Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 123/2015Usnesení NS ze dne 14.04.2015Podvod ve spolupachatelství - dílem dokonaný, dílem nedokonaný dle § 209a odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, § 23 tr. zákoníku, § 21 odst. 1 tr. zákoníku

HeslaPodvod
Spolupachatelství
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2015:4.TDO.123.2015.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. a) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. c) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

§ 265k odst. 1, 2 tr. ř.

§ 265l odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 123/2015-236

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 14. dubna 2015 dovolání obviněných R. S. a J. V., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 9 To 81/2013, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 9 T 3/2011, a rozhodl takto:

I.

Z podnětu dovolání obviněného J. V. se podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušují rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 9 To 81/2013 i rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 9 T 3/2011, v části týkající se tohoto obviněného.

Podle § 265k odst. 2 tr. řádu se zrušují také všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. řádu se Krajskému soudu v Hradci Králové přikazuje, aby ohledně obviněného J. V. věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

II.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání obviněného R. S. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 9 T 3/2011, byli obvinění R. S. a J. V. uznáni vinnými zvlášť závažným zločinem podvodu ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, dílem dokonaného, dílem ukončeného ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustili tím, že

se záměrem neoprávněně se obohatit na úkor majetku jiného a to získáním provizí za zprostředkování pojistných smluv.

R. S., zejména cestou svých spolupracovníků organizoval vytváření sítě spolupracovníků ke sjednávání a tipování klientů k uzavření pojistné smlouvy, jako podnikatel fyzická osoba, uzavřel smluvní vztah s obchodní společností POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST PK, s.r.o. se sídlem Pardubice, nám. Legií čp. 50, IČ: 64257380, (dále jen PK), zastoupené jednatelem P. K., jejíž cestou byly převáděny vylákané provize od pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, jako kontaktní osoba a pracovník ve vrcholné vedoucí pozici organizoval a zajišťoval osobní kontakt s Agenturou Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, přerozděloval a pro vlastní potřebu užíval finanční prostředky převedené ve formě provize na bankovní účty podnikatele R. S., veden v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB,

J. V., zejména jako blízký spolupracovník R. S. na jeho podnět zpracoval "karierní postupovou směrnici", na jednáních pořádných firmou R. S., i samostatně, motivoval osoby ze sítě spolupracovníků R. S. k získávání klientů se slibem hrazení pojistného za jeho osobu, zejména z okruhu rodiny, kamarádů a známých, účastnil se jednání s odpovědnými pracovníky pojistitele, veden v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB,

prostřednictvím P. K., S. P., M. K., J. Č., M. B. a J. M., blízkých spolupracovníků R. S., kteří zejména organizovali vlastní „větve“, sítě spolupracovníků R. S., které motivovali v souladu s nastaveným systémem k získávání klientů pod slibem neoprávněných výhod, jak níže uvedeno, účastnili se jednání s odpovědnými pracovníky pojistitele a akcí pořádaných firmou R. S., v rámci vzájemného rozdělení úkolů ve struktuře firmy R. S. se podíleli na kontrole správnosti a úplnosti sepsaných pojistných smluv před jejich předáním pojistiteli a jako osoby vedené v registru pojišťovacích prostředkovatelů ČNB s doložkou „na základě plné moci“ podepsali každý část pojistných smluv uzavřených s klienty, kteří společně po předchozí dohodě na různých místech České republiky, zejména v P., H. K., N., v období nejméně od 10.6.2007 nejméně do 01.05.2008 postupně úmyslným sdělováním nepravdivých informací o průběhu pojištění a pojistných podmínkách nabízeného produktu investiční životní pojišťění Perspektiva 4 BN pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617 (dále jen Kooperativa, nebo pouze pojišťovna, resp. pouze pojistitel) prostřednictvím za tím účelem podle jejich pokynů postupně úmyslně vytvářené sítě spolupracovníků získávali klienty k uzavření pojistné smlouvy na tento pojistný produkt, záměrně mylně informovali jednotlivé potencionální klienty tak, že slibovali poskytování neoprávněné výhody ve formě hrazení pojistného za něho po dobu dvou roků a dále podávali nepravdivé informace o možností zrušení pojištění již po dvou letech a výběru části do té doby údajně naspořené částky, čímž docílili souhlasu klienta s uzavřením pojistné smlouvy na tento produkt, zpravidla získali jeho podpis na neúplně vyplněnou pojistnou smlouvu, popřípadě opatřili data "klienta" potřebná k vyplnění pojistné smlouvy, když tímto způsobem s ním v postavení zplnomocněného pojišťovacího zprostředkovatele zajistili uzavření pojistné smlouvy, jak pojišťovacím zprostředkovatelem registrovaným ČNB, tak zejména osobami nazývanými "tipaři" z jimi k vytvářené sítě spolupracovníků, dále pak nastaveným systémem činnosti skupiny zpravidla zajistili uhrazení pojistného za první pojistné období (tzn. první platbu na pojištění jako takové) jako nezbytného předpokladu pro následné vyplacení provize pojišťovnou a v rámci rozdělení úkolů ve struktuře firmy R. S. zajistili podpis pojišťovacího zprostředkovatele registrovaného ČNB, či sami podepsali pojistnou smlouvu na místě pojišťovacího zprostředkovatele, následně, cestou firmy R. S., předložení uzavřené pojistné smlouvy s konkrétním klientem k evidenci pojistiteli prostřednictvím obchodního zástupce PK, s nimž R. S. v postavení podnikatele – fyzické osoby, na straně "komitenta" uzavřel dne 1.6.2007 "Komisionářskou smlouvu", kterou se komisionář P. K. zavázal vykonávat a provádět služby v oblasti pojišťovnictví, a poté 1.8.2007 na straně "mandanta" uzavřel "Mandátní smlouvu", která upravovala rozsah a podmínky spolupráce v oblasti zprostředkování pojištění, aby tímto předem vzájemně domluveným postupem neoprávněně vylákali od pojistitele provize za uzavření pojistných smluv ve výši stanovené provizním systémem pojišťovny, avšak v rozporu s jimi vzájemně domluveným a uplatňovaným systémem získávání klientů se slibem úhrady pojistného za klienta po dobu dvou roků, šířeného v sítí jejich spolupracovníků, nezajistili hrazení pojistného za klienta podle daného slibu prostřednictvím sítě spolupracovníků obzvláště proto, že podle jimi zpracované a mezi jejich spolupracovníky šířené "karierní postupové směrnice" nebyly, zpravidla převodem z bankovních účtů R. S. do jimi prostřednictvím spolupracovníků vytvářené sítě dalších a dalších spolupracovníků, jimž byly postupně předkládány k podpisu smlouvy nazvané „Mandátní smlouva“ nebo "Smlouva o spolupráci" (tipaře - fyzické osoby), kde na jedné straně smlouvy byl uveden podnikatel R. S., případně PK, na druhé straně jako "mandant", "poradce" či "tipař", "spolupracující osoba", zasílány finanční prostředky, jak jim bylo s odkazem na "karierní postupovou směrnici" slíbeno tak, aby spolupracovníci mohli podle daného slibu za klienty hradit pojistné, když fakticky bylo pojistné u části pojistných smluv hrazeno jen za několik málo prvních měsíců,

přičemž shora uvedení společně daný způsob získávání klientů k uzavření pojistné smlouvy zvolili a prostřednictvím sítě spolupracovníků organizovali, přestože jim již v době získávání klientů k uzavření pojistné smlouvy a uzavírání pojistných smluv v tomto výroku popsaným způsobem, nejméně z provizního systému pojišťovny a dalších obecně závazných právních norem, bylo známo, že v případě zániku pojištění do dvou let od uzavření pojistné smlouvy nárok na provizi zaniká a vyplacená provize se musí vrátit pojišťovně, přitom současně věděli, podle jim dostupného provizního systému pojišťovny, že u jimi nabízeného pojistného produktu výše provize činí pouze necelou polovinu finanční částky potřebnou k hrazení pojistného za klienta po dobu dvou let, a proto nebude možné slibu hrazení pojistného podle jimi nastaveného systému dostát, když k podvodnému vylákání provizí od pojistitele Kooperativa zneužili „Mandátní smlouvy“ podle § 566 a násl. obchodního zákoníku uzavřené dne 1.8.2007 mezi mandantem (PK), zastoupeným jednatelem P. K. a mandatářem "R. S. IČO: 72957042", resp. smlouvy této předcházející, podle které R. S. získal oprávnění k uzavírání pojistných smluv pro pojistný produkt investiční životní pojištění a vznikl mu mimo jiné závazek provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, současně s nárokem na provize uvedené v sazebnicích provizí, když PK měla s Kooperativou od 31.3.2005 uzavřenu "Smlouvu o výhradním obchodním zastoupení" a následně od 6.11.2007 novou "Smlouvu o výhradním obchodním zastoupení", po vyplacení "získatelské provize", která byla pojistitelem - Kooperativa pojišťovna a. s. vyplácena na bankovní účet obchodního zástupce PK, a dále podle přílohy mandátní smlouvy převáděna na bankovní účty R. S., kdy tímto jednáním, s úmyslem uzavřít v krátké době velké množství pojistných smluv s vysokým měsíčním pojistným s cílem vylákat vysoké získatelské provize, postupně prostřednictvím za tím účelem postupně vytvářené sítě spolupracovníků zajistili uzavření nejméně těchto pojistných smluv (dále jen PS) a:

společně shora popsaným úmyslným jednáním vylákali vyplacení provizí v těchto případech:

A) společně shora popsaným úmyslným jednáním, jako členové organizované skupiny při vzájemném rozdělení úkolů, vylákali vyplacení provizí v těchto případech:

1) s klientem L. V., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

2) s klientem L. V., datum sjednání PS 21.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

3) s klientem P. Č., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

4) s klientem J. P., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

5) s klientem R. S., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

6) s klientem J. B., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

7) s klientem J. N., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

8) s klientem Ing. H. L., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2030, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 500 Kč,

9) s klientem T. B., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

10) s klientem V. Š., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

11) s klientem D. Š., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

12) s klientem J. K., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

13) s klientem R. K., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2038, kmenové(roční) pojistné 30 180 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 270 Kč,

14) s klientem D. D., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

15) s klientem J. M., datum sjednání PS 21.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

16) s klientem J. B., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

17) s klientem J. B., datum sjednání PS 19.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

18) s klientem J. G., datum sjednání PS 31.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

19) s klientem B. P., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

20) s klientem J. K., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

21) s klientem J. S., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

22) s klientem I. P., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

23) s klientem S. P., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

24) s klientem M. P., datum sjednání PS 21.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2025, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

25) s klientem J. J., datum sjednání PS 21.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

26) s klientem J. L., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2057, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

27) s klientem P. O., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

28) s klientem K. J., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

29) s klientem T. P., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

30) s klientem M. P., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2027, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

31) s klientem F. Š., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

32) s klientem M. S., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

33) s klientem M. P., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

34) s klientem J. V., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

35) s klientem L. V., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

36) s klientem A. O., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

37) s klientem L. B., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

38) s klientem S. V., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

39) s klientem J. Z., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2044, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

40) s klientem M. V., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

41) s klientem Š. N., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

42) s klientem J. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

43) s klientem P. R., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

44) s klientem T. H., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

45) s klientem M. T., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

46) s klientem P. D., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

47) s klientem E. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2027, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

48) s klientem M. G., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

49) s klientem M. K., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

50) s klientem D. V., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2031, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

51) s klientem M. L., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

52) s klientem V. Č., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M.n ., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

53) s klientem J. Š., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

54) s klientem P. T., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

55) s klientem V. L., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

56) s klientem J. L., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2031, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

57) s klientem D. L., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2033, kmenové(roční) pojistné 48 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 62 400 Kč,

58) s klientem M. R., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

59) s klientem T. M., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

60) s klientem J. M., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

61) s klientem A. M., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

62) s klientem P. Š., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

63) s klientem L. R., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

64) s klientem J. C., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

65) s klientem M. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

66) s klientem J. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistn 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

67) s klientem P. S., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

68) s klientem L. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

69) s klientem J. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2026, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

70) s klientem M. Š., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2042, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

71) s klientem M. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

72) s klientem O. Š., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

73) s klientem L. B., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

74) s klientem P. B., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

75) s klientem M. J., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

76) s klientem J. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

77) s klientem Z. D., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

78) s klientem M. V., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

79) s klientem J. P., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

80) s klientem V. Z., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

81) s klientem I. T., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

82) s klientem J. M., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

83) s klientem J. F., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

84) s klientem T. R., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

85) s klientem M. K., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

86) s klientem J. K., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

87) s klientem S. R., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2037, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

88) s klientem J. P., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

89) s klientem M. R., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

90) s klientem M. R., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

91) s klientem R. B., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

92) s klientem Ing. Z. V., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

93) s klientem P. H., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

94) s klientem E. H., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

95) s klientem R. T., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

96) s klientem J. A., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

97) s klientem P. Ch., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

98) s klientem R. H., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

99) s klientem L. D., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

100) s klientem L. L., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

101) s klientem J. M., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

102) s klientem T. H., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

103) s klientem T. B., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

104) s klientem M. K., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

105) s klientem P. M., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K. na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

106) s klientem O. M., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

107) s klientem J. N., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

108) s klientem A. K., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

109) s klientem P. B., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

110) s klientem S. U., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

111) s klientem M. B., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

112) s klientem I. T., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2055, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

113) s klientem J. L., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

114) s klientem P. Š., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

115) s klientem J. M., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

116) s klientem M. K., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

117) s klientem Ing. M. P., datum sjednání PS 31.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

118) s klientem T. K., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

119) s klientem J. K., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

120) s klientem L. Š., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2030, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

121) s klientem P. Š., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2028, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

122) s klientem T. J., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2044, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

123) s klientem L. Č., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2041, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

124) s klientem T. Č., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

125) s klientem P. Ch., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2028, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 44 100 Kč,

126) s klientem J. O., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

127) s klientem J. S., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

128) s klientem L. P., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

129) s klientem P. L., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2029, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 200 Kč,

130) s klientem L. K., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

131) s klientem A. T., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

132) s klientem J. V., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

133) s klientem M. Š., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

134) s klientem M. B., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

135) s klientem K. V., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

136) s klientem O. R., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2045, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

137) s klientem B. H., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

138) s klientem Bc. E. K., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2032, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

139) s klientem S. V., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

140) s klientem D. K., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

141) s klientem J. I., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2039, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

142) s klientem P. J., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2042, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

143) s klientem M. Z., datum sjednání PS 8.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2040, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

144) s klientem M. K., datum sjednání PS 9.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2040, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

145) s klientem J. N., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

146) s klientem L. B., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

147) s klientem M. H., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

148) s klientem S. H., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2029, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

149) s klientem Z. T., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 000 Kč,

150) s klientem M. H., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

151) s klientem A. S., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

152) s klientem J. W., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

153) s klientem A. K., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

154) s klientem S. V., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2031, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

155) s klientem P. B., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

156) s klientem O. Š., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

157) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

158) s klientem L. K., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

159) s klientem L. D., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2047, kmenové(roční) pojistné 33 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

160) s klientem V. V., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

161) s klientem J. Š., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

162) s klientem P. P., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

163) s klientem Z. S., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

164) s klientem K. J., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

165) s klientem T. C., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

166) s klientem M. D., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

167) s klientem K. Š., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

168) s klientem K. G., datum sjednání PS 21.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

169) s klientem M. D., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

170) s klientem J. R., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

171) s klientem M. B., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

172) s klientem M. B., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

173) s klientem L. G., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

174) s klientem T. S., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

175) s klientem J. P., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2046, kmenové(roční) pojistné 39 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 59 400 Kč,

176) s klientem S. R., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

177) s klientem J. B., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2027, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

178) s klientem M. V., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2044, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

179) s klientem P. B., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2044, kmenové(roční) pojistné 33 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

180) s klientem S. S., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2045, kmenové(roční) pojistné 38 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 57 600 Kč,

181) s klientem L. L., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2033, kmenové(roční) pojistné 34 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 240 Kč,

182) s klientem J. U., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2043, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

183) s klientem J. C., datum sjednání PS 9.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

184) s klientem P. Č., datum sjednání PS 9.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

185) s klientem J. K., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2033, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 600 Kč,

186) s klientem J. K., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

187) s klientem P. B., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2027, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

188) s klientem V. T., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

189) s klientem J. N., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

190) s klientem P. S., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

191) s klientem Z. S., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2037, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

192) s klientem Z. H., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

193) s klientem J. P., datum sjednání PS 8.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

194) s klientem M. J., datum sjednání PS 9.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

195) s klientem Š. S., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

196) s klientem A. S., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

197) s klientem R. K., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

198) s klientem J. K., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2029, kmenové(roční) pojistné 33 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 960 Kč,

199) s klientem J. G., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

200) s klientem P. R., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

201) s klientem J. P., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

202) s klientem L. B., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

203) s klientem A. K., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

204) s klientem O. P., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

205) s klientem P. B., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

206) s klientem J. Š., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

207) s klientem T. P., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

208) s klientem A. Š., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2041, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

209) s klientem E. V., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

210) s klientem L. V., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

211) s klientem L. P., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

212) s klientem V. S., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

213) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

214) s klientem M. Ž., datum sjednání PS 29.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2046, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

215) s klientem L. B., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2048, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

216) s klientem J. D., datum sjednání PS 23.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

217) s klientem V. L., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2041, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

218) s klientem V. H., datum sjednání PS 27.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

219) s klientem B. S., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

220) s klientem V. T., datum sjednání PS 23.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

221) s klientem A. J., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

222) s klientem J. K., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

223) s klientem P. Š., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

224) s klientem M. B., datum sjednání PS 28.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

225) s klientem P. P., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

226) s klientem V. Č., datum sjednání PS 23.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

227) s klientem P. H., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

228) s klientem J. D., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2033, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 12 480 Kč,

229) s klientem J. R., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

230) s klientem Z. M., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

231) s klientem J. H., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

232) s klientem J. B., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

233) s klientem J. R., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

234) s klientem O. L., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

235) s klientem M. R., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

236) s klientem D. N., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

237) s klientem E. P., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

238) s klientem P. F., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2028, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 44 100 Kč,

239) s klientem H. Š., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2029, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 33 000 Kč,

240) s klientem J. S., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

241) s klientem Ing. D. T., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

242) s klientem Ing. I. Š., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

243) s klientem B. Č., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

244s klientem Z. D., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 000 Kč,

245) s klientem M. D., datum sjednání PS 31.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

246) s klientem P. F., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

247) s klientem Z. K., datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

248) s klientem J. R., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

249) s klientem R. P., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

250) s klientem K. S., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

251) s klientem K. V., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

252) s klientem J. S., datum sjednání PS 27.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

253) s klientem O. V., datum sjednání PS 27.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

254) s klientem L. Š., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2049, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

255) s klientem D. G., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2049, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

256) s klientem D. Š., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2048, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

257) s klientem J. Č., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

258) s klientem E. K., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2040, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

259) s klientem J. V., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2044, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

260) s klientem Š. Ž., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

261) s klientem J. H., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

262) s klientem J. Š., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2037, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

263) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

264) s klientem J. E., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2049, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

265) s klientem P. C., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

266) s klientem L. K., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

267) s klientem M. S., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

268) s klientem M. K., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

269) s klientem K. P., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

270) s klientem A. Š., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2047, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

271) s klientem Mgr. O. M., datum sjednání PS 29.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2034, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

272) s klientem M. P., datum sjednání PS 28.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

273) s klientem K. Ř., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

274) s klientem L. D., datum sjednání PS 29.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2024, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 20 400 Kč,

275) s klientem J. K., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

276) s klientem B. Ř., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

277) s klientem P. T., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

278) s klientem J. M., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

279) s klientem D. P., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

280) s klientem L. B., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

281) s klientem M. Š., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

282) s klientem O. Š., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

283) s klientem D. S., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

284) s klientem Š. L., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

285) s klientem O. N., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

286) s klientem Ing. J. N., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

287) s klientem M. P., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2033, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

288) s klientem P. B., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

289) s klientem J. L., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

290) s klientem D. Š., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

291) s klientem G. K., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

292) s klientem M. Š., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2042, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

293) s klientem O. P., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

294) s klientem K. T., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2037, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

295) s klientem M. P., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2037, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

296) s klientem E. Š., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

297) s klientem L. S., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

298) s klientem L. S., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

299) s klientem J. K., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

300) s klientem T. P., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

301) s klientem M. S., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

302) s klientem J. P., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako prostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

303) s klientem T. S., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

304) s klientem K. N., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

305) s klientem M. K., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

306) s klientem M. K., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

307) s klientem A. Ř., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2056, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

308) s klientem A. P., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

309) s klientem M. T., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2033, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 31 200 Kč,

310) s klientem J. T., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

311) s klientem D. A., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

312) s klientem P. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

313) s klientem M. Ř., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

314) s klientem Ing. A. J., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

315) s klientem K. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

316) s klientem M. Š., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

317) s klientem J. S., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

318) s klientem P. F., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

319) s klientem O. K., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

320) s klientem P. S., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

321) s klientem J. V., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

322) s klientem L. P., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

323) s klientem M. H., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

324) s klientem A. J., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

325) s klientem O. P., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

326) s klientem A. D., datum sjednání PS 13.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

327) s klientem L. L., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

328) s klientem M. N., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

329) s klientem T. D., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

330) s klientem M. Š., datum sjednání PS 13.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

331) s klientem P. Š., datum sjednání PS 14.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

332) s klientem D. P., datum sjednání PS 14.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

333) s klientem S. C., datum sjednání PS 15.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2040, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

334) s klientem J. K., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

335) s klientem Z. P., datum sjednání PS 15.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

336) s klientem S. M., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 33 600 Kč,

337) s klientem A. Š., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

338) s klientem G. Ž., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

339) s klientem J. P., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

340) s klientem A. K., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

341) s klientem J. V., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

342) s klientem T. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

343) s klientem R. P., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

344) s klientem H. Z., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

345) s klientem M. P., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

346) s klientem M. T., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

347) s klientem L. S., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

348) s klientem A. Ř., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

349) s klientem M. K., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

350) s klientem E. O., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

351) s klientem J. M., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

352) s klientem O. M., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

353) s klientem O. H., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

354) s klientem K. B., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

355) s klientem R. H., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

356) s klientem J. N., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

357) s klientem J. S., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

358) s klientem A. K. S., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

359) s klientem L. H., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

360) s klientem V. B., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

361) s klientem O. Š., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

362) s klientem L. M., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

363) s klientem P. G., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

364) s klientem L. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

365) s klientem J. V., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

366) s klientem R. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

367) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

368) s klientem T. V., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

369) s klientem L. N., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2030, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 300 Kč,

370) s klientem R. D., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

371) s klientem J. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

372) s klientem T. R., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

373) s klientem M. M., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

374) s klientem V. M., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

375) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

376) s klientem J. Č., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

377) s klientem M. Z., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

378) s klientem J. Z., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

379) s klientem J. L., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

380) s klientem B. B., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2028, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

381) s klientem M. S., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

382) s klientem P. P., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

383) s klientem J. Š., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

384) s klientem J. R., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

385) s klientem M. D., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

386) s klientem M. Š., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

387) s klientem M. R., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

388) s klientem D. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

389) s klientem P. B., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

390) s klientem P. P., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

391) s klientem J. P., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

392) s klientem P. V., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

393) s klientem J. Š., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

394) s klientem J. J., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

395) s klientem L. B., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

396) s klientem J. V., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

397) s klientem M. V., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

398) s klientem M. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

399) s klientem D. K., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

400) s klientem M. D., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

401) s klientem P. K., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

402) s klientem Ing. S. S., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

403) s klientem R. Š., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

404) s klientem L. Š., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

405) s klientem Z. H., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

406) s klientem R. A., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

407) s klientem J. M., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2043, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

408) s klientem J. G., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

409) s klientem A. V., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

410) s klientem O. Š., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

411) s klientem E. Š., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

412) s klientem D. Š., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

413) s klientem J. K., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

414) s klientem L. H., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

415) s klientem J. V., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

416) s klientem G. W., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

417) s klientem D. H., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

418) s klientem J. M., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

419) s klientem P. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2044, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

420) s klientem J. B., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

421) s klientem T. B., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

422) s klientem A. N., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

423) s klientem Z. T., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2045, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

424) s klientem M. B., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

425) s klientem R. A., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

426) s klientem O. Č., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

427) s klientem M. J., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

428) s klientem M. T., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

429) s klientem R. Š., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

430) s klientem I. Š., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

431) klientem L. Š., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

432) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

433) s klientem K. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

434) s klientem J. V., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

435) s klientem M. C., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

436) s klientem I. P., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

437) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2024, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 500 Kč,

438) s klientem N. K., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2044, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

439) s klientem M. N., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2043, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

440) s klientem J. T., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

441) s klientem J. D., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

442) s klientem Y. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

443) s klientem V. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

444) s klientem M. O., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

445) s klientem E. P., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

446) s klientem R. H., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

447) s klientem J. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

448) s klientem V. M., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

449) s klientem A. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2029, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

450) s klientem F. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

451) s klientem R. L., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

452) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

453) s klientem L. K., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

454) s klientem N. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

455) s klientem J. K., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

456) s klientem M. K., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

457) s klientem P. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

458) s klientem T. P., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

459) s klientem I. H., datum sjednání PS 26.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

460) s klientem D. H., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

461) s klientem K. K., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

462) s klientem M. H., datum sjednání PS 16.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

463) s klientem M. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

464) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

465) s klientem J. W., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

466) s klientem L. S., datum sjednání PS 26.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2030, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 31 740 Kč,

467) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

468) s klientem L.Š., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

469) s klientem R. Š., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

470) s klientem I. K., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 7 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 10 800 Kč,

471) s klientem A. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

472) s klientem J. Ch., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

473) s klientem L. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

474) s klientem I. V., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

475) s klientem J. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2027, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

476) s klientem J. G., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

477) s klientem A. J., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2040, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

478) s klientem A. S., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2040, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

479) s klientem J. Š., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

480) s klientem K. L., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

481) s klientem M. P., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

482) s klientem R. G., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

483) s klientem R. J., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

484) s klientem M. K., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

485) s klientem Mgr. R. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

486) s klientem P. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

487) s klientem M. Š., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

488) s klientem M. F., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

489) s klientem Z. F., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

490) s klientem S. B., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

491) s klientem P. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 25 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

492) s klientem V. F., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

493) s klientem S. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

494) s klientem M. R., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

495) s klientem M. Š., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

496) s klientem M. D., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

497) s klientem J. K., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

498) s klientem M. L., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

499) s klientem P. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

500) s klientem P. Š., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

501) s klientem M. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

502) s klientem P. L., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

503) s klientem I. Š., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

504) s klientem P. S.,, datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

505) s klientem A. E., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2039, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

506) s klientem L. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

507s klientem M. P., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

508) s klientem V. A., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

509) s klientem I. O., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

510) s klientem M. M., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

511) s klientem D. K., datum sjednání PS 30.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

512) s klientem K. S., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2044, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

513) s klientem Ž. Z., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2044, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

514) s klientem P. K., datum sjednání PS 29.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

515) s klientem P. L., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2051, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

516) s klientem J. F., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

517) s klientem M. U., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

518) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

519) s klientem M. Š., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

520) s klientem L. G., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

521) s klientem O. G., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

522) s klientem M. G., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

523) s klientem K. Č., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2033, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

524) s klientem J. Č., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

525) s klientem J. Č., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

526) s klientem I. V., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

527) s klientem V. V., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2056, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

528) s klientem T. P., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

529) s klientem P. H., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

530) s klientem J. V., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

531) s klientem J. V., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2059, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

532s klientem J. H., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

533) s klientem A. T., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2056, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

534) s klientem J. K., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

535) s klientem O. M., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

536) s klientem T. H., datum sjednání PS 1.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

537) s klientem H. B., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

538) s klientem A. K., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

539) s klientem J. D., datum sjednání PS 1.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

540) s klientem D. R., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

541) s klientem R. Š., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2059, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

542) s klientem P. S., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2058, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

543) s klientem M. K., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2056, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

544) s klientem F. M., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2055, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

545) s klientem M. R., datum sjednání PS 27.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

546) s klientem F. D., datum sjednání PS 30.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

547) s klientem D. P., datum sjednání PS 9.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

548) s klientem J. M., datum sjednání PS 10.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

549) s klientem R. R., datum sjednání PS 8.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

550) s klientem J. B., datum sjednání PS 8.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

551) s klientem M. Š., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

552) s klientem O. P., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

553) s klientem A. S., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

554) s klientem T. Ch., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

555) s klientem M. P., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2055, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

556) s klientem L. D., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

557) s klientem M. S., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2058, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

558) s klientem B. D., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

559) s klientem F. Č., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

560) s klientem K. P., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

561) s klientem I. P., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2032, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

562) s klientem G. K., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2047, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

563) s klientem J. B., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

564) s klientem M. J., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

565) s klientem L. S., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2037, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

566) s klientem P. P., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2048, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

567) s klientem P. Ch., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

568) s klientem P. M., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2054, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

569) s klientem M. S., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2026, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

570) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

571) s klientem D. G., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

572) s klientem O. N., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

573) s klientem V. T., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

574) s klientem M. H., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

575) s klientem D. K., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2045, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

576) s klientem O. K., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

577) s klientem J. P., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2049, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

578) s klientem M. S., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

579) s klientem T. J., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

580) s klientem J. B., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

581) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2038, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

582) s klientem I. T., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 000 Kč,

583) s klientem I. T., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2055, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

584) s klientem P. Ž., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

585) s klientem J. M., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2045, kmenové(roční) pojistné 60 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 90 000 Kč,

586) s klientem K. Š., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

587) s klientem A. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

588) s klientem J. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

589) s klientem J. B., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

590) s klientem P. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

591) s klientem J. T., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

592) s klientem M. B., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

593) s klientem P. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

594) s klientem M. B., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

595) s klientem M. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

596) s klientem L. V., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2027, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

597) s klientem D. R., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

598) s klientem O. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

599) s klientem B. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

600) s klientem A. Ch., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

601) s klientem D. J., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

602) s klientem O. F., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

603) s klientem I. P., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

604) s klientem M. S., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

605) s klientem L. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

606) s klientem L. P., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

607) s klientem Ing. A. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

608) s klientem V. R., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

609) s klientem M. F., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

610) s klientem T.L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

611) s klientem Z. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

612) s klientem I. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

613) s klientem E. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 400 Kč,

614) s klientem M. B., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2042, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

615) s klientem J. H., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

616) s klientem J. S., datum sjednání PS 15.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2036, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 17 400 Kč,

617) s klientem M. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

618) s klientem Z. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

619) s klientem D. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

620) s klientem J. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

621) s klientem Y. J., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

622) s klientem S. Š., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

623) s klientem J. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2031, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

624) s klientem P. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

625) s klientem J. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

626) s klientem M. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

627) s klientem L. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

628) s klientem J. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

629) s klientem R. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

630) s klientem L. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

631) s klientem T. M., datum sjednání PS 23.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

632) s klientem H. Š., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

633) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

634) s klientem M. M., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

635) s klientem L. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

636) s klientem P. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

637) s klientem J. M., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

638) s klientem J. Ch., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

639) s klientem S. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

640) s klientem L. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

641) s klientem R. F., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

642) s klientem L. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

643) s klientem S. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

644) s klientem E. B., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

645) s klientem I. H., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

646) s klientem R. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

647) s klientem I. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2026, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 900 Kč,

648) s klientem R. Š., datum sjednání PS 26.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

649) s klientem T. N., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

650) s klientem J. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

651) s klientem M. K., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

652) s klientem L. L., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

653) s klientem L. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2057, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

654) s klientem Z. S., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

655) s klientem P. M., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

656) s klientem Ing. J. N., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2055, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

657) s klientem J. M., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

658) s klientem J. Š., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

659) s klientem S. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2026, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 900 Kč,

660) s klientem V. Š., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

661) s klientem V. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

662) s klientem M. B., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

663) s klientem J. R., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

664) s klientem P. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

665) s klientem P. J., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

666) s klientem D. O., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

667) s klientem D. A. O., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

668) s klientem K. V., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

669) s klientem L. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

670) s klientem E. S., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2038, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

671) s klientem R. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

672) s klientem Z. Č., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

673) s klientem J. D., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

674) s klientem J. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

675) s klientem J. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2043, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

676) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

677) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

678) s klientem M. A., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

679) s klientem Ing. J. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2032, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 500 Kč,

680) s klientem H. Č., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2027, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

681) s klientem N. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

682) s klientem A. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

683) s klientem M. V., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2043, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

684) s klientem V. D., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

685) s klientem L. K., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

686) s klientem M. M., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

687) s klientem L. U., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

688) s klientem F. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

689) s klientem M. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

690) s klientem M. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

691) s klientem R. N., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

692) s klientem E. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

693) s klientem K. M., datum sjednání PS 22.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

694) s klientem P. M., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

695) s klientem V. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

696) s klientem P . S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

697) s klientem T. J., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

698) s klientem V. P., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

699) s klientem P. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

700) s klientem H. P., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

701) s klientem J. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

702) s klientem M. A., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

703) s klientem P. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

704) s klientem Z. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

705) s klientem D. N., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

706) s klientem M. R., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

707) s klientem P. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

708) s klientem D. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

709) s klientem V. J., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

710) s klientem J. A., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

711) s klientem M. L., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2031, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

712) s klientem M. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

713) s klientem H. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2019, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

714) s klientem J. R., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

715) s klientem Z. P., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2043, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

716) s klientem J. S., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

717) s klientem L. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

718) s klientem L. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

719) s klientem P. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

720) s klientem J. V., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

721) s klientem J. Ch., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

722) s klientem K. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

723) s klientem H. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2025, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

724) s klientem R. V., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2035, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 33 600 Kč,

725) s klientem P. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

726) s klientem E. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2030, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

727) s klientem J. V., datum sjednání PS 21.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 25 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

728) s klientem L. F., datum sjednání PS 26.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

729) s klientem V. K., datum sjednání PS 22.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2058, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

730) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

731) s klientem M. V., datum sjednání PS 23.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

732) s klientem L. Š., datum sjednání PS 21.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

733) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2040, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

734) s klientem M. S., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

735) s klientem L. H., datum sjednání PS 22.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

736) s klientem J. D., datum sjednání PS 23.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

737) s klientem K. M., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

738) s klientem J. J., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

739) s klientem A. P., datum sjednání PS 26.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

740) s klientem J. J., datum sjednání PS 25.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

741) s klientem L. M., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

742) s klientem Z. M., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2030, kmenové(roční) pojistné 38 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 44 160 Kč,

743) s klientem Z. H., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

744) s klientem A. M., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

745) s klientem V. D., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

746) s klientem I. D., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

747) s klientem P. P., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

748) s klientem J. H., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2033, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

749) s klientem O. S., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

750) s klientem Z. V., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

751) s klientem O. M., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

752) s klientem J. K., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

753) s klientem M. Č., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

754) s klientem J. H., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

755) s klientem L. D., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

756) s klientem P. B., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

757) s klientem V. O., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

758) s klientem J. Š., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

759) s klientem L. P., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

760) s klientem Ing. A. F., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 24 300 Kč,

761) s klientem D. R., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

762) s klientem L. P., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

763) s klientem J. J., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

764) s klientem D. J., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

765) s klientem M. T., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

766) s klientem I. M., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

767) s klientem S. Š., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

768) s klientem M. Š., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2028, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

769) s klientem V. Š., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2028, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

770) s klientem M. Š., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

771) s klientem J. Š., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

772) s klientem Š. L., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

773) s klientem K. B., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

774) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

775) s klientem D. J., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

776) s klientem M. M., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

777) s klientem M. Š., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

778) s klientem J. K., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

779) s klientem J. Š., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

780) s klientem F. K., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

781) s klientem H. B., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

782) s klientem P. B., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

783) s klientem V. V., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

784) s klientem F. M., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

785) s klientem P. R., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

786) s klientem J. J., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

787) s klientem J. N., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

788) s klientem L. N., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

789) s klientem J. T., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

790) s klientem H. C., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 56 700 Kč,

791) s klientem J. Š., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

792) s klientem O. Š., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

793) s klientem H. K., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

794) s klientem P. A., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

795) s klientem J. L., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

796) s klientem M. K., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

797) s klientem J. K., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

798) s klientem M. Š., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 26 100 Kč,

799) s klientem O. D., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

800) s klientem T. S., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

801) s klientem I. H., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

802) s klientem A. K., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

803) s klientem J. H., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

804) s klientem P. H., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

805) s klientem P. H., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

806) s klientem J. P., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

807) s klientem K. R., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

808) s klientem T. N., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

809) s klientem R. P., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

810) s klientem Y. U., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2055, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

811) s klientem J. R., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

812) s klientem Y. U., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2032, kmenové(roční) pojistné 37 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 44 640 Kč,

813) s klientem V. U., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2031, kmenové(roční) pojistné 37 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 780 Kč,

814) s klientem P. V., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

815) s klientem J. H., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

816) s klientem J. V., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

817) s klientem M. F., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

818) s klientem T. V., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

819) s klientem P. F., datum sjednání PS 27.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

820) s klientem Z. K., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2038, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

821) s klientem P. Š., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

822) s klientem D. J., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

823) s klientem T. M., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

824) s klientem I. S., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

825) s klientem P. V., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2031, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

826) s klientem H. V., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

827) s klientem Z. V., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

828) s klientem Z. V., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2030, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

829) s klientem O. M., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

830) s klientem M. Ř., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

831) s klientem R. R., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

832) s klientem R. V., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

833) s klientem P. B., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

834) s klientem I. Š., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

835) s klientem J. V., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

836) s klientem D. V., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

837) s klientem M. Š., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

838) s klientem P. Š., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

839) s klientem V. Z., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

840) s klientem V. Z., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

841) s klientem T. P., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

842) s klientem J. M., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

843) s klientem P. D., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

844) s klientem P. M., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

845) s klientem M. J., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

846) s klientem T. H., datum sjednání PS 27.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

847) s klientem L. P., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

848) s klientem J. O., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

849) s klientem J. S., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

850) s klientem P. D., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

851) s klientem M. S., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

852) s klientem E. S., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

853) s klientem J. H., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

854) s klientem M. H., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

855) s klientem M. D., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2026, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

856) s klientem O. V., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

857) s klientem M. Ch., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

858) s klientem J. S., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

859) s klientem F. H., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

860) s klientem R. N., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

861) s klientem R. N., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2055, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

862) s klientem E. K., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2027, kmenové(roční) pojistné 44 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 180 Kč,

863) s klientem M. B., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 25 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

864) s klientem J. H., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

865) s klientem J. P., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

866) s klientem M. K., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

867) s klientem J. Š., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

868) s klientem M. Ř., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

869) s klientem A. T., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

870) s klientem K. V., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

871) s klientem L. K., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

872) s klientem J. L., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

873) s klientem J. M., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

874) s klientem R. B., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

875) s klientem Ing. L. Ch., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

876) s klientem P. B., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

877) s klientem M. K., datum sjednání PS 27.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

878) s klientem K. Š., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2043, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

879) s klientem K. Š., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

880) s klientem T. G., datum sjednání PS 29.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

881) s klientem M. T., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

882) s klientem G. T., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2031, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 300 Kč,

883) s klientem D. J., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

884) s klientem J. R., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

885) s klientem P. J., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

886) s klientem M. S., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

887) s klientem J. Č., datum sjednání PS 27.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

888) s klientem J. U., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

889) s klientem M. F., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

890) s klientem E. P., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

891) s klientem A. M., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

892) s klientem J. K., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

společně shora popsaným úmyslným jednáním se pokusili vylákat od pojistitele vyplacení provizí, když k vyplacení provizí převodem na účet podnikatele R. S. v dohodnuté výši cestou obchodního zástupce PK nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa pojišťovna, která s účinností od 01.04.2008 jako bezprostřední opatření nutné k zamezení vzniku vyšší možné škody zastavila výplatu provizí společnosti PK, když toto opatření bylo určeno k zastavení platby provizí u pojistných smluv sjednaných postupně prostřednictvím za tím účelem postupně vytvářené sítě spolupracovníků R. S., předložených pojišťovně k registraci cestou obchodního zástupce PK, a to nejméně v těchto případech:

B) společně shora popsaným úmyslným jednáním, jako členové organizované skupiny při vzájemném rozdělení úkolů, se pokusili vylákat od pojistitele vyplacení provizí, když k vyplacení provizí převodem na účet podnikatele R. S. v dohodnuté výši cestou obchodního zástupce PK nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa pojišťovna, která s účinností od 01.04.2008 jako bezprostřední opatření nutné k zamezení vzniku vyšší možné škody zastavila výplatu provizí společnosti PK, když toto opatření bylo určeno k zastavení platby provizí u pojistných smluv sjednaných postupně prostřednictvím za tím účelem postupně vytvářené sítě spolupracovníků R. S., předložených pojišťovně k registraci cestou obchodního zástupce PK, a to nejméně v těchto případech:

1) s klientem P. P., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 21 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 500 Kč,

2) s klientem M. L., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

3) s klientem P. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

4) s klientem M. B., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

5) s klientem D. D., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2043, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

6) s klientem N. K., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

7) s klientem V. M., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

8) s klientem H. J., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2029, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 500 Kč,

9) s klientem P. J., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2028, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 30 000 Kč,

10) s klientem M. L., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

11) s klientem T. B., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

12) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

13) s klientem P. P., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

14) s klientem V. S., datum sjednání PS 29.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

15) s klientem J. S., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

16) s klientem L. P., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

17) s klientem Z. P., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

18) s klientem J. Z., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 26 100 Kč,

19) s klientem E. B., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

20) s klientem L. Š., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

21) s klientem P. L., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

22) s klientem J. Š., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

23) s klientem D. Ď., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2047, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

24) s klientem L. Š., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

25) s klientem J. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

26) s klientem I. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

27) s klientem L. W., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

28) s klientem R. S., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

29) s klientem L. B., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

30) s klientem J. K., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

31) s klientem V. K., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

32) s klientem L. H., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

33) s klientem J. B., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

34) s klientem R. S., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

35) s klientem M. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

36) s klientem D. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

37) s klientem N. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

38) s klientem D. P., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

39) s klientem D. D., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

40) s klientem J. D., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

41) s klientem M. D., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

společně shora uvedeným úmyslným jednáním se pokusili vylákat od pojistitele vyplacení provizí, když k vyplacení provizí převodem na účet podnikatele R. S. v dohodnuté výši cestou obchodního zástupce PK nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa, která po předložení níže uvedených pojistných smluv prostřednictvím odpovědných zaměstnanců nezadala pokyn k výplatě získatelské provize obchodnímu zástupci PK po zjištění, že nevznikl nárok na výplatu provize, protože nebylo včas zaplaceno první pojistné, což je nezbytný předpoklad pro výplatu provize, k výplatě provize proto nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa pojišťovna, a to nejméně v těchto případech:

C) společně shora uvedeným úmyslným jednáním, jako členové organizované skupiny při vzájemném rozdělení úkolů, se pokusili vylákat od pojistitele vyplacení provizí, když k vyplacení provizí převodem na účet podnikatele R. S. v dohodnuté výši cestou obchodního zástupce PK nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa, která po předložení níže uvedených pojistných smluv prostřednictvím odpovědných zaměstnanců nezadala pokyn k výplatě získatelské provize obchodnímu zástupci PK po zjištění, že nevznikl nárok na výplatu provize, protože nebylo včas zaplaceno první pojistné, což je nezbytný předpoklad pro výplatu provize, k výplatě provize proto nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa pojišťovna, a to nejméně v těchto případech:

1) s klientem O. H., datum sjednání PS 18.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

2) s klientem L. H., datum sjednání PS 18.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

3) s klientem E. K., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

4) s klientem V. K., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2028, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 500 Kč,

5) s klientem R. Ř., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

6) s klientem B. H., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

7) s klientem A. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

8) s klientem E. S., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

9) s klientem M. H., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

10) s klientem R. M., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

11) s klientem J. S., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

12) s klientem N. B., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

13) s klientem D. M., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

14) s klientem J. I., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

15) s klientem M. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

16) s klientem Ing. V. Š., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2028, kmenové(roční) pojistné 48 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

17) s klientem L. V., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

18) s klientem N. K., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

19) s klientem M. K., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

20) s klientem P. L., datum sjednání PS 8.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

21) s klientem M. T., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

22) s klientem R. K., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

23) s klientem J. Ž., datum sjednání PS 29.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

24) s klientem M. F., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

25) s klientem M. A., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

26) s klientem J. M., datum sjednání PS 27.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 60 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 90 000 Kč,

27) s klientem P. V., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2029, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

28) s klientem M. R., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

29) s klientem J. H., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

30) s klientem P. K., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

31) s klientem E. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

32) s klientem I. T., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2055, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

33) s klientem J. U., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

34) s klientem K. B., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

35) s klientem J. D., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

36) s klientem V. P., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

37) s klientem R. J., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

38) s klientem M. V., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat d pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

39) s klientem L. R., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

40) s klientem K. J., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

41) s klientem I. S., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

42) s klientem A. K., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

43) s klientem O. H., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

44) s klientem V. Š., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

45) s klientem M. Š., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

46) s klientem R. L., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

47) s klientem A. N., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

48) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

49) s klientem T. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

50) s klientem R. D., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2036, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 240 Kč,

51) s klientem J. K., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

52) s klientem A. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

53) s klientem D. K., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 21 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 500 Kč,

54) s klientem J. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

55) s klientem J. V., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2026, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 29 640 Kč,

56) s klientem P. H., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

57) s klientem R. Z., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

58) s klientem J. H., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

59) s klientem Ing. V. P., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2045, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

60) s klientem I. P., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

61) s klientem L. F., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

62) s klientem M. V., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

63) s klientem J. M., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

64) s klientem R. P., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

65) s klientem E. G., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

66) s klientem K. R., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2045, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

67) s klientem M. B., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

68) s klientem V. K., datum sjednání PS 26.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2026, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

69) s klientem L. M., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2054, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

70) s klientem J. M., , datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2045, kmenové(roční) pojistné 60 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 90 000 Kč,

71) s klientem I. T., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2055, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

72) s klientem J. E., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

73) s klientem V. V., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

74) s klientem I. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

75) s klientem O. Š., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

76) s klientem M. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

77) s klientem I. Ch., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

78) s klientem I. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

79) s klientem P. M., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2044, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

80) s klientem P. H., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 34 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

81) s klientem P. B., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

82) s klientem L. D., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

83) s klientem O. H., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 46 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 69 300 Kč,

84) s klientem P. H., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

85) s klientem P. H., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

86) s klientem V. Š., datum sjednání PS 29.2.2008, datum počátku PS 1.3.2008, datum konce PS 28.2.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

87) s klientem J. Z., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

88) s klientem L. C., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2032, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

89) s klientem Z. P., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

90) s klientem M. Č., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

91) s klientem P. L., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

92) s klientem D. J., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

93) s klientem V. Š., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

94) s klientem J. Z., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

95) s klientem P. F., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

96) s klientem Ing. V. C., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2032, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

97) s klientem J. O., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2034, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 200 Kč,

98) s klientem M. S. datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2036, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 33 600 Kč,

99) s klientem T. R., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

100) s klientem L. N., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

101) s klientem P. H., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

102) s klientem A. B., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

103) s klientem P. A., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

104) s klientem T. B., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

105) s klientem R. P., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

106) s klientem J. S., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

107) s klientem R. Š., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

108) s klientem T. M., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

109) s klientem P. L., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2055, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

110) s klientem L. Č., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2031, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 500 Kč,

111) s klientem A. A., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

112) s klientem K. V., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2028, kmenové(roční) pojistné 44 880 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 44 880 Kč,

113) s klientem J. T. datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

114) s klientem M. V., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

115) s klientem V. O., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

116) s klientem M. J., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

117) s klientem F. L., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

118) s klientem N. L., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

119) s klientem A. S., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2029, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

120) s klientem J. K., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

121) s klientem M. K., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

122) s klientem V. Š., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

123) s klientem V. M., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

124) s klientem N. H., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

125) s klientem N. H., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

126) s klientem P. B., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

127) s klientem T. B., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

128) s klientem L. B., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

129) s klientem V. S., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2036, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 33 600 Kč,

130) s klientem K. Š., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

131) s klientem M. T., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 500 Kč,

132) s klientem K. B., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

133) 5 s klientem V. T., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 500 Kč,

134) s klientem P. F., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

135) s klientem J. K., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2055, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

136) s klientem T. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

137) s klientem T. V., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2055, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

138) s klientem Z. M., datum sjednání PS 12.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

139) s klientem G. K., datum sjednání PS 12.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

140) s klientem I. L., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

141) s klientem R. P., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

142) s klientem P. Č., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2037, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 800 Kč,

143) s klientem M. K., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

144) s klientem A. V. datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

145) s klientem R. S., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

146) s klientem R. C., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

147) s klientem P. C., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

148) s klientem M. V., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

149) s klientem Z. N., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

150) s klientem B. M., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

151) s klientem M. B., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

152) s klientem J. P., datum sjednání PS 7.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

153) s klientem J. V., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2045, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

154) s klientem P. S., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

155) s klientem J. K., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

156) s klientem J. G., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

157) s klientem J. S., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

158) s klientem R. V., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

159) s klientem D. P., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

160) s klientem M. E., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2027, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 17 100 Kč,

161) s klientem L. S., datum sjednání PS 9.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

162) s klientem M. K., datum sjednání PS 9.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

163) s klientem D. P., datum sjednání PS 10.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

164) s klientem J. Š., datum sjednání PS 10.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

165) s klientem E. P., datum sjednání PS 10.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

166) s klientem M. K., datum sjednání PS 10.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

167) s klientem J. S., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

168) s klientem P. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

169) s klientem J. V., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

170) s klientem J. K., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

171) s klientem E. M., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2032, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

172) s klientem E. M., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2055, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

173) s klientem E. K., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2047, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

174) s klientem J. H., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

175) s klientem E. Č., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2040, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

176) s klientem J. D., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

177) s klientem M. N., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

178) s klientem M. J., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

179) s klientem R. M., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

180) s klientem D. T., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2047, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

181) s klientem F. U., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

182) s klientem T. P., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

183) s klientem V. Š., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

184) s klientem E. Š., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

185) s klientem K. J., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

186) s klientem P. S., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

187) s klientem V. L., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

188) s klientem N. K., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

189) s klientem V. Ch., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

190) s klientem P. U., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2040, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

191) s klientem M. B., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

192) s klientem A. P., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

193) s klientem R. F., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

194) s klientem P. V., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

195) s klientem J. Š., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

196) s klientem L. K., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

197) s klientem D. F., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

198) s klientem V. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2026, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

199) s klientem L. B., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

200) s klientem J. B., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

201) s klientem N. P., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

202) s klientem Z. Č., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

203) s klientem S. Š., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

204) s klientem S. Š., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

205) s klientem K. Š., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2041, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

206) s klientem J. J., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

207) s klientem R. K., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2031, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 500 Kč,

208) s klientem R. S., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

209) s klientem J. J., datum sjednání PS 21.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2056, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

210) s klientem V. Š., datum sjednání PS 22.2.2008, datum počátku PS 1.3.2008, datum konce PS 28.2.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

čímž společně, shora uvedeným úmyslným pokračujícím jednáním způsobili poškozené Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617, škodu v následujících částkách:

v části A/1-892:

škodu v celkové výši nejméně 22.138.237 Kč,

v části B/1-41:

bezprostředně hrozil vznik škody v celkové výši nejméně 960.181 Kč,

v části C/1-210:

bezprostředně hrozil vznik škody v celkové výši nejméně 6.363.235 Kč,

čímž způsobili danému subjektu škodu v souhrnné výši nejméně 29.461.653 Kč.

Za to byl obviněný R. S. odsouzen podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti roků a podle § 56 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 71 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu byl současně uložen trest propadnutí náhradní hodnoty, a to finančních prostředků na účtu u České spořitelny, a. s. (č.l. 16300) a finančních prostředků ve výši 117.000 Kč (č.l. 16272). Podle § 101 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku bylo dále u obviněného vysloveno zabrání jiné majetkové hodnoty, a to nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, v obci R., původně zajištěné podle § 79d) odst. 1, 2 tr. řádu (č. l. 16472). Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu pojišťovacího zprostředkovatele a dále v zákazu živnostenského podnikání s předmětem činnosti zprostředkování obchodu a služeb na dobu deseti roků.

Obviněný J. V. byl odsouzen podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků a podle § 56 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku mu byl dále uložen trest propadnutí věci, a to finančních prostředků na účtu u Komerční banky, a. s. (původně zajištěné dílem podle § 79a tr. řádu, dílem § 79f) tr. řádu) (č.l. 16641). Podle § 101 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku bylo u obviněného vysloveno zabrání jiné majetkové hodnoty a to osobního motorového vozidla zn. BMW, (původně zajištěné dle § 79e odst. 1, 2 tr. řádu) (čl. 16785) a osobního motorového vozidla zn. Jaguár (původně zajištěné dle § 79e odst. 1, 2 tr. řádu) (č.l. 16815). Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku byl současně obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu pojišťovacího zprostředkovatele a dále v zákazu živnostenského podnikání s předmětem činnosti zprostředkování obchodu a služeb na dobu deseti roků.

Citovaným rozsudkem byli také obvinění M. B., J. Č., M. K., P. K., J. M. a S. P. podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěni obžaloby státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 4. 2. 2011, sp. zn. 2 KZV 13/2009, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

Podle § 229 odst. 1 tr. řádu byla poškozená Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, odkázána se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 9 T 3/2011, podali obvinění R. S. a J. V. odvolání, o kterých rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 9 To 81/2013, tak, že z podnětu odvolání obou obviněných podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), odst. 2 tr. řádu ohledně všech výroků o zabrání jiné majetkové hodnoty podle § 258 odst. 1 písm. a), c) tr. řádu napadený rozsudek v celé odsuzující části zrušil a podle § 259 odst. 3 tr. řádu znovu rozhodl tak, že oba obviněné uznal vinnými zvlášť závažným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustili tím, že

se záměrem obohatit se na úkor majetku Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group a to neoprávněným získáním provizí za zprostředkování pojistných smluv.

R. S., zejména cestou svých spolupracovníků organizoval vytváření sítě spolupracovníků ke sjednávání a tipování klientů k uzavření pojistné smlouvy, jako podnikatel fyzická osoba, uzavřel smluvní vztah s obchodní společností POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST PK, s.r.o. se sídlem Pardubice, nám. Legií čp. 50, IČ: 64257380, (dále jen PK), zastoupenou jednatelem P. K., jejíž cestou byly převáděny vylákané provize od pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, jako kontaktní osoba a pracovník ve vrcholné vedoucí pozici organizoval a zajišťoval osobní kontakt s Agenturou Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, přerozděloval a pro vlastní potřebu užíval finanční prostředky převedené ve formě provize na bankovní účty podnikatele R. S., veden v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB,

J. V., zejména jako blízký spolupracovník R. S. na jeho podnět zpracoval "kariérní postupovou směrnici", na jednáních pořádaných firmou R. S., i samostatně, motivoval osoby ze sítě spolupracovníků R. S. k získávání klientů se slibem hrazení pojistného za jeho osobu, zejména z okruhu rodiny, kamarádů a známých, účastnil se jednání s odpovědnými pracovníky pojistitele, veden v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB,

prostřednictvím P. K., S. P., M. K., J. Č., M. B. a J. M., blízkých spolupracovníků R. S., kteří zejména organizovali vlastní „větve“, sítě spolupracovníků R. S., které motivovali v souladu s nastaveným systémem k získávání klientů pod slibem neoprávněných výhod, jak níže uvedeno, účastnili se jednání s odpovědnými pracovníky pojistitele a akcí pořádaných firmou R. S., v rámci vzájemného rozdělení úkolů ve struktuře firmy R. S. se podíleli na kontrole správnosti a úplnosti sepsaných pojistných smluv před jejich předáním pojistiteli a jako osoby vedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB s doložkou „na základě plné moci“ podepsali každý část pojistných smluv uzavřených s klienty,kteří společně po předchozí dohodě na různých místech České republiky, zejména v P., H. K., N., v období nejméně od 10.6.2007 nejméně do 01.05.2008 postupně úmyslným sdělováním nepravdivých informací o průběhu pojištění a pojistných podmínkách nabízeného produktu investiční životní pojišťění Perspektiva 4 BN pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617 (dále jen Kooperativa, nebo pouze pojišťovna,resp. pouze pojistitel) prostřednictvím za tím účelem podle jejich pokynů postupně úmyslně vytvářené sítě spolupracovníků získávali klienty k uzavření pojistné smlouvy na tento pojistný produkt, záměrně mylně informovali jednotlivé potencionální klienty tak, že slibovali poskytování neoprávněné výhody ve formě hrazení pojistného za ně po dobu dvou roků a dále podávali nepravdivé informace o možností zrušení pojištění již po dvou letech a výběru části do té doby údajně naspořené částky, čímž docílili souhlasu klienta s uzavřením pojistné smlouvy na tento produkt, zpravidla získali jeho podpis na neúplně vyplněnou pojistnou smlouvu, popřípadě opatřili data "klienta" potřebná k vyplnění pojistné smlouvy, když tímto způsobem s ním v postavení zplnomocněného pojišťovacího zprostředkovatele zajistili uzavření pojistné smlouvy, jak pojišťovacím zprostředkovatelem registrovaným ČNB, tak zejména osobami nazývanými "tipaři" z jimi k vytvářené sítě spolupracovníků, dále pak nastaveným systémem činnosti skupiny zpravidla zajistili uhrazení pojistného za první pojistné období (tzn. první platbu na pojištění jako takové) jako nezbytného předpokladu pro následné vyplacení provize pojišťovnou a v rámci rozdělení úkolů ve struktuře firmy R. S. zajistili podpis pojišťovacího zprostředkovatele registrovaného ČNB, či sami podepsali pojistnou smlouvu na místě pojišťovacího zprostředkovatele, následně, cestou firmy R. S., předložení uzavřené pojistné smlouvy s konkrétním klientem k evidenci pojistiteli prostřednictvím obchodního zástupce PK , s nímž R. S. v postavení podnikatele - fyzické osoby, na straně "komitenta" uzavřel dne 1.6.2007 "Komisionářskou smlouvu", kterou se komisionář P. K. zavázal vykonávat a provádět služby v oblasti pojišťovnictví, a poté 1.8.2007 na straně "mandanta" uzavřel "Mandátní smlouvu", která upravovala rozsah a podmínky spolupráce v oblasti zprostředkování pojištění, aby tímto předem vzájemně domluveným postupem neoprávněně vylákali od pojistitele provize za uzavření pojistných smluv ve výši stanovené provizním systémem pojišťovny, avšak v rozporu s jimi vzájemně domluveným a uplatňovaným systémem získávání klientů se slibem úhrady pojistného za klienta po dobu dvou roků, šířeného v síti jejich spolupracovníků, nezajistili hrazení pojistného za klienta podle daného slibu prostřednictvím sítě spolupracovníků obzvláště proto, že podle jimi zpracované a mezi jejich spolupracovníky šířené "kariérní postupové směrnice" nebyly, zpravidla převodem z bankovních účtů R. S. do jimi prostřednictvím spolupracovníků vytvářené sítě dalších a dalších spolupracovníků, jimž byly postupně předkládány k podpisu smlouvy nazvané "Mandátní smlouva" nebo "Smlouva o spolupráci" (tipaře - fyzické osoby), kde na jedné straně smlouvy byl uveden podnikatel R. S., případně PK, na druhé straně jako "mandant", "poradce" či "tipař", "spolupracující osoba", zasílány finanční prostředky, jak jim bylo s odkazem na "kariérní postupovou směrnici" slíbeno tak, aby spolupracovníci mohli podle daného slibu za klienty hradit pojistné, když fakticky bylo pojistné u části pojistných smluv hrazeno jen za několik málo prvních měsíců,

přičemž shora uvedený společně daný způsob získávání klientů k uzavření pojistné smlouvy zvolili a prostřednictvím sítě spolupracovníků organizovali, přestože jim již v době získávání klientů k uzavření pojistné smlouvy a uzavírání pojistných smluv v tomto výroku popsaným způsobem, nejméně z provizního systému pojišťovny a dalších obecně závazných právních norem, bylo známo, že v případě zániku pojištění do dvou let od uzavření pojistné smlouvy nárok na provizi zaniká a vyplacená provize se musí vrátit pojišťovně, přitom současně věděli, podle jim dostupného provizního systému pojišťovny, že u jimi nabízeného pojistného produktu výše provize činí pouze necelou polovinu finanční částky potřebnou k hrazení pojistného za klienta po dobu dvou let, a proto nebude možné slibu hrazení pojistného podle jimi nastaveného systému dostát, když k podvodnému vylákání provizí od pojistitele Kooperativa zneužili "Mandátní smlouvy" podle § 566 a násl. obchodního zákoníku uzavřené dne 1.8.2007 mezi mandantem (PK), zastoupeným jednatelem P. K. a mandatářem "R. S.,", resp. smlouvy této předcházející, podle které R. S. získal oprávnění k uzavírání pojistných smluv pro pojistný produkt investiční životní pojištění a vznikl mu mimo jiné závazek provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, současně s nárokem na provize uvedené v sazebnicích provizí, když PK měla s Kooperativou od 31.3.2005 uzavřenu "Smlouvu o výhradním obchodním zastoupení" a následně od 6.11.2007 novou "Smlouvu o výhradním obchodním zastoupení", po vyplacení "získatelské provize", která byla pojistitelem - Kooperativa pojišťovna a. s. vyplácena na bankovní účet obchodního zástupce PK, a dále podle přílohy mandátní smlouvy převáděna na bankovní účty R. S., kdy tímto jednáním, s úmyslem uzavřít v krátké době velké množství pojistných smluv s vysokým měsíčním pojistným s cílem vylákat vysoké získatelské provize, postupně prostřednictvím za tím účelem postupně vytvářené sítě spolupracovníků zajistili uzavření nejméně těchto pojistných smluv (dále jen PS) :

A) společně shora popsaným úmyslným jednáním vylákali vyplacení provizí v těchto případech:

1) s klientem L. V., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 26.400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

2) s klientem L. V., datum sjednání PS 21.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36.000 Kč,

3) s klientem P. Č., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

4) s klientem J. P., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

5) s klientem R. S., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2055, kmenové(roční) pojistné 24.000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

6) s klientem J. B., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

7) s klientem J. N., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

8) s klientem Ing. H. L., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2030, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 500 Kč,

9) s klientem T. B., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

10) s klientem V. Š., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

11) s klientem D. Š., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

12) s klientem J. K., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

13) s klientem R. K., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2038, kmenové(roční) pojistné 30 180 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 270 Kč,

14) s klientem D. D., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

15) s klientem J. M., datum sjednání PS 21.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

16) s klientem J. B., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

17) s klientem J. B., datum sjednání PS 19.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

18) s klientem J. G., datum sjednání PS 31.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

19) s klientem B. P., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

20) s klientem J. K., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

21) s klientem J. S., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

22) s klientem I. P., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

23) s klientem S. P., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

24) s klientem M. P., datum sjednání PS 21.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2025, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

25) s klientem J. J., datum sjednání PS 21.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

26) s klientem J. L., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2057, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

27) s klientem P. O., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

28) s klientem K. J., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

29) s klientem T. P., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

30) s klientem M. P., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2027, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

31) s klientem F. Š., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

32) s klientem M. S., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

33) s klientem M. P., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

34) s klientem J. V., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

35) s klientem L. V., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

36) s klientem A. O., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

37) s klientem L. B., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

38) s klientem S. V., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

39) s klientem J. Z., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2044, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

40) s klientem M. V., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

41) s klientem Š. N., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

42) s klientem J. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

43) s klientem P. R., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

44) s klientem T. H., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

45) s klientem M. T., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

46) s klientem P. D., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

47) s klientem E. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2027, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

48) s klientem M. G., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

49) s klientem M. K., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

50) s klientem D. V., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2031, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

51) s klientem M. L., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

52) s klientem V. Č., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

53) s klientem J. Š., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

54) s klientem P. T., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

55) s klientem V. L., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

56) s klientem J. L., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2031, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

57) s klientem D. L., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2033, kmenové(roční) pojistné 48 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 62 400 Kč,

58) s klientem M. R., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

59) s klientem T. M., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

60) s klientem J. M., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

61) s klientem A. M., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

62) s klientem P. Š., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

63) s klientem L. R., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

64) s klientem J. C., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

65) s klientem M. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

66) s klientem J. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

67) s klientem P. S., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

68) s klientem L. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

69) s klientem J. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2026, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

70) s klientem M. Š., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2042, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

71) s klientem M. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

72) s klientem O. Š., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

73) s klientem L. B., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

74) s klientem P. B., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

75) s klientem M. J., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

76) s klientem J. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

77) s klientem Z. D., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

78) s klientem M. V., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

79) s klientem J. P., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

80) s klientem V. Z., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

81) s klientem I. T., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

82) s klientem J. M., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

83) s klientem J. F., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

84) s klientem T. R., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

85) s klientem M. K., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

86) s klientem J. K., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

87) s klientem S. R., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2037, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

88) s klientem J. P., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

89) s klientem M. R., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

90) s klientem M. R., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

91) s klientem R. B., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

92) s klientem Ing. Z. V., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

93) s klientem P. H., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

94) s klientem E. H., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

95) s klientem R. T., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

96) s klientem J. A., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

97) s klientem P. Ch., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

98) s klientem R. H., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

99) s klientem L. D., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

100) s klientem L. L., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

101) s klientem J. M., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

102) s klientem T. H., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

103) s klientem T. B., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

104) s klientem M. K., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

105) s klientem P. M., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

106) s klientem O. M., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

107) s klientem J. N., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

108) s klientem A. K., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

109) s klientem P. B., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

110) s klientem S. U., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

111) s klientem M. B., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

112) s klientem I. T., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2055, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

113) s klientem J. L., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

114) s klientem P. Š., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

115) s klientem J. M., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

116) s klientem M. K., datum sjednání PS 26.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

117) s klientem Ing. M. P., datum sjednání PS 31.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 42.000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

118) s klientem T. K., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

119) s klientem J. K., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

120) s klientem L. Š., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2030, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

121) s klientem P. Š., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2028, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

122) s klientem T. J., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2044, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

123) s klientem L. Č., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2041, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

124) s klientem T. Č., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

125) s klientem P. Ch., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2028, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 44 100 Kč,

126) s klientem J. O., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

127) s klientem J. S., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

128) s klientem L. P., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

129) s klientem P. L., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2029, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 200 Kč,

130) s klientem L. K., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

131) s klientem A. T., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

132) s klientem J. V., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

133) s klientem M. Š., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

134) s klientem M. B., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

135) s klientem K. V., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

136) s klientem B. H., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

137) s klientem Bc. E. K., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2032, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

138) s klientem S. V., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

139) s klientem D. K., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

140) s klientem J. I., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2039, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

141) s klientem P. J., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2042, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

142) s klientem M. Z., datum sjednání PS 8.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2040, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

143) s klientem M. K., datum sjednání PS 9.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2040, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

144) s klientem J. N., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

145) s klientem L. B., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

146) s klientem M. H., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

147) s klientem S. H., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2029, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

148) s klientem Z. T., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 000 Kč,

149) s klientem M. H., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

150) s klientem A. S., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

151) s klientem J. W., , datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

152) s klientem A. K., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

153) s klientem S. V., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2031, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

154) s klientem P. B., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

155) s klientem O. Š., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

156) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

157) s klientem L. K., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

158) s klientem L. D., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2047, kmenové(roční) pojistné 33 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

159) s klientem V. V., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

160) s klientem J. Š., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

161) s klientem P. P., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

162) s klientem Z. S., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

163) s klientem K. J., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

164) s klientem T. C., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

165) s klientem M. D., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

166) s klientem K. Š., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

167) s klientem K. G., datum sjednání PS 21.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

168) s klientem M. D., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

169) s klientem M. B., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

170) s klientem M. B., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

171) s klientem L. G., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

172) s klientem T. S., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

173) s klientem J. P., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2046, kmenové(roční) pojistné 39 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 59 400 Kč,

174) s klientem S. R., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2048, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

175) s klientem J. B., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2027, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

176) s klientem M. V., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2044, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

177) s klientem P. B., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2044, kmenové(roční) pojistné 33 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

178) s klientem S. S., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2045, kmenové(roční) pojistné 38 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 57 600 Kč,

179) s klientem L. L., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2033, kmenové(roční) pojistné 34 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 240 Kč,

180) s klientem J. U., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2043, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

181) s klientem J. C., datum sjednání PS 9.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

182) s klientem P. Č., datum sjednání PS 9.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

183) s klientem J. K., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2033, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 600 Kč,

184) s klientem J. K., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

185) s klientem P. B., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2027, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

186) s klientem V. T., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

187) s klientem J. N., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

188) s klientem P. S., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

189) s klientem Z. S., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2037, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

190) s klientem Z. H., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

191) s klientem J. P., datum sjednání PS 8.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

192) s klientem M. J., datum sjednání PS 9.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

193) s klientem Š. S., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

194) s klientem A. S., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

195) s klientem R. K., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

196) s klientem J. K., , datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2029, kmenové(roční) pojistné 33 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 960 Kč,

197) s klientem J. G., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

198) s klientem P. R., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

199) s klientem J. P., datum sjednání PS 28.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

200) s klientem L. B., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

201) s klientem A. K., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

202) s klientem O. P., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

203) s klientem P. B., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

204) s klientem J. Š., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

205) s klientem T. P., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

206) s klientem A. Š., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2041, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

207) s klientem E. V., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

208) s klientem L. V., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

209) s klientem L. P., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

210) s klientem V. S., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

211) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

212) s klientem M. Ž., datum sjednání PS 29.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2046, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

213) s klientem L. B., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2048, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

214) s klientem J. D., datum sjednání PS 23.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

215) s klientem V. L., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2041, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

216) s klientem V. H., datum sjednání PS 27.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

217) s klientem B. S., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

218) s klientem V. T., datum sjednání PS 23.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

219) s klientem A. J., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

220) s klientem J. K., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

221) s klientem P. Š., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

222) s klientem M. B., datum sjednání PS 28.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

223) s klientem P. P., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

224) s klientem V. Č., datum sjednání PS 23.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

225) s klientem P. H., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

226) s klientem J. D., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2033, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 12 480 Kč,

227) s klientem J. R., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

228) s klientem Z. M., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

229) s klientem J. H., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

230) s klientem J. B., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

231) s klientem J. R., datum sjednání PS 25.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

232) s klientem O. L., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

233) s klientem M. R., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

234) s klientem D. N., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

235) s klientem E. P., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

236) s klientem P. F., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2028, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 44 100 Kč,

237) s klientem H. Š., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2029, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 33 000 Kč,

238) s klientem J. S., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

239) s klientem Ing. D. T., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

240) s klientem Ing. I. Š., datum sjednání PS 22.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

241) s klientem B. Č., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

242) s klientem Z. D., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 000 Kč,

243) s klientem M. D., datum sjednání PS 31.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

244) s klientem P. F., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

245) s klientem Z. K., datum sjednání PS 31.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

246) s klientem J. R., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

247) s klientem R. P., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

248) s klientem K. S., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

249) s klientem K. V., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

250) s klientem J. S., datum sjednání PS 27.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

251) s klientem O. V., datum sjednání PS 27.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

252) s klientem L. Š., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2049, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

253) s klientem D. G., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2049, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

254) s klientem D. Š., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2048, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

255) s klientem J. Č., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

256) s klientem E. K., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2040, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

257) s klientem J. V., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2044, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

258) s klientem Š. Ž., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

259) s klientem J. H., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

260) s klientem J. Š., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2037, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

261) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

262) s klientem J. E., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2049, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

263) s klientem P. C., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

264) s klientem L. K., datum sjednání PS 24.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

265) s klientem M. S., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

266) s klientem M. K., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

267) s klientem K. P., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

268) s klientem A. Š., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2047, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

269) s klientem Mgr. O. M., datum sjednání PS 29.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2034, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

270) s klientem M. P., datum sjednání PS 28.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

271) s klientem K. Ř., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

272) s klientem L. D., datum sjednání PS 29.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2024, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 20 400 Kč,

273) s klientem J. K., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

274) s klientem B. Ř., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

275) s klientem P. T., datum sjednání PS 26.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

276) s klientem J. M., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2054, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

277) s klientem D. P., datum sjednání PS 30.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

278) s klientem L. B., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

279) s klientem M. Š., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

280) s klientem O. Š., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

281) s klientem D. S., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

282) s klientem Š. L., datum sjednání PS 17.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

283) s klientem O. N., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

284) s klientem Ing. J. N., datum sjednání PS 16.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

285) s klientem M. P., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2033, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

286) s klientem P. B., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

287) s klientem J. L., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

288) s klientem D. Š., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

289) s klientem G. K., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

290) s klientem M. Š., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2042, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

291) s klientem O. P., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

292) s klientem K. T., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2037, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

293) s klientem M. P., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2037, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

294) s klientem E. Š., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

295) s klientem L. S., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

296) s klientem L. S., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

297) s klientem J. K., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

298) s klientem T. P., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2045, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

299) s klientem M. S., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

300) s klientem J. P., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

301) s klientem T. S., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

302) s klientem K. N., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

303) s klientem M. K., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

304) s klientem M. K., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

305) s klientem A. Ř., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2056, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

306) s klientem A. P., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

307) s klientem M. T., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2033, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 31 200 Kč,

308) s klientem J. T., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

309) s klientem D. A., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

310) s klientem P. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

311) s klientem M. Ř., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

312) s klientem Ing. A. J., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

313) s klientem K. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

314) s klientem M. Š., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

315) s klientem J. S., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

316) s klientem P. F., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

317) s klientem O. K., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

318) s klientem P. S., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

319) s klientem J. V., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

320) s klientem L. P., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

321) s klientem M. H., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

322) s klientem A. J., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

323) s klientem O. P., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

324) s klientem A. D., datum sjednání PS 13.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

325) s klientem L. L., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

326) s klientem M. N., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

327) s klientem T. D., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

328) s klientem M. Š., datum sjednání PS 13.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

329) s klientem P. Š., datum sjednání PS 14.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

330) s klientem D. P., datum sjednání PS 14.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

331) s klientem S. C., datum sjednání PS 15.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2040, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

332) s klientem J. K., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

333) s klientem Z. P., datum sjednání PS 15.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

334) s klientem S. M., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 33 600 Kč,

335) s klientem A. Š., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

336) s klientem G. Ž., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

337) s klientem J. P., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

338) s klientem A. K., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

339) s klientem J. V., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

340) s klientem T. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

341) s klientem R. P., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

342) s klientem H. Z., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

343) s klientem M. P., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

344) s klientem M. T., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

345) s klientem L. S., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

346) s klientem A. Ř., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

347) s klientem M. K., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

348) s klientem E. O., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

349) s klientem J. M., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

350) s klientem O. M., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

351) s klientem O. H., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

352) s klientem K. B., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

353) s klientem R. H., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

354) s klientem J. N., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

355) s klientem J. S., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

356) s klientem A. K. S., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

357) s klientem L. H., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

358) s klientem V. B., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

359) s klientem O. Š., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

360) s klientem L. M., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

361) s klientem P. G., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

362) s klientem L. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

363) s klientem J. V., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

364) s klientem R. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

365) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

366) s klientem T. V., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

367) s klientem L. N., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2030, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 300 Kč,

368) s klientem R. D., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

369) s klientem J. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

370) s klientem T. R., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

371) s klientem M. M., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

372) s klientem V. M., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

373) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

374) s klientem J. Č., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

375) s klientem M. Z., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

376) s klientem J. Z., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

377) s klientem J. L., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

378) s klientem B. B., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2028, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

379) s klientem M. S., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

380) s klientem P. P., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

381) s klientem J. Š., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

382) s klientem J. R., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

383) s klientem M. D., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

384) s klientem M. Š., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

385) s klientem M. R., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

386) s klientem D. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

387) s klientem P. B., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

388) s klientem P. P., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

389) s klientem P. V., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

390) s klientem J. Š., datum sjednání PS 16.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

391) s klientem J. J., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

392) s klientem L. B., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

393) s klientem J. V., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

394) s klientem M. V., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

395) s klientem M. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

396) s klientem D. K., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

397) s klientem M. D., datum sjednání PS 17.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

398) s klientem P. K., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

399) s klientem Ing. S. S., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

400) s klientem R. Š., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

401) s klientem L. Š., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

402) s klientem Z. H., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

403) s klientem R. A., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

404) s klientem J. M., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2043, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

405) s klientem J. G., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

406) s klientem A. V., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

407) s klientem O. Š., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

408) s klientem E. Š., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

409) s klientem D. Š., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

410) s klientem J. K., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

411) s klientem L. H., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

412) s klientem J. V., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

413) s klientem G. W., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

414) s klientem D. H., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

415) s klientem J. M., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

416) s klientem P. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2044, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

417) s klientem J. B., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

418) s klientem T. B., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

419) s klientem A. N., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

420) s klientem Z. T., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2045, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

421) s klientem M. B., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

422) s klientem R. A., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

423) s klientem O. Č., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

424) s klientem M. J., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

425) s klientem M. T., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

426) s klientem R. Š., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

427) s klientem I. Š., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

428) s klientem L. Š., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

429) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

430) s klientem K. H., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

431) s klientem J. V., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

432) s klientem M. C., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

433) s klientem I. P., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

434) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2024, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 500 Kč,

435) s klientem N. K., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2044, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

436) s klientem M. N., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2043, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

437) s klientem J. T., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

438) s klientem J. D., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

439) s klientem Y. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

440) s klientem V. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

441) s klientem M. O., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

442) s klientem E. P., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

443) s klientem R. H., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

444) s klientem J. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

445) s klientem V. M., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

446) s klientem A. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2029, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

447) s klientem F. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

448) s klientem R. L., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

449) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

450) s klientem L. K., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

451) s klientem N. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

452) s klientem J. K., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

453) s klientem M. K., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

454) s klientem P. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

455) s klientem T. P., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

456) s klientem I. H., datum sjednání PS 26.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

457) s klientem D. H., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

458) s klientem K. K., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

459) s klientem M. H., datum sjednání PS 16.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

460) s klientem M. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

461) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

462) s klientem J. W., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

463) s klientem L. S., datum sjednání PS 26.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2030, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 31 740 Kč,

464) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

465) s klientem L. Š., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

466) s klientem R. Š. ml., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

467) s klientem I. K., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 7 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 10 800 Kč,

468) s klientem A. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

469) s klientem J. Ch., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

470) s klientem L. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

471) s klientem I. V., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

472) s klientem J. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2027, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

473) s klientem J. G., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

474) s klientem A. J., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2040, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

475) s klientem A. S., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2040, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

476) s klientem J. Š., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

477) s klientem K. L., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

478) s klientem M. P., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

479) s klientem R. G., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

480) s klientem R. J. datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

481) s klientem M. K., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

482) s klientem Mgr. R. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

483) s klientem P. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

484) s klientem M. Š., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

485) s klientem M. F., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

486) s klientem Z. F., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

487) s klientem S. B., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

488) s klientem P. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 25 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

489) s klientem V. F., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

490) s klientem S. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

491) s klientem M. R., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

492) s klientem M. Š., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

493) s klientem M. D., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

494) s klientem J. K., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

495) s klientem M. L., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

496) s klientem P. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

497) s klientem P. Š., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

498) s klientem M. L., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

499) s klientem P. L., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

500) s klientem I. Š., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

501) s klientem P. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

502) s klientem A. E., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2039, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

503) s klientem L. H., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

504) s klientem M. P., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

505) s klientem V. A., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

506) s klientem I. O., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

507) s klientem M. M., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

508) s klientem D. K., datum sjednání PS 30.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

509) s klientem K. S., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2044, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

510) s klientem Ž. Z., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2044, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

511) s klientem P. K., datum sjednání PS 29.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

512) s klientem P. L., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2051, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

513) s klientem J. F., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

514) s klientem M. U., datum sjednání PS 28.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

515) s klientem M. Š., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

516) s klientem L. G., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

517) s klientem O. G., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

518) s klientem M. G., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

519) s klientem K. Č., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2033, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

520) s klientem J. Č., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

521) s klientem I. V., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

522) s klientem V. V., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2056, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

523) s klientem T. P., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

524) s klientem P. H., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

525) s klientem J. V., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

526) s klientem J. V., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2059, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

527) s klientem J. H., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

528) s klientem A. T., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2056, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

529) s klientem J. K., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

530) s klientem O. M., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

531) s klientem T. H., datum sjednání PS 1.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

532) s klientem H. B., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

533) s klientem A. K., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

534) s klientem J. D., datum sjednání PS 1.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

535) s klientem D. R., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

536) s klientem R. Š., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2059, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

537) s klientem P. S., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2058, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

538) s klientem M. K., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2056, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

539) s klientem F. M., datum sjednání PS 2.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2055, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

540) s klientem M. R., datum sjednání PS 27.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

541) s klientem F. D., datum sjednání PS 30.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

542) s klientem J. M., datum sjednání PS 10.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

543) s klientem R. R., datum sjednání PS 8.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

544) s klientem J. B., datum sjednání PS 8.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

545) s klientem M. Š., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

546) s klientem O. P., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

547) s klientem A. S., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

548) s klientem T. Ch., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

549) s klientem M. P., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2055, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

550) s klientem L. D., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

551) s klientem M. S., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2058, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

552) s klientem B. D., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

553) s klientem F. Č., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

554) s klientem K. P., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

555) s klientem I. P., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2032, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

556) s klientem J. B., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

557) s klientem M. J., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

558) s klientem L. S., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2037, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

559) s klientem P. P., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2048, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

560) s klientem P. Ch., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

561) s klientem P. M., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2054, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

562) s klientem M. S., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2026, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

563) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

564) s klientem D. G., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

565) s klientem O. N., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

566) s klientem V. T., datum sjednání PS 28.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

567) s klientem M. H., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

568) s klientem D. K., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2045, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

569) s klientem O. K., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

570) s klientem J. P., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2049, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

571) s klientem M. S., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

572) s klientem T. J., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

573) s klientem J. B., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

574) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2038, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

575) s klientem I. T., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 30 000 Kč,

576) s klientem I. T., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2055, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

577) s klientem P. Ž., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

578) s klientem J. M., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2045, kmenové(roční) pojistné 60 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 90 000 Kč,

579) s klientem K. Š., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

580) s klientem A. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

581) s klientem J. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

582) s klientem J. B., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

583) s klientem P. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

584) s klientem J. T., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

585) s klientem M. B., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

586) s klientem P. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

587) s klientem M. B., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

588) s klientem M. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

589) s klientem L. V., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2027, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

590) s klientem D. R., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

591) s klientem O. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

592) s klientem B. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

593) s klientem A. Ch., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

594) s klientem D. J., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

595) s klientem O. F., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

596) s klientem I. P., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

597) s klientem M. S., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

598) s klientem L. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

599) s klientem L. P., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

600) s klientem Ing. A. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

601) s klientem V. R., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

602) s klientem M. F., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

603) s klientem T. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

604) s klientem Z. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

605) s klientem I. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

606) s klientem E. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

607) s klientem M. B., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2042, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

608) s klientem J. H., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

609) s klientem J. S., datum sjednání PS 15.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2036, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 17 400 Kč,

610) s klientem M. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

611) s klientem Z. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

612) s klientem D. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

613) s klientem J. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

614) s klientem Y. J., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

615) s klientem S. Š., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

616) s klientem J. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2031, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

617) s klientem P. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

618) s klientem J. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

619) s klientem M. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

620) s klientem L. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

621) s klientem J. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

622) s klientem R. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

623) s klientem L. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

624) s klientem T. M., datum sjednání PS 23.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

625) s klientem H. Š., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

626) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

627) s klientem M. M., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

628) s klientem L. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

629) s klientem P. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

630) s klientem J. M., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

631) s klientem J. Ch., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

632) s klientem S. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

633) s klientem L. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

634) s klientem R. F., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

635) s klientem L. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

636) s klientem S. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

637) s klientem E. B., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

638) s klientem I. H., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

639) s klientem R. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

640) s klientem I. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2026, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 900 Kč,

641) s klientem R. Š., datum sjednání PS 26.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

642) s klientem T. N., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

643) s klientem J. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

644) s klientem M. K., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

645) s klientem L. L., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

646) s klientem L. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2057, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

647) s klientem Z. S., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

648) s klientem P. M., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

649) s klientem Ing. J. N., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2055, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

650) s klientem J. M., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

651) s klientem J. Š. datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

652) s klientem S. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2026, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 900 Kč,

653) s klientem V. Š., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

654) s klientem V. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

655) s klientem M. B., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

656) s klientem J. R., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

657) s klientem P. B., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

658) s klientem P. J., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

659) s klientem D. O., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

660) s klientem D. A. O., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

661) s klientem K. V., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

662) s klientem L. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

663) s klientem E. S., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2038, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

664) s klientem R. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

665) s klientem Z. Č., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

666) s klientem J. D., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

667) s klientem J. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

668) s klientem J. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2043, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

669) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

670) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

671) s klientem M. A., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

672) s klientem Ing. J. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2032, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 500 Kč,

673) s klientem H. Č., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2027, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

674) s klientem N. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

675) s klientem A. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

676) s klientem M. V., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2043, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

677) s klientem V. D., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

678) s klientem L. K., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

679) s klientem M. M., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

680) s klientem L. U., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

681) s klientem F. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

682) s klientem M. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

683) s klientem M. L., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

684) s klientem R. N., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

685) s klientem E. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

686) s klientem K. M., datum sjednání PS 22.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

687) s klientem P. M., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

688) s klientem V. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

689) s klientem P. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

690) s klientem T. J., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

691) s klientem V. P., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

692) s klientem P. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

693) s klientem H. P., datum sjednání PS 17.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

694) s klientem J. S., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

695) s klientem M. A., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

696) s klientem P. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

697) s klientem Z. Š., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2035, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

698) s klientem D. N., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

699) s klientem M. R., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

700) s klientem P. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

701) s klientem D. K., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

702) s klientem V. J., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

703) s klientem J. A., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

704) s klientem M. L., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2031, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

705) s klientem M. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

706) s klientem H. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2019, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

707) s klientem J. R., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

708) s klientem Z. P., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2043, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

709) s klientem J. S., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

710) s klientem L. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

711) s klientem L. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

712) s klientem P. H., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

713) s klientem J. V., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

714) s klientem J. Ch., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

715) s klientem K. Z., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

716) s klientem H. P., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2025, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

717) s klientem R. V., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2035, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 33 600 Kč,

718) s klientem P. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

719) s klientem E. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2030, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

720) s klientem J. V., datum sjednání PS 21.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 25 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

721) s klientem L. F., datum sjednání PS 26.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

722) s klientem V. K., datum sjednání PS 22.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2058, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

723) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

724) s klientem M. V., datum sjednání PS 23.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

725) s klientem L. Š., datum sjednání PS 21.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

726) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2040, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

727) s klientem M. S., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

728) s klientem L. H., datum sjednání PS 22.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

729) s klientem J. D., datum sjednání PS 23.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

730) s klientem K. M., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

731) s klientem J. J., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

732) s klientem A. P., datum sjednání PS 26.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

733) s klientem J. J., datum sjednání PS 25.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

734) s klientem L. M., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

735) s klientem Z. M., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2030, kmenové(roční) pojistné 38 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 44 160 Kč,

736) s klientem Z. H., datum sjednání PS 27.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

737) s klientem A. M., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

738) s klientem V. D., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

739) s klientem I. D., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

740) s klientem P. P., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

741) s klientem J. H., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2033, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

742) s klientem O. S., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

743) s klientem Z. V., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

744) s klientem O. M., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

745) s klientem J. K., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

746) s klientem M. Č., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

747) s klientem J. H., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

748) s klientem L. D., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

749) s klientem P. B., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

750) s klientem V. O., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

751) s klientem J. Š., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

752) s klientem L. P., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

753) s klientem Ing. A. F., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 24 300 Kč,

754) s klientem D. R., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

755) s klientem L. P., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

756) s klientem J. J., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

757) s klientem D. J., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

758) s klientem M. T., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

759) s klientem I. M., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

760) s klientem S. Š., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

761) s klientem M. Š., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2028, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

762) s klientem V. Š., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2028, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

763) s klientem M. Š., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

764) s klientem J. Š., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

765) s klientem Š. L., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

766) s klientem K. B., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

767) s klientem J. P., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

768) s klientem D. J., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

769) s klientem M. M., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

770) s klientem M. Š., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

771) s klientem J. K., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

772) s klientem J. Š., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

773) s klientem F. K., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

774) s klientem H. B., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

775) s klientem P. B., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

776) s klientem V. V., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

777) s klientem F. M., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

778) s klientem P. R., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

779) s klientem J. J., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

780) s klientem J. N., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

781) s klientem L. N., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

782) s klientem J. T., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

783) s klientem H. C., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 56 700 Kč,

784) s klientem J. Š., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

785) s klientem O. Š., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

786) s klientem H. K., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

787) s klientem P. A., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

788) s klientem J. L., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

789) s klientem M. K., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

790) s klientem J. K., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

791) s klientem M. Š., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 26 100 Kč,

792) s klientem O. D., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

793) s klientem T. S., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

794) s klientem I. H., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

795) s klientem A. K., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

796) s klientem J. H., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

797) s klientem P. H., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

798) s klientem P. H., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

799) s klientem J. P., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

800) s klientem K. R., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

801) s klientem T. N., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

802) s klientem R. P., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

803) s klientem Y. U., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2055, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

804) s klientem J. R., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

805) s klientem Y. U., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2032, kmenové(roční) pojistné 37 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 44 640 Kč,

806) s klientem V. U., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2031, kmenové(roční) pojistné 37 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 780 Kč,

807) s klientem P. V., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

808) s klientem J. H., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

809) s klientem J. V., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

810) s klientem M. F., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

811) s klientem T. V., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

812) s klientem P. F., datum sjednání PS 27.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

813) s klientem Z. K., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2038, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

814) s klientem P. Š., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

815) s klientem D. J., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

816) s klientem T. M., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

817) s klientem I. S., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

818) s klientem P. V., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2031, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

819) s klientem H. V., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

820) s klientem Z. V., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

821) s klientem Z. V., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2030, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

822) s klientem O. M., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

823) s klientem M. Ř., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

824) s klientem R. R., datum sjednání PS 18.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

825) s klientem R. V., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

826) s klientem P. B., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

827) s klientem I. Š., Předměřice nad Labem, 50302, datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

828) s klientem J. V., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

829) s klientem D. V., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

830) s klientem M. Š., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

831) s klientem P. Š., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

832) s klientem V. Z., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

833) s klientem V. Z., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

834) s klientem T. P., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

835) s klientem J. M., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

836) s klientem P. D., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

837) s klientem P. M., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

838) s klientem M. J., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

839) s klientem T. H., datum sjednání PS 27.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

840) s klientem L. P., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

841) s klientem J. O., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2032, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

842) s klientem J. S., datum sjednání PS 19.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

843) s klientem P. D., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

844) s klientem M. S., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

845) s klientem E. S., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

846) s klientem J. H., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

847) s klientem M. H., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

848) s klientem M. D., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2026, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

849) s klientem O. V., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

850) s klientem M. Ch., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

851) s klientem J. S., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

852) s klientem F. H., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

853) s klientem R. N., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

854) s klientem R. N., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2055, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

855) s klientem E. K., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2027, kmenové(roční) pojistné 44 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 42 180 Kč,

856) s klientem M. B., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 25 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

857) s klientem J. H., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

858) s klientem J. P., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

859) s klientem M. K., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

860) s klientem J. Š., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

861) s klientem M. Ř., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

862) s klientem A. T., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

863) s klientem K. V., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

864) s klientem L. K., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

865) s klientem J. L., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

866) s klientem J. M., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

867) s klientem R. B., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

868) s klientem Ing. L. Ch., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

869) s klientem P. B., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

870) s klientem M. K., datum sjednání PS 27.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

871) s klientem K. Š., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2043, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

872) s klientem K. Š., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2045, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

873) s klientem T. G., datum sjednání PS 29.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

874) s klientem M. T., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

875) s klientem G. T., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2031, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 48 300 Kč,

876) s klientem D. J., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

877) s klientem J. R., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

878) s klientem P. J., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

879) s klientem M. S., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

880) s klientem J. Č., datum sjednání PS 27.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

881) s klientem J. U., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

882) s klientem M. F., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

883) s klientem E. P., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

884) s klientem A. M., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

885) s klientem J. K., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

B) společně shora popsaným úmyslným jednáním se pokusili vylákat od pojistitele vyplacení provizí, když k vyplacení provizí převodem na účet podnikatele R. S. v dohodnuté výši cestou obchodního zástupce PK nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa pojišťovna, která s účinností od 01.04.2008 jako bezprostřední opatření nutné k zamezení vzniku vyšší možné škody zastavila výplatu provizí společnosti PK, když toto opatření bylo určeno k zastavení platby provizí u pojistných smluv sjednaných postupně prostřednictvím za tím účelem postupně vytvářené sítě spolupracovníků R. S., předložených pojišťovně k registraci cestou obchodního zástupce PK, a to nejméně v těchto případech:

1) s klientem P. P., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 21 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 500 Kč,

2) s klientem M. L., datum sjednání PS 30.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

3) s klientem P. K., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

4) s klientem M. B., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

5) s klientem D. D., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2043, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

6) s klientem N. K., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

7) s klientem V. M., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

8) s klientem H. J., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2029, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 500 Kč,

9) s klientem P. J., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2028, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 30 000 Kč,

10) s klientem M. L., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

11) s klientem T. B., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

12) s klientem J. K., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

13) s klientem P. P., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

14) s klientem V. S., datum sjednání PS 29.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

15) s klientem J. S., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

16) s klientem L. P., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

17) s klientem Z. P., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

18) s klientem J. Z., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2037, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 26 100 Kč,

19) s klientem E. B., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2046, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

20) s klientem L. Š., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

21) s klientem P. L., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

22) s klientem J. Š., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

23) s klientem D. Ď., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2047, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

24) s klientem L. Š., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

25) s klientem J. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

26) s klientem I. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2036, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 42 000 Kč,

27) s klientem L. W., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

28) s klientem R. S., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

29) s klientem L. B., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

30) s klientem J. K., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

31) s klientem V. K., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

32) s klientem L. H., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

33) s klientem J. B., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

34) s klientem R. S., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

35) s klientem M. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

36) s klientem D. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

37) s klientem N. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

38) s klientem D. P., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

39) s klientem D. D., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

40) s klientem J. D., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

41) s klientem M. D., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

C) společně shora uvedeným úmyslným jednáním se pokusili vylákat od pojistitele vyplacení provizí, když k vyplacení provizí převodem na účet podnikatele R. S. v dohodnuté výši cestou obchodního zástupce PK nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa, která po předložení níže uvedených pojistných smluv prostřednictvím odpovědných zaměstnanců nezadala pokyn k výplatě získatelské provize obchodnímu zástupci PK po zjištění, že nevznikl nárok na výplatu provize, protože nebylo včas zaplaceno první pojistné, což je nezbytný předpoklad pro výplatu provize, k výplatě provize proto nedošlo a bezprostřední nebezpečí vzniku bezprostředně hrozící škody bylo odvráceno rozhodnutím poškozené Kooperativa pojišťovna, a to nejméně v těchto případech:

1) s klientem O. H., datum sjednání PS 18.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2032, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

2) s klientem L. H., datum sjednání PS 18.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

3) s klientem E. K., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

4) s klientem V. K., datum sjednání PS 20.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2028, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 500 Kč,

5) s klientem R. Ř., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

6) s klientem B. H., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2046, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

7) s klientem A. K., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

8) s klientem E. S., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 32 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

9) s klientem M. H., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

10) s klientem R. M., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2034, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 48 600 Kč,

11) s klientem J. S., datum sjednání PS 23.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

12) s klientem N. B., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

13) s klientem D. M., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

14) s klientem J. I., datum sjednání PS 22.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

15) s klientem M. K., datum sjednání PS 24.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

16) s klientem Ing. V. Š., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2028, kmenové(roční) pojistné 48 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

17) s klientem L. V., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2043, kmenové(roční) pojistné 26 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

18) s klientem N. K., datum sjednání PS 28.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2039, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

19) s klientem M. K., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

20) s klientem P. L., datum sjednání PS 8.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

21) s klientem M. T., datum sjednání PS 29.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

22) s klientem R. K., datum sjednání PS 31.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2046, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

23) s klientem J. Ž., datum sjednání PS 29.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

24) s klientem M. F., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

25) s klientem M. A., datum sjednání PS 25.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

26) s klientem J. M., datum sjednání PS 27.9.2007, datum počátku PS 1.10.2007, datum konce PS 30.9.2045, kmenové(roční) pojistné 60 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 90 000 Kč,

27) s klientem P. V., datum sjednání PS 29.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2029, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 39 600 Kč,

28) s klientem M. R., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2049, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

29) s klientem J. H., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

30) s klientem P. K., datum sjednání PS 30.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

31) s klientem E. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

32) s klientem I. T., datum sjednání PS 27.10.2007, datum počátku PS 1.11.2007, datum konce PS 31.10.2055, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

33) s klientem J. U., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

34) s klientem K. B., datum sjednání PS 20.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

35) s klientem J. D., datum sjednání PS 27.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

36) s klientem V. P., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

37) s klientem R. J., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

38) s klientem M. V., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

39) s klientem L. R., datum sjednání PS 23.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

40) s klientem K. J., datum sjednání PS 21.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2053, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

41) s klientem I. S., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2046, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

42) s klientem A. K., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

43) s klientem O. H., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

44) s klientem V. Š., datum sjednání PS 19.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2047, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

45) s klientem M. Š., datum sjednání PS 18.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

46) s klientem R. L., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal S. P., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

47) s klientem A. N., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

48) s klientem L. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

49) s klientem T. B., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

50) s klientem R. D., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2036, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 240 Kč,

51) s klientem J. K., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

52) s klientem A. S., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

53) s klientem D. K., datum sjednání PS 28.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2054, kmenové(roční) pojistné 21 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 500 Kč,

54) s klientem J. M., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2051, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

55) s klientem J. V., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2026, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 29 640 Kč,

56) s klientem P. H., datum sjednání PS 30.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2052, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

57) s klientem R. Z., datum sjednání PS 29.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

58) s klientem J. H., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

59) s klientem Ing. V. P., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2045, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

60) s klientem I. P., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

61) s klientem L. F., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

62) s klientem M. V., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

63) s klientem J. M., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

64) s klientem R. P., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 27 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 41 400 Kč,

65) s klientem E. G., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 20 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 30 600 Kč,

66) s klientem K. R., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2045, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

67) s klientem M. B., datum sjednání PS 29.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2057, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

68) s klientem V. K., datum sjednání PS 26.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2026, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

69) s klientem L. M., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2054, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

70) s klientem J. M., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2045, kmenové(roční) pojistné 60 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 90 000 Kč,

71) s klientem I. T., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2055, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

72) s klientem J. E., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2046, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

73) s klientem V. V., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

74) s klientem I. H., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2041, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

75) s klientem O. Š., datum sjednání PS 18.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

76) s klientem M. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

77) s klientem I. Ch., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

78) s klientem I. P., datum sjednání PS 20.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2051, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

79) s klientem P. M., datum sjednání PS 19.12.2007, datum počátku PS 1.1.2008, datum konce PS 31.12.2044, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

80) s klientem P. H., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 34 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 52 200 Kč,

81) s klientem P. B., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 63 000 Kč,

82) s klientem L. D., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

83) s klientem O. H., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 46 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 69 300 Kč,

84) s klientem P. H., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

85) s klientem P. H., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

86) s klientem V. Š., datum sjednání PS 29.2.2008, datum počátku PS 1.3.2008, datum konce PS 28.2.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

87) s klientem J. Z., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

88) s klientem L. C., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2032, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

89) s klientem Z. P., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

90) s klientem M. Č., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

91) s klientem P. L., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

92) s klientem D. J., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

93) s klientem V. Š., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

94) s klientem J. Z., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

95) s klientem P. F., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

96) s klientem Ing. V. C., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2032, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

97) s klientem J. O., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2034, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 31 200 Kč,

98) s klientem M. S., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2036, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 33 600 Kč,

99) s klientem T. R., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

100) s klientem L. N., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2033, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 500 Kč,

101) s klientem P. H., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

102) s klientem A. B., datum sjednání PS 19.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

103) s klientem P. A., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 23 400 Kč,

104) s klientem T. B., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

105) s klientem R. P., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

106) s klientem J. S., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

107) s klientem R. Š., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

108) s klientem T. M., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

109) s klientem P. L., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2055, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

110) s klientem L. Č., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2031, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 500 Kč,

111) s klientem A. A., datum sjednání PS 21.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2036, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 50 400 Kč,

112) s klientem K. V., datum sjednání PS 17.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2028, kmenové(roční) pojistné 44 880 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 44 880 Kč,

113) s klientem J. T., datum sjednání PS 16.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2047, kmenové(roční) pojistné 42 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 63.000 Kč,

114) s klientem M. V., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2044, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

115) s klientem V. O., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2049, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

116) s klientem M. J., datum sjednání PS 20.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2051, kmenové(roční) pojistné 28 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. M., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 43 200 Kč,

117) s klientem F. L., datum sjednání PS 26.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2039, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

118) s klientem N. L., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2041, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

119) s klientem A. S., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2029, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37 800 Kč,

120) s klientem J. K., datum sjednání PS 22.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2052, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

121) s klientem M. K., datum sjednání PS 23.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2042, kmenové(roční) pojistné 36 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 54 000 Kč,

122) s klientem V. Š., datum sjednání PS 24.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2048, kmenové(roční) pojistné 31 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 46 800 Kč,

123) s klientem V. M., datum sjednání PS 25.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

124) s klientem N. H., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

125) s klientem N. H., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

126) s klientem P. B., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

127) s klientem T. B., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

128) s klientem L. B., datum sjednání PS 28.1.2008, datum počátku PS 1.2.2008, datum konce PS 31.1.2055, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal L. S., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

129) s klientem V. S., datum sjednání PS 20.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2036, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 33 600 Kč,

130) s klientem K. Š., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

131) s klientem M. T., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 500 Kč,

132) s klientem K. B., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

133) s klientem V. T., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2027, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 500 Kč,

134) s klientem P. F., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

135) s klientem J. K., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2055, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

136) s klientem T. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 22 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 200 Kč,

137) s klientem T. V., datum sjednání PS 11.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2055, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

138) s klientem Z. M., datum sjednání PS 12.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

139) s klientem G. K., datum sjednání PS 12.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

140) s klientem I. L., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

141) s klientem R. P., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

142) s klientem P. Č., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2037, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34 800 Kč,

143) s klientem M. K., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

144) s klientem A. V., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

145) s klientem R. S., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2045, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

146) s klientem R. C., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

147) s klientem P. C., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

148) s klientem M. V., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

149) s klientem Z. N., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

150) s klientem B. M., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

151) s klientem M. B., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

152) s klientem J. P., datum sjednání PS 7.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

153) s klientem J. V., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2045, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

154) s klientem P. S., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

155) s klientem J. K., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

156) s klientem J. G., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

157) s klientem J. S., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

158) s klientem R. V., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

159) s klientem D. P., datum sjednání PS 8.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

160) s klientem M. E., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2027, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 17 100 Kč,

161) s klientem L. S., datum sjednání PS 9.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

162) s klientem M. K., datum sjednání PS 9.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

163) s klientem D. P., datum sjednání PS 10.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

164) s klientem J. Š., datum sjednání PS 10.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

165) s klientem E. P., datum sjednání PS 10.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2049, kmenové(roční) pojistné 16 800 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 25 200 Kč,

166) s klientem M. K., datum sjednání PS 10.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 6 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 9 000 Kč,

167) s klientem J. S., datum sjednání PS 15.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2041, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

168) s klientem P. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 21 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 32 400 Kč,

169) s klientem J. V., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2054, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

170) s klientem J. K., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

171) s klientem E. M., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2032, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

172) s klientem E. M., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2055, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

173) s klientem E. K., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2047, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

174) s klientem J. H., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

175) s klientem E. Č., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2040, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

176) s klientem J. D., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

177) s klientem M. N., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

178) s klientem M. J., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

179) s klientem R. M., datum sjednání PS 13.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2046, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

180) s klientem D. T., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2047, kmenové(roční) pojistné 19 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 28 800 Kč,

181) s klientem F. U., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

182) s klientem T. P., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2048, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

183) s klientem V. Š., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2037, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 43 500 Kč,

184) s klientem E. Š., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

185) s klientem K. J., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

186) s klientem P. S., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2043, kmenové(roční) pojistné 13 200 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 19 800 Kč,

187) s klientem V. L., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2040, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

188) s klientem N. K., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2034, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 39 000 Kč,

189) s klientem V. Ch., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

190) s klientem P. U., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2040, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 36 000 Kč,

191) s klientem M. B., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

192) s klientem A. P., datum sjednání PS 14.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

193) s klientem R. F., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2052, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

194) s klientem P. V., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

195) s klientem J. Š., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

196) s klientem L. K., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

197) s klientem D. F., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 18 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 27 000 Kč,

198) s klientem V. K., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2026, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

199) s klientem L. B., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

200) s klientem J. B., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

201) s klientem N. P., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2050, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

202) s klientem Z. Č., datum sjednání PS 16.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2051, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 21 600 Kč,

203) s klientem S. Š., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2039, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

204) s klientem S. Š., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2044, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

205) s klientem K. Š., datum sjednání PS 18.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2041, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 45 000 Kč,

206) s klientem J. J., datum sjednání PS 17.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2035, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. Č., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 40 500 Kč,

207) s klientem R. K., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2031, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 34.500 Kč,

208) s klientem R. S., datum sjednání PS 23.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2053, kmenové(roční) pojistné 12 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal J. W., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 18 000 Kč,

209) s klientem J. J., datum sjednání PS 21.3.2008, datum počátku PS 1.4.2008, datum konce PS 31.3.2056, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 14 400 Kč,

210) s klientem V. Š., datum sjednání PS 22.2.2008, datum počátku PS 1.3.2008, datum konce PS 28.2.2033, kmenové(roční) pojistné 30.000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě se pokusili vylákat od pojistitele provizi ve výši 37.500 Kč,

čímž způsobili poškozenému Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617, škodu ve výši nejméně 21.864.637 Kč (ad A), přičemž vznik další škody ve výši nejméně 7.323.416 Kč (ad B, C) hrozil.

Za to byl obviněný R. S. odsouzen podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání pěti let a podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem. Podle § 71 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku mu byl dále uložen trest propadnutí náhradní hodnoty, a to finančních prostředků ve výši 117.000 Kč uložených na depozitním účtu Krajského soudu v Hradci Králové. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu činnosti, a to zákazu výkonu zaměstnání a podnikání spočívajícího v činnosti související s uzavíráním pojistných smluv na dobu deseti let.

Obviněný J. V. byl odsouzen podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání šesti let a podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem. Podle § 70 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku byl obviněnému dále uložen trest propadnutí věci, a to finančních prostředků zajištěných na účtu u Komerční banky, a.s. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu činnosti, a to zákazu výkonu zaměstnání a podnikání spočívajícího v činnosti související s uzavíráním pojistných smluv na dobu deseti let.

Podle § 229 odst. 1 tr. řádu byla poškozená Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, odkázána s celým uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Současně byli zmíněným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 9 To 81/2013, obvinění R. S. a J. V. podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěni obžaloby pro skutky spočívající v tom, že

se záměrem neoprávněně se obohatit na úkor majetku jiného a to získáním provizí za zprostředkování pojistných smluv,

R. S., zejména cestou svých spolupracovníků organizoval vytváření sítě spolupracovníků ke sjednávání a tipování klientů k uzavření pojistné smlouvy, jako podnikatel fyzická osoba, uzavřel smluvní vztah s obchodní společností POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST PK, s.r.o. se sídlem Pardubice, nám. Legií čp. 50, IČ: 64257380, (dále jen PK), zastoupenou jednatelem P. K., jejíž cestou byly převáděny vylákané provize od pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, jako kontaktní osoba a pracovník ve vrcholné vedoucí pozici organizoval a zajišťoval osobní kontakt s Agenturou Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, přerozděloval a pro vlastní potřebu užíval finanční prostředky převedené ve formě provize na bankovní účty podnikatele R. S., veden v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB,

J. V., zejména jako blízký spolupracovník R. S. na jeho podnět zpracoval "kariérní postupovou směrnici", na jednáních pořádaných firmou R. S., i samostatně, motivoval osoby ze sítě spolupracovníků R. S. k získávání klientů se slibem hrazení pojistného za jeho osobu, zejména z okruhu rodiny, kamarádů a známých, účastnil se jednání s odpovědnými pracovníky pojistitele, veden v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB,

prostřednictvím P. K. a M. B., blízkých spolupracovníků R. S., kteří zejména organizovali vlastní „větve“, sítě spolupracovníků R. S., které motivovali v souladu s nastaveným systémem k získávání klientů pod slibem neoprávněných výhod, jak níže uvedeno, účastnili se jednání s odpovědnými pracovníky pojistitele a akcí pořádaných firmou R. S., v rámci vzájemného rozdělení úkolů ve struktuře firmy R. S. se podíleli na a úplnosti sepsaných pojistných smluv před jejich předáním pojistiteli a jako osoby vedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB s doložkou "na základě plné moci" podepsali kontrole správnosti každý část pojistných smluv uzavřených s klienty, kteří společně po předchozí dohodě na různých místech České republiky, zejména v P., H. K., N., v období nejméně od 10.6.2007 nejméně do 01.05.2008 postupně úmyslným sdělováním nepravdivých informací o průběhu pojištění a pojistných podmínkách nabízeného produktu investiční životní pojištění Perspektiva 4 BN pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617 (dále jen Kooperativa, nebo pouze pojišťovna,resp. pouze pojistitel) prostřednictvím za tím účelem podle jejich pokynů postupně úmyslně vytvářené sítě spolupracovníků získávali klienty k uzavření pojistné smlouvy na tento pojistný produkt, záměrně mylně informovali jednotlivé potencionální klienty tak, že slibovali poskytování neoprávněné výhody ve formě hrazení pojistného za ně po dobu dvou roků a dále podávali nepravdivé informace o možností zrušení pojištění již po dvou letech a výběru části do té doby údajně naspořené částky, čímž docílili souhlasu klienta s uzavřením pojistné smlouvy na tento produkt, zpravidla získali jeho podpis na neúplně vyplněnou pojistnou smlouvu, popřípadě opatřili data "klienta" potřebná k vyplnění pojistné smlouvy, když tímto způsobem s ním v postavení zplnomocněného pojišťovacího zprostředkovatele zajistili uzavření pojistné smlouvy, jak pojišťovacím zprostředkovatelem registrovaným ČNB, tak zejména osobami nazývanými "tipaři" z jimi k vytvářené sítě spolupracovníků, dále pak nastaveným systémem činnosti skupiny zpravidla zajistili uhrazení pojistného za první pojistné období (tzn. první platbu na pojištění jako takové) jako nezbytného předpokladu pro následné vyplacení provize pojišťovnou a v rámci rozdělení úkolů ve struktuře firmy R. S. zajistili podpis pojišťovacího zprostředkovatele registrovaného ČNB, či sami podepsali pojistnou smlouvu na místě pojišťovacího zprostředkovatele, následně, cestou firmy R. S., předložení uzavřené pojistné smlouvy s konkrétním klientem k evidenci pojistiteli prostřednictvím obchodního zástupce PK, s nímž R. S. v postavení podnikatele – fyzické osoby, na straně "komitenta" uzavřel dne 1.6.2007 "Komisionářskou smlouvu", kterou se komisionář P. K. zavázal vykonávat a provádět služby v oblasti pojišťovnictví, a poté 1.8.2007 na straně "mandanta" uzavřel "Mandátní smlouvu", která upravovala rozsah a podmínky spolupráce v oblasti zprostředkování pojištění, aby tímto předem vzájemně domluveným postupem neoprávněně vylákali od pojistitele provize za uzavření pojistných smluv ve výši stanovené provizním systémem pojišťovny, avšak v rozporu s jimi vzájemně domluveným a uplatňovaným systémem získávání klientů se slibem úhrady pojistného za klienta po dobu dvou roků, šířeného v síti jejich spolupracovníků, nezajistili hrazení pojistného za klienta podle daného slibu prostřednictvím sítě spolupracovníků obzvláště proto, že podle jimi zpracované a mezi jejich spolupracovníky šířené "kariérní postupové směrnice" nebyly, zpravidla převodem z bankovních účtů R. S. do jimi prostřednictvím spolupracovníků vytvářené sítě dalších a dalších spolupracovníků, jimž byly postupně předkládány k podpisu smlouvy nazvané "Mandátní smlouva" nebo "Smlouva o spolupráci" (tipaře - fyzické osoby), kde na jedné straně smlouvy byl uveden podnikatel R. S., případně PK, na druhé straně jako "mandant", "poradce" či "tipař", "spolupracující osoba", zasílány finanční prostředky, jak jim bylo s odkazem na "kariérní postupovou směrnici" slíbeno tak, aby spolupracovníci mohli podle daného slibu za klienty hradit pojistné, když fakticky bylo pojistné u části pojistných smluv hrazeno jen za několik málo prvních měsíců,

přičemž shora uvedený společně daný způsob získávání klientů k uzavření pojistné smlouvy zvolili a prostřednictvím sítě spolupracovníků organizovali, přestože jim již v době získávání klientů k uzavření pojistné smlouvy a uzavírání pojistných smluv v tomto výroku popsaným způsobem, nejméně z provizního systému pojišťovny a dalších obecně závazných právních norem, bylo známo, že v případě zániku pojištění do dvou let od uzavření pojistné smlouvy nárok na provizi zaniká a vyplacená provize se musí vrátit pojišťovně, přitom současně věděli, podle jim dostupného provizního systému pojišťovny, že u jimi nabízeného pojistného produktu výše provize činí pouze necelou polovinu finanční částky potřebnou k hrazení pojistného za klienta po dobu dvou let, a proto nebude možné slibu hrazení pojistného podle jimi nastaveného systému dostát, když k podvodnému vylákání provizí od pojistitele Kooperativa zneužili „Mandátní smlouvy“ podle § 566 a násl. obchodního zákoníku uzavřené dne 1.8.2007 mezi mandantem (PK), zastoupeným jednatelem P. K. a mandatářem „R. S.,“, resp. smlouvy této předcházející, podle které R. S. získal oprávnění k uzavírání pojistných smluv pro pojistný produkt investiční životní pojištění a vznikl mu mimo jiné závazek provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, současně s nárokem na provize uvedené v sazebnicích provizí, když PK měla s Kooperativou od 31.3.2005 uzavřenu "Smlouvu o výhradním obchodním zastoupení“ a následně od 6.11.2007 novou "Smlouvu o výhradním obchodním zastoupení", po vyplacení "získatelské provize", která byla pojistitelem - Kooperativa pojišťovna a. s. vyplácena na bankovní účet obchodního zástupce PK, a dále podle přílohy mandátní smlouvy převáděna na bankovní účty R. S., kdy tímto jednáním, s úmyslem uzavřít v krátké době velké množství pojistných smluv s vysokým měsíčním pojistným s cílem vylákat vysoké získatelské provize, postupně prostřednictvím za tím účelem postupně vytvářené sítě spolupracovníků zajistili uzavření těchto pojistných smluv (dále jen PS):

1) s klientem O. R., datum sjednání PS 26.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2045, kmenové(roční) pojistné 14 400 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 46.800 Kč,

2) s klientem J. R., datum sjednání PS 30.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2053, kmenové(roční) pojistné 15 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36.000 Kč,

3) s klientem J. P., datum sjednání PS 22.11.2007, datum počátku PS 1.12.2007, datum konce PS 30.11.2038, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45.000 Kč,

4) s klientem M. D., datum sjednání PS 29.6.2007, datum počátku PS 1.7.2007, datum konce PS 30.6.2047, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal M. B., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36.000 Kč,

5) s klientem J. Č., datum sjednání PS 27.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2053, kmenové(roční) pojistné 24 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 36.000 Kč,

6) s klientem D. P., datum sjednání PS 9.7.2007, datum počátku PS 1.8.2007, datum konce PS 31.7.2050, kmenové(roční) pojistné 30 000 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 45.000 Kč,

7) s klientem G. K., datum sjednání PS 25.8.2007, datum počátku PS 1.9.2007, datum konce PS 31.8.2047, kmenové(roční) pojistné 9 600 Kč, jako zprostředkovatel PS podepsal P. K., na jejímž základě vylákali od pojistitele provizi ve výši 28.800 Kč,

čímž měli poškozenému Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Templova 747, Praha 1 způsobit škodu ve výši 273.600 Kč, kvalifikované jako zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1 odst. 5 písm. a) tr. zákoníku

Podle § 229 odst. 3 tr. řádu byla poškozená Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, odkázána s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 259 odst. 1 tr. řádu byla věc ve zbývajícím rozsahu zrušení – ve výrocích o zabrání nemovitostí zapsaných na LV v obci R., osobních motorových vozidel BMW a Jaguár vrácena soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 9 To 81/2013, podali obvinění R. S. a J. V. prostřednictvím svých obhájců dovolání.

Obviněný J. V. své dovolání opřel o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. a), c), d) a g) tr. řádu. V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu namítl nedostatečně zjištěný skutkový stav věci, neboť se nedopustil jednání, které je mu kladeno za vinu. Rozhodující soud zjištěný skutkový stav chybně právně posoudil, pokud ho uznal vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu ve formě spolupachatelství. Podle jeho názoru vymezení ve skutkové větě by odpovídalo hmotněprávnímu posouzení účastenství ve formě návodu či organizátorství dle § 24 tr. zákoníku. Dále dovolatel poukázal na extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními a zdůraznil, že to v žádném případě nebyl on, kdo by vymyslel a do struktury společnosti R. S. rozšířil pokyn, aby klientům bylo slibováno, že za ně bude po dobu dvou let hrazeno pojistné. Je přesvědčen, že skutkové závěry, ke kterým došly rozhodující soudy, z provedeného dokazování nevyplývají a v této souvislosti označil většinu svědeckých výpovědí za tendenční a účelové.

Naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu spatřuje dovolatel v tom, že ve věci rozhodoval soud, který nebyl náležitě obsazen, neboť v jeho trestní věci nerozhodovali soudci, kteří jsou k tomu povoláni podle příslušného rozvrhu práce.

K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. řádu obviněný uvedl, že ačkoliv měl po celou dobu předmětného trestního řízení obhájce, v rámci přípravného řízení byla provedena celá řada výslechů svědků, u kterých nebylo jeho obhájci umožněno se účastnit, čímž došlo k jeho porušení práva na obhajobu.

V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu pak podotkl, že nejméně ve dnech 26. 7. 2011, 28. 7. 2011, 8. 8. 2011, 9. 8. 2011 a 3. 11. 2011 bylo hlavní líčení provedeno v jeho nepřítomnosti, přičemž k hlavnímu líčení, probíhajícímu v těchto jednacích dnech, nebyl řádně předvolán, čímž podle jeho mínění došlo k porušení ustanovení o přítomnosti obžalovaného u hlavního líčení. V uvedeném směru pak rozvádí, že hlavní líčení ze dne 14. 6. 2011 bylo odročeno na 26. a 28. 7. 2011 a na 8. až 9. 8. 2011, což vzali přítomní na vědomí s tím, že nebudou znovu předvoláváni a stalo se tak za stavu, kdy v průběhu hlavního líčení ze dne 13. 6. 2011 požádal, aby hlavní líčení ze dne 14. 6. 2011 proběhlo v jeho nepřítomnosti. V protokole o hlavním líčení ze dne 14. 6. 2011 je dále uvedeno, že obhájci nepřítomných obžalovaných se zavazují sdělit termín hlavního líčení svým klientům a souhlasí s tím, že jejich klienti nebudou zvlášť obesíláni. Dovolatel je přesvědčen, že takový způsob předvolání k hlavnímu líčení trestní řád nezná a že neexistuje jediná možnost, jak ověřit, zda obhájci takto učinili. K hlavnímu líčení ze dne 26. 7. 2011 se nedostavil, přičemž v protokole je uvedeno, že při minulém jednání do záznamu před soudem uvedl, že v případě, že se nebude účastnit, tak žádá, aby hlavní líčení probíhalo bez jeho účasti a to i dne 28. 7. 2011. Takové tvrzení nemá oporu ve spise a žádné takové prohlášení není nikde zaznamenáno. K hlavnímu líčení ze dne 8. 8. 2011 se opět nedostavil, přičemž protokol obsahuje poznámku, že požádal, aby bylo hlavní líčení konáno v jeho nepřítomnosti. Toho si však není vědom. Shodně se tak stalo i při hlavním líčení ze dne 9. 8. 2011. Odročené hlavní líčení se konalo dne 3. 11. 2011, dovolatel se nedostavil, ač byl obeslán. Dle pořízeného protokolu substitut jeho obhájce prohlásil, že obviněný žádá, aby bylo hlavní líčení konáno v jeho nepřítomnosti, má tedy za to, že soud postupoval chybně, pokud vycházel z pouhého prohlášení obhájce. Hlavní líčení bylo dále odročeno na 28. – 29. 11. 2011, kdy byl již řádně předvoláván.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze i rozsudek soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Současně požadoval výrok Nejvyššího soudu v intencích § 265l odst. 3 tr. řádu, jímž by soudu prvního stupně přikázal věc projednat a rozhodnout v jiném složení senátu.

Obviněný R. S. v dovolání uplatnil důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu s tím, že se popsaným jednáním nemohl dopustit trestného činu, který je mu kladen za vinu. Zdůraznil, že nebyl ve smluvním vztahu s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, protože smluvní vztah s pojišťovnou měla uzavřen obchodní korporace POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST PK, s. r. o. Dovolatel uzavřel s touto korporací smluvní vztah, na základě něhož zprostředkovávala jím vytvářená pojišťovací skupina uzavírání produktu životního pojištění Perspektiva 4 BN pro Pojišťovnu Kooperativa. Organizace pojišťovací skupiny odpovídala tzv. systému „multilevel marketing“ a právní kroky, které učinil při založení pojišťovací skupiny, byly dle něj v souladu se zákonem. Dodal, že jeho systém nebyl funkční, protože se změnil v „pyramidový“ a tipaři a získatelé zájemce o uzavření životního pojištění mylně informovali, že pokud daný produkt životního pojištění uzavřou, nebudou po dobu dvou let hradit pojistné. Obviněný je přesvědčen, že popsaným jednáním nemohl naplnit skutkovou podstatu souzeného trestného činu, neboť pouze organizoval pojišťovací skupinu na základě smluvních ujednání v souladu s platnou právní úpravou. Jednání pod body B) a C) pak dle jeho mínění nemůže být trestné, neboť v těchto případech k vyplacení provize nedošlo.

V závěru svého dovolání proto obviněný R. S. navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadený rozsudek zrušil a vrátil věc odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství využila svého zákonného práva a k dovolání obou obviněných se vyjádřila.

Pokud se týká dovolání obviněného J. V., tak k jeho námitce uplatněné v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu, že ve věci rozhodoval soud (Vrchní soud v Praze), který nebyl náležitě obsazen, uvedla, že dovolatel tuto svoji námitku uplatnil pouze formálně, neboť odvolací soud rozhodoval v senátu složeném z předsedy senátu a dvou soudců dle § 27 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

Dle státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství nedošlo ani k naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. řádu. Obviněný sice tvrdí, že v průběhu přípravného řízení nebylo jeho obhájci JUDr. Jiřímu Slezákovi ze strany orgánů činných v trestním řízení umožněno v řadě případů účastnit se výslechů svědků, ale toto své tvrzení podložil pouze obecným odkazem vztahujícím se na „celou řadu“ výpovědí svědků, aniž by alespoň v dílčím rozsahu konkretizoval a jmenovitě uvedl, o které svědecké výpovědi se mělo v daném případě jednat. Věcným přezkoumáním povšechné argumentace se však není možno v rámci deklarovaného dovolacího důvodu zabývat. V této souvislosti státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství odkázala např. na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2012, sp. zn. 6 Tdo 270/2012, potvrzené usnesením Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. II. ÚS 3917/12.

Za relevantně uplatněný shledala státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu, prostřednictvím kterého dovolatel podotkl, že nejméně ve dnech 26. 7. 2011, 28. 7. 2011, 8. 8. 2011, 9. 8. 2011 a 3. 11. 2011 bylo hlavní líčení provedeno v jeho nepřítomnosti, ač k němu nebyl řádně předvolán. Obviněnému přisvědčila v tom, že osobní projev jeho výslovné žádosti, aby se ve výše datovaných jednacích dnech konalo hlavní líčení v jeho nepřítomnosti, nevyplývá z žádných záznamů ve spise obsažených. Ve smyslu ustanovení § 202 odst. 5 tr. řádu bylo konání hlavního líčení pouze a výlučně za přítomnosti obviněného v uvedených jednacích dnech plně na místě, a to bez ohledu na řádně zajištěnou účast jeho obhájce. Pokud se tak ve výše datovaných případech nestalo, pak je podle státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství zřejmé, že za popsaného stavu věci došlo k vyloučení dovolatele z účasti na projednávání trestné činnosti vyšší typové závažnosti, která je spojena s citelným trestním postihem a tím i k zásahu do jeho práva na spravedlivý proces ve smyslu § 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. V důsledku takto zjištěné procesní vady pak dle jejího mínění zcela postrádá na své účelnosti přezkoumání důvodnosti dalších námitek obviněného, jejichž prostřednictvím za použití dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu vytýká soudům nesprávnost právního posouzení skutku.

K dovolání obviněného R. S. státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství uvedla, že vzhledem ke zjištěnému skutkovému stavu věci nelze shledávat žádnou právní relevanci ve skutečnosti, že se obviněný (popř. jeho pojistná skupina) nenacházel s obchodní společností poškozeného pojistitele v bezprostředním právním vztahu s tím, že smluvním partnerem poškozeného byla pouze Pojišťovací společnost PK, s. r. o. Jeho podvodný záměr zcela jednoznačně směřoval k vylákání majetku poškozeného pojistitele. Zdůraznila přitom, že dovolatel učinil předmětem svého mimořádného opravného prostředku zcela shodné právní výhrady, jako byly ty, které použil ve svém odvolání a se kterými se Vrchní soud v Praze naprosto dostatečným a ve své logice a přesvědčivosti zcela správným způsobem vypořádal. Podle jejího názoru je proto na místě, aby bylo rozhodnuto ve smyslu závěru o zjevné neopodstatněnosti jeho dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002).

Závěrem svého vyjádření k dovolání obviněných proto státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství navrhla, aby Nejvyšší soud shledal dovolání obviněného J. V. podle § 265k odst. 1, § 265l odst. 1 tr. řádu důvodným a aby rozhodl tak, že se napadený rozsudek i jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně ve vztahu k tomuto obviněnému zrušuje a věc se nalézacímu soudu přikazuje k novému projednání a rozhodnutí. Dovolání obviněného R. S. pak navrhla odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu. Současně navrhla, aby takto bylo podle § 265r odst. 1 písm. a), b) tr. řádu rozhodnuto v neveřejném zasedání a dále vyjádřila svůj souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání i pro případ jiných rozhodnutí Nejvyššího soudu, než jsou uvedena v ustanovení § 265r odst. 1 písm. a), b) tr. řádu [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu].

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) shledal, že obě podaná dovolání jsou přípustná [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. řádu], byla podána obviněnými jako osobami oprávněnými, prostřednictvím obhájců [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. řádu], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. řádu). Dovolání obsahují i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. řádu, bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněnými naplňují jimi uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. řádu.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. řádu) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. řádu).

Obviněný J. V. v dovolání uplatnil dovolací důvody podle § 256b odst. 1 písm. a), c), d) a g) tr. řádu.

Podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu lze dovolání podat tehdy, když ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud, nebo soud, který nebyl náležitě obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát nebo rozhodl soud vyššího stupně. Prakticky se jedná o případ, v němž ve věci rozhodl v prvním stupni okresní soud, přestože předmětem trestního stíhání byl trestný čin, o kterém měl v prvním stupni konat řízení a rozhodnout krajský soud. Soud nebyl náležitě obsazen, jestliže obsazení soudu neodpovídalo § 27, § 31 a § 35 zákona o soudech a soudcích. Tak tomu bude zejména tehdy, když rozhodoval samosoudce místo senátu nebo když byl senát soudu složen z předsedy senátu a přísedících, přestože měl rozhodovat senát složený jen ze soudců, dále pokud senát rozhodoval v neúplném složení, na rozhodování se podílel soudce, který nebyl náhradním soudcem podle § 197 tr. řádu, nebo soudce, který byl v době rozhodnutí dočasně přidělen k jinému soudu, apod. (srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314 s. Komentář. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 3156 - 3167 s.).

Obviněný v rámci daného dovolacího důvodu namítl, že ve věci rozhodoval soud (tj. Vrchní soud v Praze), který nebyl náležitě obsazen, neboť nerozhodovali soudci, kteří jsou k tomu povoláni podle příslušného rozvrhu práce. Má za to, že předmětný rozvrh práce neobsahuje žádné stanovení postupu, podle kterého jsou jednotlivým senátům přidělovány konkrétní trestní věci.

Podle ustanovení § 27 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), vrchní soud rozhoduje v senátech složených z předsedy senátu a 2 soudců, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Dle protokolu o veřejném zasedání v předmětné trestní věci ze dne 12. 3. 2014 (č. l. 19311 – 19369 spisu) rozhodoval Vrchní soud v Praze jako soud odvolací v senátu 9 To složeném z předsedy JUDr. Miroslava Pavrovského a soudců JUDr. Jany Kantorové a JUDr. Petra Píši. Je tak zřejmé, že rozhodující soud byl obsazen zcela ve shodě s požadavkem shora citovaného ustanovení § 27 zákona o soudech a soudcích. Obviněný se však v dovolání nezabývá úplností či kvalitou obsazení senátu 9 To Vrchního soudu v Praze ve smyslu zmíněného zákonného ustanovení, ale poukazuje na příslušný rozvrh práce Vrchního soudu v Praze pro rok 2013. Z tohoto rozvrhu práce vyplývá, že trestní věci, ve kterých jsou projednávány trestné činy proti majetku (§ 205 - § 232 tr. zákoníku), jsou přiděleny k rozhodování senátům č. 4, 5, 6 a 9 a u každého z nich je uvedena poznámka „1/4 z celého obvodu VS Praha“. Není proto pochyb o tom, že ve věci byl povolán rozhodovat kterýkoliv ze senátů 4, 5, 6 a 9 Vrchního soudu v Praze ve složení předsedy a dvou soudců, čímž byly naplněny podmínky ustanovení § 27 zákona o soudech a soudcích. Uplatněná námitka obviněného tak postrádá právní relevanci a nemohlo proto dojít k naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu.

Obviněný J. V. v dovolání dále deklaroval důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. řádu, který je dán tehdy, jestliže obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho podle zákona mít měl. Citované ustanovení dopadá na případy porušení ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě podle § 36 tr. řádu. Právo na obhajobu totiž patří mezi nejdůležitější procesní práva a je garantováno jak mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, tak i ústavními předpisy. Proto se též porušení práva na obhajobu považuje za závažnou, resp. podstatnou vadu řízení ve smyslu § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. a § 258 odst. 1 písm. a) tr. řádu. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. řádu je ovšem užší, protože jím není jakékoli (resp. každé) porušení práva na obhajobu, takže pokud např. obviněný po určitou část řízení neměl obhájce, ačkoliv ho měl mít, pak je tento dovolací důvod dán jen tehdy, jestliže orgány činné v trestním řízení v této době skutečně prováděly úkony trestního řízení směřující k vydání meritorního rozhodnutí napadeného dovoláním (srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck 2084 s.).

Obviněný v rámci tohoto dovolacího důvodu uvedl, že jeho obhájci JUDr. Jiřímu Slezákovi nebylo v průběhu přípravného řízení ze strany orgánů činných v trestním řízení umožněno zúčastnit se výslechů celé řady svědků. Blíže však nijak nespecifikoval či nekonkretizoval, o které svědky či svědecké výpovědi se mělo jednat.

Ač by teoreticky dané námitky obviněného bylo možno podřadit pod uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. řádu, tak bez bližší specifikace či konkretizace důkazů z přípravného řízení, které měly být zohledněny při rozhodování o vině obviněného, ačkoliv jeho obhájci nebylo umožněno se jich zúčastnit, nelze dovodit faktický dopad na vydání meritorního rozhodnutí ve věci. Jinými slovy bez konkrétního označení takových důkazů nelze posoudit, zda řízení jako celek pozbylo či nepozbylo rysů spravedlivého procesu.

Je třeba dodat, že jádro trestního řízení je v řízení před soudem, především zde se provádí dokazování potřebné ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. V této fázi řízení byl obviněný zastoupen obhájcem a důkazy zde provedené byly těžištěm, na němž soudy založily závěr o vině obviněného shora popsaným skutkem.

Za popsaného stavu tak není možno přiznat dovolací argumentaci obviněného, jíž deklaroval naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. řádu, žádné opodstatnění.

Dalším v dovolání uplatněným dovolacím důvodem je důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu, podle kterého lze dovolání podat, byla-li porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání.

Z hlediska obsahu dovolání je s poukazem na uvedený dovolací důvod významná otázka, zda bylo možno ve dnech 26. 7. 2011, 28. 7. 2011, 8. 8. 2011, 9. 8. 2011 a 3. 11. 2011 konat hlavní líčení ve věci v nepřítomnosti obviněného. Obviněný tvrdí, že k hlavnímu líčení probíhajícímu v těchto jednacích dnech nebyl řádně předvolán a že nepožádal o konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého trestního spisu zjistil, že v rozhodném období, tj. od 13. 6. 2011 do 3. 11. 2011, bylo nařízeno hlavní líčení ve věci na dny 13. 6. 2011 a 14. 6. 2011. Obviněný J. V. se dne 13. 6. 2011 hlavního líčení osobně účastnil a v závěru tohoto hlavního líčení požádal, aby dne 14. 6. 2011 proběhlo hlavní líčení v jeho nepřítomnosti (viz č. l. 17538 spisu). U hlavního líčení konaného dne 14. 6. 2011 bylo vyhlášeno usnesení o odročení hlavního líčení na 26. a 28. 7. 2011 a 8. – 9. 8. 2011, což vzali přítomní na vědomí s tím, že obhájci nepřítomných obviněných se zavazují sdělit termín hlavního líčení svým klientům a souhlasí s tím, že jejich klienti nebudou zvlášť obesíláni (viz č. l. 17583 spisu). K hlavnímu líčení konanému dne 26. 7. 2011 se obviněný nedostavil, přičemž v protokole je uvedeno, že při minulém jednání do záznamu před soudem určil, že v případě, že se nebude účastnit, tak žádá, aby hlavní líčení probíhalo bez něho, a to i dne 28. 7. 2011 (viz č. l. 17585 spisu). Žádné takové prohlášení obviněného však ve spise založeno není. K hlavnímu líčení dne 8. 8. 2011 a 9. 8. 2011 se obviněný opět nedostavil, přičemž protokol o hlavním líčení ze dne 8. 8. 2011 obsahuje poznámku, že požádal, aby hlavní líčení proběhlo v jeho nepřítomnosti (viz č. l. 17765 spisu). Ani taková žádost se ve spise nenachází. Odročené hlavní líčení se pak konalo dne 3. 11. 2011, dovolatel se nedostavil, ač byl obeslán a bylo mu vykázáno doručení dne 5. 10. 2011 (č. l. 17817 spisu). Na základě substituční plné moci ze dne 1. 11. 2011 (viz č. l. 17867 spisu) se pak hlavního líčení dne 3. 11. 2011 zúčastnil za tehdejšího obhájce obviněného JUDr. Jiřího Slezáka Mgr. Tomáš Vávra, který v úvodu tohoto hlavního líčení uvedl, že obviněný žádá, aby hlavní líčení proběhlo v jeho nepřítomnosti, což doložil písemnou omluvou a žádostí s podpisem obviněného ze dne 27. 10. 2011 (viz č. l. 17868 spisu).

Podle ustanovení § 202 odst. 2 písm. a) tr. řádu v nepřítomnosti obžalovaného se může hlavní líčení provést, jen když soud má za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez přítomnosti obžalovaného, a přitom obžaloba byla obžalovanému řádně doručena a obžalovaný byl k hlavnímu líčení včas a řádně předvolán. Obžalobu i předvolání je přitom nutno doručit obžalovanému do vlastních rukou podle § 64 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Nejde o řádné předvolání, nemá-li soud doklad o tom, že předvolání bylo obžalovanému doručeno do vlastních rukou, i když jiné osoby učiní vůči soudu prohlášení, že obžalovaného o konání hlavního líčení vyrozuměly (srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 2556 – 2557 s.).

Podle ustanovení § 202 odst. 4 tr. řádu hlavní líčení v nepřítomnosti obžalovaného nelze konat, je-li obžalovaný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let. V případech nutné obhajoby (§ 36 tr. řádu) nelze konat hlavní líčení bez přítomnosti obhájce.

Podle ustanovení § 202 odst. 5, věty první, tr. řádu se ustanovení první věty odstavce 4 neužije, pokud obžalovaný požádá, aby hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti.

Ač lze považovat za vysoce pravděpodobné, že obhájce obviněnému jako svému klientovi termíny konání hlavního líčení vždy sdělil, z hlediska citovaného ustanovení trestního řádu je třeba uzavřít, že ve dnech 26. 7. 2011, 28. 7. 2011, 8. 8. 2011 a 9. 8. 2011 obviněný nebyl v souladu s citovanými ustanoveními trestního řádu o konání hlavního líčení řádně vyrozuměn. Nadto není ve spise založeno žádné písemné vyjádření obviněného, případně jeho ústní vyjádření zachycené do protokolu, z něhož by mimo pochybnosti vyplývalo, že by požadoval, aby v uvedených jednacích dnech bylo hlavní líčení konáno v jeho nepřítomnosti. Jak již bylo uvedeno výše, obviněný pouze u hlavního líčení konaného dne 13. 6. 2011 požádal, aby hlavní líčení následujícího dne 14. 6. 2011 bylo konáno v jeho nepřítomnosti. Tuto jeho žádost však nelze automaticky vztáhnout na jakékoli další termíny hlavního líčení ve věci, resp. obviněný musí projevit svoji vůli neúčastnit se některého z hlavních líčení vždy u každého termínu hlavního líčení zvlášť.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem posuzované trestní věci je pokračující jednání obviněného kvalifikované jako zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, na který zákon stanoví trestní sazbu v rozpětí pět až deset let, tak i kdyby obviněný byl k hlavnímu líčení řádně předvolán, muselo by být konáno v jeho přítomnosti ve smyslu § 202 odst. 4 tr. řádu, a to bez ohledu na řádně zajištěnou účast jeho obhájce. V nepřítomnosti obviněného by bylo možno hlavní líčení konat pouze za stavu, kdy by o to požádal ve smyslu ustanovení § 202 odst. 5 tr. řádu, avšak žádná taková žádost se ve spise vzhledem k předmětným jednacím dnům (26. 7. 2011, 28. 7. 2011, 8. 8. 2011 a 9. 8. 2011) nenachází.

Je proto nutné uzavřít, že popsaným postupem bylo ze strany soudu prvního stupně porušeno právo obviněného na osobní účast u hlavního líčení a ve svém důsledku pak jeho právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Z citovaného ustanovení vyplývá, že každý, o jehož právech a povinnostech má být v soudním řízení rozhodnuto, má mít v rámci práva na soudní a jinou ochranu možnost osobně se účastnit jednání, v němž se rozhodne. Musí mu být reálně umožněno, aby se jednání mohl účastnit, vyjádřit se před soudem k tomu, co je mu kladeno za vinu, a k důkazům, na nichž je obžaloba založena (srov. např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 238/2000, II. ÚS 145/02 apod.).

Pochybení ze strany rozhodujícího soudu naopak nebylo shledáno u hlavního líčení konaného dne 3. 11. 2011, neboť k tomuto byl obviněný řádně předvolán (doručení mu bylo vykázáno dne 5. 10. 2011) a písemně požádal, aby proběhlo v jeho nepřítomnosti.

Námitky obviněného, jimiž odkázal na dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu, je tak třeba považovat (s výjimkou hlavního líčení konaného dne 3. 11. 2011) za právně relevantní a důvodné a k odstranění podstatné procesní vady, jejímž důsledkem bylo porušení práva obviněného na obhajobu, bude nezbytné provést hlavní líčení znovu, a to nejen za důsledného respektování ustanovení o přítomnosti obviněného u hlavního líčení, ale též za respektování jeho práv zakotvených v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem ke shora specifikovanému výsledku dovolacího řízení se Nejvyšší soud nemůže zabývat opodstatněností dalšího dovolatelem uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, prostřednictvím kterého obviněný vytýká rozhodujícím soudům nesprávnost právního posouzení skutku.

Obviněný R. S. v dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování.

Nejvyššímu soud tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. řádu ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. řádu. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého trestního spisu předně shledal, že námitky deklarované v dovolání obviněný R. S. uplatnil již v předchozích stádiích trestního řízení i v odvolání proti rozsudku nalézacího soudu. Jde tak v podstatě pouze o opakování obhajoby, se kterou se již vypořádaly rozhodující soudy v odůvodnění svých rozhodnutí. Konstantní judikatura pamatuje na takovýto případ rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 86/2002, z něhož vyplývá, že „opakuje-li obviněný v dovolání v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, se kterými se již soudy obou stupňů v dostatečné míře a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání, které je zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu“ (srov. rozhodnutí č. 408, Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 17, C. H. Beck).

Obviněný navíc sice v dovolání uplatnil důvod podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, v dovolání však ve skutečnosti nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Tvrzení obviněného, že se popsaným jednáním nemohl dopustit trestného činu, který je mu kladen za vinu, je nutno považovat za námitku skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování.

Je proto zřejmé, že se svým dovoláním pouze domáhá, aby byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který je stíhán. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod deklarovaný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Obviněný zaměňuje dovolání jako mimořádný opravný prostředek za další odvolání, přičemž přehlíží, že dovolací soud je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí pouze v případě námitek odpovídajících důvodům dovolání taxativně uvedeným v § 265b tr. řádu.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že tvrzení obviněného, že nebyl v žádném smluvním vztahu s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group a že pouze uzavřel s obchodní korporací Pojišťovací společnost PK, s. r. o., smluvní vztah, na základě něhož zprostředkovávala jím vytvářená pojišťovací skupina uzavírání produktu životního pojištění Perspektiva 4 BN pro Pojišťovnu Kooperativa, je z hlediska naplnění zákonných znaků skutkové podstaty posuzovaného trestného činu zcela irelevantní. V průběhu řízení bylo totiž bez jakýchkoliv pochybností prokázáno, že podvodný záměr obviněného jednoznačně směřoval k vylákání majetku poškozeného pojistitele prostřednictvím Pojišťovací společnosti PK, s. r. o., k čemuž také došlo, i když z části pouze dílčím způsobem. Obviněný tak způsobem popsaným ve skutkové větě uvedl Pojišťovnu Kooperativa v omyl o tom, že jsou dány standardní nároky na výplatu provizí za uzavření pojistných smluv, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti nebylo. V příčinné souvislosti s tímto klamavým jednáním pak došlo k částečnému vyplacení plnění.

Obviněný při své argumentaci, kdy zpochybňuje posouzení předmětného jednání jako trestného činu, nevychází z podstatných skutkových okolností věci, ale pouze poukazuje na jeho soukromoprávní rámec bez ohledu na to, jakým způsobem byl tento soukromoprávní vztah ve skutečnosti naplněn. Je tak zřejmé, že z hlediska posuzovaného jednání nelze zohledňovat poukaz obviněného na systému „multilevel marketing“ s tím, že organizace příslušné pojišťovací skupiny tomuto systému odpovídal. Žádnou relevanci nelze přisuzovat ani jeho konstatování ohledně údajných konzultací vyhotovených smluvních dokumentů se zástupci Kooperativy pojišťovny či využití zkušeností jeho blízkých spolupracovníků z oboru pojišťovnictví.

Rozhodující soudy ve svých rozhodnutích, na která je v tomto směru možno beze zbytku odkázat, jasně a srozumitelně zdůvodnily, z jakých důvodů nepochybovaly o věrohodnosti výpovědí slyšených svědků a na druhé straně proč výpověď obviněného vyhodnotily jako ryze účelovou, učiněnou pouze se snahou vyhnout se trestní odpovědnosti.

Není proto pochyb o tom, že obviněný R. S. jednal způsobem popsaným ve skutkové větě výroku rozsudku soudu druhého stupně a svým jednáním tak naplnil všechny znaky skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle dle 21 odst. 1 tr. zákoníku. Závěr o vině byl učiněn na podkladě důkazů, které ve svém důsledku jednoznačně prokazují jeho vinu, z odůvodnění rozhodnutí soudů prvního i druhého stupně vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotně právními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

K problematice formálně uplatněného dovolacího důvodu se vyjádřil i Ústavní soud, a to v rozhodnutí ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 78/05, kde tento mimo jiné uvedl, že označení konkrétního dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 265b tr. řádu nemůže být pouze formální. Nejvyšší soud je povinen vždy nejdříve posoudit otázku, zda dovolatelem uplatněný dovolací důvod lze i podle jím vytýkaných vad podřadit pod některý ze specifických dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. řádu, neboť pouze skutečná existence zákonného dovolacího důvodu, nikoli jen jeho označení, je zároveň podmínkou i rámcem, v němž dochází k přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem.

Na základě výše uvedených skutečností proto Nejvyšší soud ve vztahu k obviněnému J. V. podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 9 To 81/2013 i rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 9 T 3/2011, podle § 265k odst. 2 tr. řádu zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. řádu přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Při novém projednání a rozhodnutí bude tento soud podle § 265s odst. 1 tr. řádu vázán právním názorem, který Nejvyšší soud vyslovil v tomto usnesení. Napadené rozhodnutí bylo zrušeno jen v důsledku dovolání podaného ve prospěch obviněného, takže v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch. Toto rozhodnutí učinil dovolací soud v neveřejném zasedání, neboť je zřejmé, že vady nelze odstranit v zasedání veřejném [§ 265r odst. 1 písm. b) tr. řádu].

Dovolání obviněného R. S. pak Nejvyšší soud odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu, aniž by musel věc meritorně přezkoumávat podle § 265i odst. 3 tr. řádu. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu. Pokud jde o rozsah odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu, odkazuje tento na znění § 265i odst. 2 tr. řádu.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. dubna 2015

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru