Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 953/2013Usnesení NS ze dne 11.09.2013trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zákona, obnova řízení podle § 278 odst. 1 tr. řádu

HeslaObnova řízení
Ublížení na zdraví
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:4.TDO.953.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 953/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 11. září 2013 dovolání obviněného Z. H., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 14 To 135/2013, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 2 T 154/2002, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 2 T 154/2002, rozhodl Okresní soud v Ústí nad Orlicí tak, že podle § 283 písm. d) tr. řádu zamítl návrh obviněného Z. H. na povolení obnovy řízení v trestní věci tohoto okresního soudu skončené rozsudkem ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. 2 T 154/2002, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 3. 2003, sp. zn. 11 To 100/2003.

Obviněný podal proti tomuto rozhodnutí v zákonné lhůtě stížnost, kterou v neveřejném zasedání dne 30. 5. 2013 projednal Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, a usnesením sp. zn. 14 To 135/2013, ji podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítl jako nedůvodnou.

Proti posledně jmenovanému rozhodnutí podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod vymezený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Obviněný v obsáhle odůvodněném podání především zpochybnil jednotlivé důkazy, které v roce 2003 vedly soudy obou stupňů k jeho odsouzení, provedl rozbor těchto důkazů se závěrem, že byly zkreslené, jednotlivé svědecké výpovědi nepravdivé a proto podle jeho názoru tak existuje zásadní a extrémní rozpor mezi soudy zjištěným skutkovým stavem věci, provedenými důkazy a vyslovenými právními závěry. Je tak dán dovolací důvod v intencích uplatněného zákonného ustanovení a proto se domáhá, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc přikázal Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí k novému projednání a rozhodnutí.

K dovolání obviněného se písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství se závěrem, aby Nejvyšší soud takto podaný mimořádný opravný prostředek odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu, neboť dovolání není podáno proti typu rozhodnutí, které zákon taxativně stanoví v ustanovení § 265a odst. 2 tr. řádu, a je proto nepřípustné. Vyslovil souhlas s tím, aby Nejvyšší soud učinil toho rozhodnutí v neveřejném zasedání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu. Pro případ, že by Nejvyšší soud hodlal učinit jiné rozhodnutí, souhlasil ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu také i v tomto případě s projednáním věci v neveřejném zasedání.

Podle § 265a odst. 1 tr. řádu lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští.

Podle § 265a odst. 2 tr. řádu rozhodnutím ve věci samé se rozumí

a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

c) usnesení o zastavení trestního stíhání,

d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g) usnesení o schválení narovnání,

h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Z uvedeného taxativního výčtu rozhodnutí, která mají povahu rozhodnutí ve věci samé a proti nimž je dovolání přípustné, je zřejmé, že za takovýto typ rozhodnutí nelze považovat usnesení soudu druhého stupně, jímž byla zamítnuta stížnost obviněného podaná proti rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení. Je tak nepochybné, že obviněný dovoláním napadl rozhodnutí, u něhož tento typ mimořádného opravného prostředku připuštěn není.

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, není-li přípustné. Vzhledem k výše uvedenému postupoval Nejvyšší soud v intencích tohoto ustanovení, přičemž rozhodl v neveřejném zasedání podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu)

V Brně dne 11. září 2013

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru