Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 302/2021Usnesení NS ze dne 31.03.2021

HeslaOdklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:4.TDO.302.2021.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265h odst. 3 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 302/2021-

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 3. 2021 o návrhu předsedy senátu Okresního soudu ve Zlíně na odklad výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř. – rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20. 10. 2020 č. j. 4 T 109/2020-94, který nabyl právní moci ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 19. 1. 2021 č. j. 6 To 360/2020-126, jenž byl vydán v trestní věci obviněného P. V., nar. XY ve XY, trvale bytem XY, okres XY, takto:

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se na dobu, než bude rozhodnuto o podaném dovolání obviněného P. V., odkládá výkon rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20. 10. 2020 č. j. 4 T 109/2020-94, který nabyl právní moci ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 19. 1. 2021 č. j. 6 To 360/2020-126.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20. 10. 2020 č. j. 4 T 109/2020-94 byl obviněný P. V. uznán vinným zločinem krádeže podle § 205 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, za který byl podle téhož zákonného ustanovení a za použití § 58 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, k jehož výkonu byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

Následné odvolání obviněného proti shora citovanému rozsudku Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, usnesením ze dne 19. 1. 2021 č. j. 6 To 360/2020-126 podle § 256 tr. ř. zamítl, jako nedůvodné.

Toto usnesení odvolacího soudu napadl obviněný P. V. dovoláním, v němž uplatnil důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. a jímž se domáhá toho, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. obě výše zmíněná soudní rozhodnutí, jakož i všechna další rozhodnutí na ně obsahově navazující, zrušil a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu ve Zlíně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Součástí dovolání pak učinil i podnět předsedovi senátu soudu prvního stupně, aby postupoval podle § 265h odst. 3 tr. ř. a Nejvyššímu soudu předložil spis spolu s návrhem na odklad výkonu uloženého trestu odnětí svobody.

Předseda senátu Okresního soudu ve Zlíně na základě tohoto podnětu obviněného podal k Nejvyššímu soudu návrh ve smyslu§ 265h odst. 3 tr. ř. , který byl spolu s procesním spisem doručen Nejvyššímu soudu dne 24. 3. 2021. V něm poukázal na to, že dovolatel své námitky směřoval mimo jiné vůči právní kvalifikaci stíhaného skutku podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, přičemž důvodem pro takové právní posouzení byla prostá skutečnost, že obviněný se krádeže v rozsudku specifikovaných hygienických potřeb a sladkostí o celkové hodnotě 358 Kč dopustil v prodejně Albert v XY dne 13. 3. 2020, tj. v době, kdy byl usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020 v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 vyhlášen nouzový stav na celém území České republiky, a to od 14:30 hodin dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů. Vlastní návrh na odklad výkonu pravomocného rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 20. 10. 2020 č. j. 4 T 109/2020-94 předseda senátu tohoto soudu odůvodnil tím, že v řízení byla dokazována toliko časová a místní, nikoli však již věcná souvislost mezi spácháním projednávané krádeže a aktuálním výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, který vedl k vyhlášení zmíněného nouzového stavu. Dovoláním napadená rozhodnutí tak podle jeho mínění v konečném důsledku nemusí obstát ve světle závěrů obsažených v rozsudku velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021 sp. zn. 15 Tdo 110/2021.

Nejvyšší soud po předběžném posouzení předloženého návrhu a uvedených rozhodnutí soudů nižších stupňů dospěl k závěru, že výše uvedený argument předsedy senátu soudu prvního stupně je dostatečným důvodem k tomu, aby bylo návrhu vyhověno. Proto ve lhůtě stanovené v § 265h odst. 3 tr. ř. a v souladu s tímto ustanovením rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, aniž by tím současně předjímal budoucí meritorní rozhodnutí ve věci. Vlastní přezkumný postup v rámci dovolacího řízení prozatím Nejvyšší soud nezahájil, neboť obviněnému dosud neuplynula dvouměsíční lhůta stanovená pro podání dovolání (§ 265e odst. 2 tr. ř.). Do té doby jeho mimořádný opravný prostředek podléhá režimu řízení u soudu prvního stupně podle § 265h tr. ř., které musí být nejprve řádně dokončeno a teprve poté bude možno spis spolu s jeho dovoláním opětovně předložit Nejvyššímu soudu k rozhodnutí ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. 3. 2021

JUDr. František Hrabec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru