Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 1156/2011Usnesení NS ze dne 19.10.2011

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2011:4.TDO.1156.2011.1
Důvod dovolání

265b/1l

265b/1g

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 1156/2011-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 19. října 2011 o dovolání nejvyššího státního zástupce v zastoupení I. náměstkem proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. 12 To 110/2011, v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 2 T 142/2010, které bylo podáno v neprospěch obviněného J. B.,takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu Praha-západ ze dne 9. 11. 2010, sp. zn. 2 T 142/2010, byl obviněný J. B. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn návrhu na potrestání státního zástupce Okresního státního zastupitelství Praha-západ pro skutek, že „dne 30. 6. 2010 v 11.30 hodin řídil po místní komunikaci v ulici M., v obci R., okr. P.-z., osobní automobil tovární značky Renault Safrane, ačkoliv mu byl rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 5. 5. 2010, sp. zn. MHMP-395957/2010, uložen mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidle všeho druhu na dobu osmi měsíců, a to počínaje právní mocí tohoto rozhodnutí, tedy dnem 9. 6. 2010, a pozbyl tímto rozhodnutím i oprávnění k řízení tohoto motorového vozidla“, ve kterém byl spatřován přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

Rozsudek Okresního soudu Praha-západ ze dne 9. 11. 2010, sp. zn. 2 T 142/2010, napadl v neprospěch obviněného státní zástupce Okresního státního zastupitelství Praha-západ odvoláním, o kterém Krajský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. 12 To 110/2011, tak, že ho podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. 12 To 110/2011, podal následně v zastoupení nejvyššího státního zástupce jeho I. náměstek JUDr. Igor Stříž dovolání v neprospěch obviněného J. B., které také podepsal.

Z podnětu Nejvyššího soudu nejvyšší státní zástupce ve svém čestném prohlášení z 19. září 2011 sdělil, že dne 13. 6. 2011 nebyl přítomen (zřejmě na Nejvyšším státním zastupitelství), a tudíž předmětné dovolání podepsal jeho náměstek JUDr. Igor Stříž.

Nejvyšší soud České republiky se nejprve zabýval otázkou, zda I. náměstek nejvyššího státního zástupce je v posuzované trestní věci osobou oprávněnou podat dovolání. Podle § 265d odst. 1 písm. a) může dovolání podat nejvyšší státní zástupce.

V odůvodnění usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2011, sp. zn. 15 Tdo 354/2011, vyslovil Nejvyšší soud České republiky právní názory, že oprávnění k podání dovolání je výlučným oprávněním, které je třeba chápat jako osobní procesní právo nejvyššího státního zástupce, které je mu svěřeno zákonem, a proto ho nemůže bez zákonného zmocnění převést na někoho dalšího. Ustanovení § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř. a ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, nejsou vůči sobě ve vztahu speciality, ale jde o ustanovení, která je třeba vykládat ve vzájemné souvislosti a v návaznosti na sebe, neboť z nich vyplývá, že zásadně, pokud tomu nic nebrání, vykonává výlučné oprávnění podat dovolání sám nejvyšší státní zástupce, jestliže však výkonu tohoto oprávnění brání určitá podstatná překážka (např. smrt, nemoc nebo dlouhodobá zahraniční cesta nejvyššího státního zástupce, apod.), uplatní se ustanovení § 8 zákona o státním zastupitelství o zákonném zastoupení nejvyššího státního zástupce jeho náměstky v pořadí a rozsahu jím stanoveném. Zákonné zastupování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o státním zastupitelství u výlučných pravomocí nejvyššího státního zástupce přichází v úvahu jen v případě, že mu v jejich výkonu brání důležitá překážka. Je na nejvyšším státním zástupci, aby si organizoval svou práci a přítomnost na pracovišti tak, aby v zásadě mohl své výlučné pravomoci svěřené mu zákonem vykonávat osobně a nikoliv prostřednictvím svých zastupujících náměstků.

V posuzované trestní věci podal dovolání v zastoupení nejvyššího státního zástupce I. náměstek nejvyššího státního zástupce, přičemž nebyla Nejvyššímu soudu sdělena podstatná důležitá dlouhodobá překážka, pro kterou nemohl podat dovolání sám nejvyšší státní zástupce. Za takovou překážku nelze považovat nepřítomnost nejvyššího státního zástupce na pracovišti 13. 6. 2011, když lhůta pro podání dovolání nejvyššímu státnímu zástupci trvala až do 4. 7. 2011, přičemž podle § 265e odst. 1 tr. ř. dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Se zřetelem na shora uvedené právní názory velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky tedy bylo dospěno k závěru, že I. náměstek nejvyššího státního zástupce není v dané věci osobou oprávněnou dle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř. podat dovolání, a proto bylo toto dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2011

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru