uznán vinným ze spáchání jednak přečinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a jednak přečinu omezování osobní svobody dle § 171 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil jednáním uvedeným ve skutkové větě daného rozsudku.

Za uvedené jednání byl obviněný A. D. odsouzen podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku (v rozsudku soudu prvního stupně chybně uveden § 239 odst. 1 tr. zákoníku) k trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců. Podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 1 roku a 6 měsíců. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu služebního a pracovního poměru v bezpečnostních sborech České republiky na dobu 2 let.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený F. V., nar. XY, odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 4. 4. 2018, sp. zn. 19 T 27/2017, podali obviněný A. D., státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě a poškozený F. V. odvolání, o kterých rozhodl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 22. 8. 2018, sp. zn. 3 To 312/2018, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), e) tr. ř. z podnětu odvolání obviněného A. D. a státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu. Podle § 259 odst. 3, odst. 4 tr. ř. znovu rozhodl tak, že byl obviněný A. D. uznán vinným ze spáchání jednak přečinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a jednak přečinu omezování osobní svobody dle § 171 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil jednáním uvedeným ve skutkové větě daného rozsudku.

Za uvedené jednání byl obviněný A. D. odsouzen podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců. Podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 roků. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu služebního a pracovního poměru v bezpečnostních sborech České republiky na dobu 3 let.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený F. V., nar. XY, odkázán s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 256 tr. ř. bylo odvolání poškozeného F. V. zamítnuto.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2018, sp. zn. 3 To 312/2018, podal následně obviněný A. D. prostřednictvím svého obhájce dovolání, v němž se s poukazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. domáhal zrušení rozhodnutí soudů obou stupňů. K dovolání obviněného se vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, který navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., jako zjevně neopodstatněné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti, zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí, nebo zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Po přezkoumání uvedeného Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného A. D. bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Je namístě doplnit, že o zákonné lhůtě k podání dovolání byl obviněný řádně poučen v rozsudku soudu druhého stupně.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl obviněnému doručen poštou do vlastních rukou dne 10. 11. 2018 (č. l. 577). Obviněný byl v té době zastoupen obhájcem Mgr. Tomášem Veselským na základě plné moci ze dne 9. 2. 2017 (č. l. 30), kterému byl rozsudek odvolacího soudu doručen již dne 30. 10. 2018 (č. l. 577a). Lhůta k podání dovolání, počítaná podle § 60 odst. 2 tr. ř., tedy začala běžet dnem 11. 11. 2018 a skončila dne 10. 1. 2019. Jednalo se o čtvrtek a běžný pracovní den, takže na určení konce lhůty neměly vliv okolnosti uvedené v § 60 odst. 3 tr. ř. Obviněný přitom podal dovolání prostřednictvím jmenovaného obhájce u Okresního soudu v Novém Jičíně do datové schránky dne 21. 1. 2019 (č. l. 605-607). Z uvedených časových souvislostí je zřejmé, že podání bylo učiněno po uplynutí zákonné dovolací lhůty.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 10. 2020

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru