Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Pzo 2/2013Usnesení NS ze dne 30.04.2013

HeslaOdposlech a záznam telekomunikačního provozu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:4.PZO.2.2013.1
Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. a) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Pzo 2/2013-96

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2013 návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podaný obviněným JUDr. M. D. , v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 144/2011, a rozhodl podle analogie § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. takto:

Návrh obviněného JUDr. M. D. se odmítá .

Odůvodnění:

Dne 2. 4. 2013 byl u Nejvyššího soudu podán obviněným JUDr. M. D. prostřednictvím jeho obhájkyně návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 144/2011. Kromě toho obviněný požaduje, aby Nejvyšší soud přezkoumal způsob provedených odposlechů i obsah pořízených protokolů a rozhodl, zda mohly být použity jako důkaz v řízení před soudem. V závěru navrhl, aby Nejvyšší soud vydal usnesení podle § 314m tr. ř., že Okresní soud v Liberci i Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci porušily základní práva stěžovatele ve zde uvedených ustanoveních Listiny základních práv a svobod, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny práv Evropské unie. Dále pak, aby těmto soudům uložil nepokračovat v porušování základních práv a svobod stěžovatele a obnovit stav před tímto porušováním a nezákonně pořízené záznamy odposlechů a prostorového zvukového sledování odstranit ze spisu.

Podle § 314l odst. 1 tr. ř. na návrh osoby uvedené v § 88 odst. 8 tr. ř. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání přezkoumá zákonnost příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Podle § 88 odst. 8 tr. ř. státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena,av řízení před soudem předseda senátu soudu prvého stupně po pravomocném skončení věci, informuje o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu osobu uvedenou v odstavci 2, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, délku trvání odposlechu a datum jeho ukončení. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Předseda senátu soudu prvního stupně podá informaci bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ř. a policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e) tr. ř.

Z uvedeného ustanovení trestního řádu zcela jednoznačně vyplývá, že před pravomocným skončením věci, v níž byl vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, a bez následného zaslání informace předsedou senátu soudu prvého stupně, resp. státním zástupcem či policejním orgánem osobě uvedené v § 88 odst. 2 tr. ř., nelze návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu k Nejvyššímu soudu podat.

V souvislosti s trestním řízením obviněného JUDr. M. D. Nejvyšší soud zjistil, že jmenovaný byl rozsudkem Okresního soud v Liberci ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. 6 T 144/2011, uznán vinným ad I. trestným činem přijímání úplatku podle § 160 odst. 2, odst. 3 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb., ad II., III., IV. trojnásobným trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) zák. č. 140/1961 Sb., ad V. trestným činem porušování služebních povinností podle § 288a odst. 2 zák. č. 140/1961 Sb. a ad VI. trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 zák. č. 140/1961 Sb., za což byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let se zařazením do věznice s dozorem a k trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce ve státní správě a bezpečnostních sborech na deset let. K odvolání obviněného Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci svým rozsudkem ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 55 To 16/2012, ohledně jeho osoby podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o vině pod body I., V. a VI. a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Podle § 258 odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek soudu prvního stupně též ve výroku o trestu a obviněnému JUDr. D. uložil za tři nezrušené trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) zák. č. 140/1961 Sb. pod body II., III. a IV. úhrnný trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, jehož výkon podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. Současně mu uložil i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce ve státní správě a bezpečnostních sborech na dobu pěti let.

Po vyžádání trestního spisu sp. zn. 6 T 144/2011 od Okresního soudu v Liberci bylo tímto soudem přípisem ze dne 11. 4. 2013 Nejvyššímu sděleno, že spis zapůjčit nelze, neboť věc byla skončena jen z části a v případě trestného činu, pro který byl odposlech povolen, byla věc vrácena odvolacím soudem k dalšímu projednání.

Nejvyšší soud pak učinil dožádání k Okresnímu soudu v Liberci a k Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci ohledně toho, zda obviněnému JUDr. D. byla po pravomocném skončení věci zaslána informace v souladu s ustanovením § 88 odst. 8 tr. ř. o tom, že na jeho osobu byl nařízen odposlech a záznam telekomunikačního provozu včetně dalších skutečností vyplývajících z tohoto ustanovení zákona.

Okresní soud v Liberci přípisem ze dne 22. 4. 2013 Nejvyššímu soudu sdělil, že obviněnému nebylo předmětné poučení zasláno, protože za trestný čin, pro který byl odposlech povolen, nebyl dosud pravomocně odsouzen. Okresní státní zastupitelství v Liberci přípisem ze dne 18. 4. 2013 sdělilo, že proti obviněnému bylo u tohoto státního zastupitelství vedeno trestní stíhání pod sp. zn. SV 1/2009, které bylo ukončeno dne 11. 5. 2010 podáním návrhu na podání obžaloby. Protože věc nebyla pravomocně skončena rozhodnutím státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Liberci, nebylo postupováno podle § 88 odst. 8 tr. ř., tedy obviněnému nebyla zaslána informace o tom, že byl nařízen odposlech a záznam telekomunikačního provozu u jeho osoby atd.

Z výše uvedeného vyplývá, že řízení, v němž byl nařízen odposlech a záznam telekomunikačního provozu obviněného podle § 88 odst. 1 tr. ř., dosud nebylo pravomocně skončeno a tudíž nebyla a ani nemohla být předsedou senátu soudu prvního stupně podána obviněnému příslušná informace, jak o ní hovoří ustanovení § 88 odst. 8 tr. ř. Proto také ani nemohl začít běh šesti měsíční lhůty pro podání návrhu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Z uvedeného je tak zřejmé, že o dosavadním návrhu obviněného na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Nejvyšší soud není oprávněn zahájit řízení ve smyslu ustanovení § 314l odst. 1 tr. ř. a učinit o podaném návrhu konečné rozhodnutí.

Pokud jde o ostatní námitky a návrhy obsažené v učiněném podání obviněného, tak těmito se v tomto řízení sui generis není Nejvyšší soud oprávněn zabývat.

Jelikož zákonodárce (navzdory již provedené novelizaci předmětného ustanovení zákona) nastalou procesní situaci stále ještě nepresumoval a do trestního řádu nezařadil ustanovení, na jehož základě by Nejvyšší soud postupoval a rozhodoval v případě předčasně učiněného návrhu na přezkoumání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, Nejvyšší soud byl nucen postupovat podle analogie legis a aplikovat ustanovení § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., podle něhož Nejvyšší soud odmítá podané dovolání, dospěje-li k závěru, že není přípustné. Podaný návrh obviněného JUDr. M. D. pak podle tohoto ustanovení trestního řádu odmítnul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru