Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Tdo 1026/2012Usnesení NS ze dne 28.08.2012

HeslaLhůty
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:4.TDO.1026.2012.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265e odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Tdo 1026/2012-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. srpna 2012 dovolání obviněného Z. J., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 7. 2011, sp. zn. 7 To 381/2011, který rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 18 T 68/2010, a rozhodl takto:

Dovolání obviněného Z. J. se podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. řádu odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. 18 T 68/2010, byl obviněný Z. J. uznán vinným přečinem vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku, kterého se dopustil tím, že

dne 18. 2. 2010 v době mezi 09:30 hodin do 09:40 hodin v M. na okrese Z. před domem poté, co byl vyzván hlídkou Policie ČR, Obvodního oddělení ve Znojmě službu konajícími příslušníky prap. L. M. a pprap. L. B. slovy „jménem zákona“ aby je následoval, že bude předveden k Okresnímu soudu ve Znojmě, na tyto namířil napodobeninu legálně držené krátké zbraně, pistole vz. ČZ 92, r. 6,35 a tyto vyzval, aby dali pomalu ruce před sebe od těla tak, aby na ně viděl, aby nedělali prudké pohyby, otočili se a odešli do auta, kdy poté hlídka prostor před domem opustila.

Za tento přečin byl obviněný podle § 326 odst. 2 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let.

Podle § 101 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku bylo uloženo zabrání věci, a to pistole ČZ vz. 92, zásobníku pistole ČZ vz. 92 ráže 6,35; 59 ks nábojů ráže 6,35 mm Browning s tím, že podle § 104 odst. 1 tr. zákoníku zabrané věci připadají státu.

Ačkoli se obviněný po vyhlášení uvedeného rozsudku a po poučení o opravném prostředku vzdal práva odvolání, a to i za osoby oprávněné podat odvolání v jeho prospěch, přesto podal v této trestní věci odvolání.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 14. 7. 2011, sp. zn. 7 To 381/2011, odvolání obviněného podle § 253 odst. 1 tr. řádu zamítl jako odvolání podané osobou, která se ho výslovně vzdala.

Přípisem ze dne 14. 10. 2011 doručeným téhož dne Okresnímu soudu ve Znojmě podal obviněný „blanketní dovolání“, směřující proti rozsudku soudu prvního stupně. Toto podání nebylo podáno prostřednictvím obhájce obviněného a proto je nelze s ohledem na ustanovení § 265d odst. 2 tr. řádu považovat za dovolání, byť bylo jako „blanketní dovolání“ označeno.

Prostřednictvím svého obhájce podal obviněný přípisem ze dne 18. 6. 2012, doručeným téhož dne Okresnímu soudu ve Znojmě, dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 7. 2011, sp. zn. 7 To 381/2011, ve kterém odkázal na dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. řádu. V odůvodnění takto podaného dovolání vznesl výhrady vůči průběhu a výsledkům dokazování, tedy proti skutkovým zjištěním soudu. Uvedl, že nesouhlasí s rozsudkem soudu prvního stupně, neboť soudy obou stupňů postupovaly v rozporu se zásadou in dubio pro reo a navíc se žádného přečinu, který je mu kladen za vinu, nedopustil.

V petitu svého dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil dovoláním napadené usnesení soudu druhého stupně, jakož i řízení, které mu předcházelo, a to včetně rozsudku soudu prvého stupně.

Přípisem ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 1 NZO 778/2012, sdělil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství, že Nejvyšší státní zastupitelství nevyužívá svého oprávnění podle § 265h odst. 2 tr. řádu a nebude se k dovolání věcně vyjadřovat. Současně vyjádřil výslovný souhlas s tím, aby ve věci rozhodl Nejvyšší soud České republiky za podmínek uvedených v ustanovení § 265r odst. 1 tr. řádu v neveřejném zasedání, a to i ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a), h) tr. řádu, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, směřuje proti rozsudku, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest a soudem druhého stupně bylo zamítnuto jeho odvolání. Obviněný je rovněž osobou oprávněnou k podání tohoto mimořádného opravného prostředku.

Dále Nejvyšší soud zkoumal, zda je dovolání podáno v zákonné lhůtě uvedené v ustanovení § 265e tr. řádu a shledal, že jde o dovolání podané po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty pro podání dovolání.

Jak vyplývá z obsahu trestního spisu Okresního soudu ve Znojmě sp. zn. 18 T 68/2010, bylo předmětné rozhodnutí soudu druhého stupně doručeno obviněnému dne 17. 8. 2011, jeho obhájci dne 11. 8. 2011. Dvouměsíční lhůta pro podání dovolání tedy počala běžet od data 17. 8. 2011 a končila dne 17. 10. 2011.

Jak již bylo výše uvedeno, podání obviněného ze dne 14. 10. 2011, doručené Okresnímu soudu ve Znojmě téhož dne, nelze považovat s ohledem na ustanovení § 265d odst. 2 tr. řádu za dovolání a nelze je proto mít za relevantní ani z hlediska běhu lhůty pro podání dovolání ve smyslu § 265e tr. řádu.

Dovolání obviněného ze dne 18. 6. 2012 podané prostřednictvím jeho obhájce je nutno hodnotit jako dovolání podané opožděně, neboť bylo podáno až po cca 10 měsících od počátku běhu dvouměsíční zákonné lhůty pro podání dovolání.

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno opožděně, osobou neoprávněnou, osobou, která ho znovu podala, když ho předtím vzala zpět.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v projednávaném případě shledal, že dovolání bylo podáno opožděně, rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona tak, že se dovolání obviněného Z. J. odmítá, aniž by napadené rozhodnutí věcně přezkoumával podle kriterií uvedených v ustanovení § 265i odst. 3 tr. řádu. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 28. srpna 2012

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru