Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Pzo 1/2020Usnesení NS ze dne 18.02.2020Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

HeslaOdposlech a záznam telekomunikačního provozu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:4.PZO.1.2020.1
Dotčené předpisy

§ 88 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Pzo 1/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. 2. 2020 návrh H. Š., nar. XY, bytem XY, na přezkoumání zákonnosti příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaných v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 106/2015,

a podle § 314m odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu:

- Okresního soudu v Mostě ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015,

ohledně H. Š., byl porušen zákon v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

Odůvodnění:

Dne 10. 1. 2020 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh H. Š. na přezkoumání zákonnosti příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaných v trestní věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 106/2015. V odůvodnění svého návrhu vyslovil domněnku, že odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu nejsou neopakovatelnými, resp. neodkladnými úkony. Dále uvedl, že veškeré úkony orgánů činných v trestním řízení, které nemají statut neopakovatelných, resp. neodkladných úkonů, a přitom jsou pořízeny před zahájením trestního stíhání dle § 160 tr. ř., by neměly být v důkazním řízení procesně použitelné. Toto neplatí, dá-li státní zástupce svůj souhlas s dočasným odložením trestního stíhání podle § 159b tr. ř. V jeho případě však takový souhlas nebyl dán, resp. v jeho trestním spisu tento souhlas založen není. V této souvislosti vyjádřil názor, že zákonnost užitých odposlechů je sporná.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v daném případě naplněny podmínky pro přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Podle ustanovení § 314l tr. ř. na návrh uvedený v § 88 odst. 8 tr. ř. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání přezkoumá zákonnost příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Podle ustanovení § 88 odst. 8 tr. ř. může takový návrh Nejvyššímu soudu podat osoba uvedená v § 88 odst. 2 tr. ř., a to do 6 měsíců ode dne, kdy jí byla doručena informace o vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

V posuzovaném případě dospěl Nejvyšší soud k závěru, že H. Š. je dle výše citovaných ustanovení trestního řádu osobou oprávněnou podat předmětnou žádost u Nejvyššího soudu, neboť byl osobou odposlouchávanou a jeho žádost byla podána v zákonné lhůtě.

Po prostudování předloženého spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydanými Okresním soudem v Mostě dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015, dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015, dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015, dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015, dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015 a dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015, byl porušen zákon. Nejvyšší soud z předloženého spisového materiálu zjistil, že uvedené příkazy nebyly řádně odůvodněny a neobsahovaly tedy všechny náležitosti požadované ustanovením § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

V daném případě z obsahu spisového materiálu vyplývá, že Policií ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, SKPV, Územní odbor Most, 2. oddělení obecné kriminality, bylo pod č. j. KRPU-4619-1/TČ-2015-040872 konáno prověřování pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, kterého se měli dopustit podezřelí H. Š., nar. XY, bytem XY, J. Š., nar. XY, bytem XY a M. T., nar. XY, t. č. bytem XY.

1. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Mostě ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015

Okresním soudem v Mostě byl dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015, vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mimo jiné i na účastnické telefonní číslo XY – uživatele H. Š., a to na dobu od 14. 1. 2015 do 14. 5. 2015.

Z předmětného příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Mostě dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015, vyplývá, že byl vydán na návrh státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mostě ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. V2-3/2015-2, ZN 1133/2015. Státní zástupce v návrhu na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedl, že

na základě šetření policejních orgánů, zejména výslechy svědků A. Ch. a Z. N. a od osob spolupracujících ve prospěch policie, bylo zjištěno, že H. Š. vyrábí větší množství psychotropní látky pervitin, kterou následně prodává dalším osobám, přičemž je osobou podmíněně propuštěnou z výkonu trestu odnětí svobody za obdobnou trestnou činnost. Dále uvedl, že na trestné činnosti se má rovněž podílet jeho bratr J. Š., který je znám jako uživatel a vařič omamných a psychotropních látek, a M. T., který s největší pravděpodobností celou věc financuje, obstarává místa, řidiče a vozidla, která jezdí pro lékové přípravky do Polska, případně vede osoby, které pervitin prodávají mezi koncové uživatele. V této souvislosti uvedl, že účelem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zadokumentování trestné činnosti výše zmíněných osob.

V daném případě se jedná o úmyslný trestný čin, k jehož rozkrývání a stíhání je Česká republika vázána mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvou o psychotropních látkách č. 62/1988 Sb. a Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.

Soudkyně Okresního soudu v Mostě do odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015, převzala výše citované odůvodnění z návrhu státního zástupce na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Po zhodnocení zákonných podmínek k nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. konstatovala, že tyto jsou splněny, neboť lze důvodně předpokládat, že pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dojde k dokumentování trestné činnosti uvedených podezřelých. S ohledem na uvedené skutečnosti vyhověla návrhu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mostě k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na účastnické telefonní číslo mimo jiné i H. Š., přičemž bez bližšího odůvodnění akceptovala navrženou dobu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, tj. od 14. 1. 2015 do 14. 5. 2015.

2. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Mostě ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015

Okresním soudem v Mostě byl dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015, vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mimo jiné i na účastnické telefonní číslo XY – uživatele H. Š., a to na dobu od 20. 1. 2015 do 20. 5. 2015.

Z předmětného příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Mostě dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015, vyplývá, že byl vydán na návrh státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. V2-8/2015-2, ZN 1133/2015. Státní zástupkyně v návrhu na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedla, že

na základě dosavadního vytěžování odposlechů v době od 15. 1. do 19. 1. 2015 bylo zjištěno, že se skutečně jmenovaní podílejí na drogové činnosti, a to H. Š. vyrábí na dosud nezjištěném místě a prodává drogy dealerům, jeho bratr J. Š. se podílí zejména na dovozu lékových přípravků z Polska. Současně bylo vyhodnocením sledovaných telefonických hovorů potvrzeno, že se skutečně na výrobě a distribuci drog podílí více osob, čemuž svědčí také domlouvaný nákup lékových přípravků z Polska z telefonního čísla H. Š., pro které si jeli pravděpodobně vozidlem užívaným M. T., který také užívá H. Š. V této souvislosti uvedla, že účelem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zadokumentování trestné činnosti výše zmíněných osob.

V daném případě se jedná o úmyslný trestný čin, k jehož rozkrývání a stíhání je Česká republika vázána mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvou o psychotropních látkách č. 62/1988 Sb. a Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.

Dále uvedla, že vzhledem k charakteru trestné činnosti nelze dokumentovat předmětnou trestnou činnost jinými důkazními prostředky, neboť vytěžením distributorů nebo uživatelů by došlo zjevně k odhalení předmětného prověřování s ohledem na jejich závislost na výrobcích, resp. distributorech a obavu z jejich msty.

Soudce Okresního soudu v Mostě do odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015, převzal výše citované odůvodnění z návrhu státní zástupkyně na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Po zhodnocení zákonných podmínek k nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. konstatoval, že tyto jsou splněny, neboť lze důvodně předpokládat, že pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dojde k dokumentování trestné činnosti uvedených podezřelých. S ohledem na uvedené skutečnosti vyhověl návrhu státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na účastnické telefonní číslo mimo jiné i H. Š., přičemž bez bližšího odůvodnění akceptoval navrženou dobu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, tj. od 20. 1. 2015 do 20. 5. 2015.

3. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Mostě ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015

Okresním soudem v Mostě byl dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015, vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mimo jiné i na účastnické telefonní číslo XY – uživatele H. Š., a to na dobu od 27. 1. 2015 do 27. 5. 2015.

Z předmětného příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Mostě dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015, vyplývá, že byl vydán na návrh státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě ze dne 26. 1. 2015, sp. zn. V2-12/2015-2, ZN 1133/2015. Státní zástupkyně v návrhu na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedla, že

na základě dosavadního vytěžování odposlechů v době od 15. 1. do 25. 1. 2015, bylo zjištěno, že se skutečně jmenovaní podílejí na drogové činnosti, a to H. Š. vyrábí na dosud nezjištěném místě a prodává drogy dealerům a P. F. a M. V. takto získanou drogu distribuují dalším toxikomanům. Vyhodnocením kontaktů H. Š. bylo zjištěno, že komunikuje s telefonním číslem XY, jehož identifikace a odposlech je v zájmu objasnění předmětné trestné činnosti, pokud toto telefonní číslo využívá zatím výlučně podezřelý Š. Současně bylo vyhodnocením sledovaných telefonických hovorů potvrzeno, že se skutečně na výrobě a distribuci drog podílí více osob, a to jmenovaných podezřelých, kteří drogu vyrobenou H. Š. distribuují mezi další odběratele. V této souvislosti uvedla, že účelem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zadokumentování trestné činnosti výše zmíněných osob.

V daném případě se jedná o úmyslný trestný čin, k jehož rozkrývání a stíhání je Česká republika vázána mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvou o psychotropních látkách č. 62/1988 Sb. a Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.

Dále uvedla, že vzhledem k charakteru trestné činnosti nelze dokumentovat předmětnou trestnou činnost jinými důkazními prostředky, neboť vytěžením distributorů nebo uživatelů by došlo zjevně k odhalení předmětného prověřování s ohledem na jejich závislost na výrobcích, resp. distributorech, a obavu z jejich msty.

Soudkyně Okresního soudu v Mostě do odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015, převzala výše citované odůvodnění z návrhu státní zástupkyně na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Po zhodnocení zákonných podmínek k nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. konstatovala, že tyto jsou splněny, neboť lze důvodně předpokládat, že pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dojde k dokumentování trestné činnosti uvedených podezřelých. S ohledem na uvedené skutečnosti vyhověla návrhu státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na účastnické telefonní číslo mimo jiné i H. Š., přičemž bez bližšího odůvodnění akceptovala navrženou dobu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, tj. od 27. 1. 2015 do 27. 5. 2015.

4. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015

Okresním soudem v Mostě byl dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015, vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mimo jiné i na účastnické telefonní číslo XY – uživatele H. Š., a to na dobu od 3. 2. 2015 do 3. 6. 2015.

Z předmětného příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Mostě dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015, vyplývá, že byl vydán na návrh státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě ze dne 2. 2. 2015, sp. zn. V2-16/2015-2 ZN 1133/2015. Státní zástupkyně v návrhu na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedla, že

na základě šetření policejních orgánů, zejména výslechy svědků A. Ch. a Z. N. a od osob spolupracujících ve prospěch policie, bylo zjištěno, že H. Š. vyrábí větší množství psychotropní látky pervitin, kterou následně prodává dalším osobám, přičemž je osobou podmíněně propuštěnou z výkonu trestu odnětí svobody za obdobnou trestnou činnost.

Dne 15. 1. 2015, 21. 1. 2015 a 27. 1. 2015 byly na základě předchozích žádostí a následně vydaných příkazů Okresním soudem v Mostě pod sp. zn. V 2/2015, V 4/2015 a V 6/2015 nasazeny úkony dle § 88 tr. ř., a to na podezřelé H. Š., J. Š., M. T., P. F. a M. V., kdy akce byla vedena pod č. j. V2/2015-KRPU/KPMO pod krycím názvem „XY“.

Na základě dosavadního vytěžování odposlechů nejen v předchozí době, ale zejména v době od 25. 1. do 1. 2. 2015, bylo zjištěno, že výše jmenovaní se skutečně zabývají drogovou trestnou činností, a to společným jednáním. Šetřením bylo dále zjištěno, že H. Š. vyrábí na dosud nezjištěném místě drogy a následně je prodává dalším koncovým uživatelům nebo dalším dealerům. J. Š. se podílí zejména na dovozu lékových přípravků z Polska, kam měli za uvedené období jet nejméně ve třech případech, a to ve dnech 19. 1. 2015, 23. 1. 2015 a 30. 1. 2015.

K nasazeným telefonním číslům bylo zjištěno, že v rámci akce „XY“ je nasazeno číslo XY, které podezřelý H. Š. užívá zejména v době, kdy je doma se svou přítelkyní (ustanovena jako N. Š.), přičemž vytěžováním bylo zjištěno, že H. Š. si koupil novou SIM kartu, a to XY.

V této souvislosti uvedla, že účelem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zadokumentování trestné činnosti výše zmíněných osob.

V daném případě se jedná o úmyslný trestný čin, k jehož rozkrývání a stíhání je Česká republika vázána mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvou o psychotropních látkách č. 62/1988 Sb. a Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.

Soudkyně Okresního soudu v Mostě do odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015, převzala výše citované odůvodnění z návrhu státní zástupkyně na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Po zhodnocení zákonných podmínek k nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. konstatovala, že tyto jsou splněny, neboť lze důvodně předpokládat, že pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dojde k dokumentování trestné činnosti uvedených podezřelých. S ohledem na uvedené skutečnosti vyhověla návrhu státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na účastnické telefonní číslo mimo jiné i H. Š., přičemž bez bližšího odůvodnění akceptovala navrženou dobu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, tj. od 3. 2. 2015 do 3. 6. 2015.

5. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015

Okresním soudem v Mostě byl dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015, vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu u všech aktivních operátorů mobilních sítí v České republice, včetně aktivních a pasivních volání, SMS zpráv a přenosných buněk účastnického čísla IMEI: XY – uživatele H. Š., a to na dobu od 11. 2. 2015 do 10. 6. 2015.

Z předmětného příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Mostě dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015, vyplývá, že byl vydán na návrh státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. V2-21/2015-2, ZN 1133/2015. Státní zástupkyně v návrhu na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedla, že

na základě šetření policejních orgánů, zejména výslechy svědků A. Ch. a Z. N. a od osob spolupracujících ve prospěch policie, bylo zjištěno, že H. Š. vyrábí větší množství psychotropní látky pervitin, kterou následně prodává dalším osobám, přičemž je osobou podmíněně propuštěnou z výkonu trestu odnětí svobody za obdobnou trestnou činnost.

Dne 15. 1. 2015, 21. 1. 2015, 27. 1. 2015 a 3. 2. 2015 byly na základě předchozích žádostí a následně vydaných příkazů Okresním soudem v Mostě pod sp. zn. V 2/2015, V 4/2015, V 6/2015 a V 9/2015 nasazeny úkony dle § 88 tr. ř. a to na podezřelé H. Š., J. Š., M. T., kdy akce byla vedena pod č. j. V2/2015-KRPU/KPMO pod krycím názvem „XY“.

Na základě dosavadního vytěžování odposlechů v době od 15. 1. do 10. 2. 2015 bylo zjištěno, že výše jmenovaní se skutečně zabývají drogovou trestnou činností, a to společným jednáním. Šetřením bylo dále zjištěno, že H. Š. vyrábí na dosud nezjištěném místě drogy a následně je prodává dalším koncovým uživatelům nebo dalším dealerům, kdy lékové přípravky na výrobu dováží různými způsoby z Polska, kam měli za uvedené období jet nejméně v pěti případech.

V rámci vytěžování bylo zjištěno, že zejména H. Š. v uvedeném období vyměnil více SIM karet, když v minulosti užíval různá telefonní čísla a telefonní přístroj s IMEI XY, který byl též předmětem žádosti a tento telefon byl sledován, neboť byla zřejmá častá výměna SIM karet a v budoucnu se s takovou výměnou počítalo. Šetřením od 27. 1. 2015 bylo zjištěno, že H. Š. telefonní přístroj s uvedeným IMEI ztratil a od této doby nefungovalo, přičemž od této doby byly zjištěny další SIM karty a to XY, XY, XY a XY, když poslední číslo používá cca 3 dny.

v rámci akce „XY“ je nasazeno číslo XY, které podezřelý H. Š. užívá zejména v době, kdy je doma se svou přítelkyní (ustanovena jako N. Š.), přičemž vytěžováním bylo zjištěno, že H. Š. si koupil novou SIM kartu a to XY.

V této souvislosti uvedla, že účelem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zadokumentování trestné činnosti výše zmíněných osob, získání důkazů k této trestné činnosti a zejména ustanovení osob, které se na této trestné činnosti podílejí.

V daném případě se jedná o úmyslný trestný čin, k jehož rozkrývání a stíhání je Česká republika vázána mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvou o psychotropních látkách č. 62/1988 Sb. a Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.

Soudce Okresního soudu v Mostě do odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015, převzal výše citované odůvodnění z návrhu státní zástupkyně na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Po zhodnocení zákonných podmínek k nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. konstatoval, že tyto jsou splněny, neboť lze důvodně předpokládat, že pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dojde k dokumentování trestné činnosti uvedených podezřelých. S ohledem na uvedené skutečnosti vyhověl návrhu státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu u všech aktivních operátorů mobilních sítí v České republice, včetně aktivních a pasivních volání, SMS zpráv a přenosných buněk účastnického čísla IMEI: XY – uživatele H. Š., přičemž bez bližšího odůvodnění akceptoval navrženou dobu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, tj. od 11. 2. 2015 do 10. 6. 2015.

6. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015

Okresním soudem v Mostě byl dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015, vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu u všech aktivních operátorů mobilních sítí v České republice, včetně aktivních a pasivních volání, SMS zpráv a přenosných buněk mimo jiné i účastnických čísel XY – uživatele H. Š. a XY, XY – uživatele H. Š. společně s přítelkyní N. Š., a to na dobu od 11. 3. 2015 do 11. 7. 2015.

Z předmětného příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Mostě dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015, vyplývá, že byl vydán na návrh státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mostě ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. V2-24/2015-2, ZN 1133/2015. Státní zástupkyně v návrhu na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedla, že

na základě šetření policejních orgánů, zejména výslechy svědků A. Ch. a Z. N. a od osob spolupracujících ve prospěch policie, bylo zjištěno, že H. Š. vyrábí větší množství psychotropní látky pervitin, kterou následně prodává dalším osobám, přičemž je osobou podmíněně propuštěnou z výkonu trestu odnětí svobody za obdobnou trestnou činnost.

Dne 15. 1. 2015, 21. 1. 2015, 27. 1. 2015, 3. 2. 2015 a 11. 2. 2015 byly na základě předchozích žádostí a následně vydaných příkazů Okresním soudem v Mostě pod sp. zn. V 2/2015, V 4/2015, V 6/2015, V 9/2015 a V 13/2015 nasazeny úkony dle § 88 tr. ř. a to na podezřelé H. Š., J. Š., M. T., kdy akce byla vedena pod č. j. V2/2015-KRPU/KPMO pod krycím názvem „XY“.

Na základě dosavadního vytěžování odposlechů v době od 15. 1. do 9. 3. 2015 bylo zjištěno, že výše jmenovaní se skutečně zabývají drogovou trestnou činností, a to společným jednáním. Šetřením bylo dále zjištěno, že H. Š. vyrábí na dosud nezjištěném místě drogy a následně je prodává dalším koncovým uživatelům nebo dalším dealerům, kdy lékové přípravky na výrobu dováží různými způsoby z Polska, kam měli za uvedené období jet nejméně v pěti případech.

V rámci vytěžování bylo zjištěno, že zejména H. Š. v uvedeném období vyměnil více SIM karet, když v minulosti užíval různá telefonní čísla a telefonní přístroj s IMEI XY, který byl též předmětem žádosti a tento telefon byl sledován, později pak IMEI: XY, neboť byla zřejmá častá výměna SIM karet a v budoucnu se s takovou výměnou počítalo.

Šetřením od 11. 2. 2015 po výměně IMEI bylo zjištěno, že H. Š. si dne 24. 2. 2015 pravděpodobně všiml sledování jeho osoby, o čemž mluvil i následující den v hovoru, když od té doby odjel za svou příbuznou do Liberce. V současné době se již nachází na Mostecku a společně s přítelkyní N. Š. vyměnil čísla SIM i s novými telefonními přístroji, kdy H. Š. používá telefonní číslo XY, což bylo potvrzeno. Přítelkyně N. Š. užívá nová telefonní čísla XY, XY, ze kterých podle potřeby telefonuje i H. Š. Tato čísla byla zjištěna zejména v komunikaci s dalším podezřelým M. V., který pro ně shání pervitin, neboť H. Š. pravděpodobně od vaření pervitinu načas upustil, neboť zřejmě očekává kroky ze strany policie.

Vzhledem k tomu, že v týdnu od 3. 3. 2015 byly na uvedené podezřelé (tedy i na H. Š.) vydány předběžné souhlasy se zadržením a na uvedená bydliště byly vydány příkazy Okresního soudu v Mostě k provedení domovních prohlídek, je k provedení úspěšné realizace zadržení těchto osob, aby byly vydány příkazy k odposlechu na výše uvedená telefonní čísla tak, aby policejní orgán byl schopen provést zákrok a realizaci případu úspěšně.

V této souvislosti uvedla, že účelem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zadokumentování trestné činnosti výše zmíněných osob, získání důkazů k této trestné činnosti a zejména ustanovení osob, které se na této trestné činnosti podílejí.

V daném případě se jedná o úmyslný trestný čin, k jehož rozkrývání a stíhání je Česká republika vázána mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvou o psychotropních látkách č. 62/1988 Sb. a Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.

Soudce Okresního soudu v Mostě do odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015, převzal výše citované odůvodnění z návrhu státního zástupce na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Po zhodnocení zákonných podmínek k nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. konstatoval, že tyto jsou splněny, neboť lze důvodně předpokládat, že pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dojde k dokumentování trestné činnosti uvedených podezřelých. S ohledem na uvedené skutečnosti vyhověl návrhu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Mostě k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu u všech aktivních operátorů mobilních sítí v České republice, včetně aktivních a pasivních volání, SMS zpráv a přenosných buněk účastnických čísel XY – uživatele H. Š. a XY, XY – uživatele H. Š. společně s přítelkyní N. Š., přičemž bez bližšího odůvodnění akceptoval navrženou dobu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, tj. od 11. 3. 2015 do 11. 7. 2015.

Podle ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle § 258 trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu.

Podle ustanovení § 88 odst. 2 tr. ř. nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa či zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce; v odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu se bezodkladně doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení opis příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu soudce bezodkladně zašle státnímu zástupci.

Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu lze tedy jen při souběžném naplnění více zákonných podmínek, a to:

- pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení,

- nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené,

- je-li vedeno trestní řízení pro v zákoně uvedené trestné činy.

Pro úplnost lze uvést, že formulací „nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené“ zákon vyjadřuje v souladu se zásadou přiměřenosti a zdrženlivosti vymezenou v § 2 odst. 4 tr. ř. tzv. subsidiaritu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Jde o omezující podmínku nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na případy, kdy nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo kdy by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Při nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a jeho vlastním provádění musí být tedy dán nejen důvodný předpoklad, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení, ale musí být dostatečně zváženo, zda získání konkrétních významných skutečností pro trestní řízení nelze zajistit a dokazovat i jinými důkazními prostředky uvedenými v trestním řádu, např. výslechem obviněného, svědků apod.

V odůvodnění příkazu proto musí být vedle konkrétních skutkových okolností, které vydání tohoto příkazu odůvodňují, včetně doby jeho trvání, uveden i sledovaný účel odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a také vysvětleny důvody, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené.

V tomto směru posuzované příkazy jakékoliv odůvodnění a úvahy postrádají. Je možno konstatovat, že základní předpoklad pro povolení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je v příkazech Okresního soudu v Mostě obsažen. Je v něm zmíněno, že trestní řízení je vedeno proti podezřelým z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, v daném případě se tedy jedná o úmyslný trestný čin, k jehož rozkrývání a stíhání je Česká republika vázána mezinárodními smlouvami, zejména Úmluvou o psychotropních látkách č. 62/1988 Sb. a Úmluvou proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb., tj. jedná se o úmyslný trestný čin ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud však dospěl v posuzovaném případě k závěru, že veškeré další požadavky kladené na odůvodnění příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu splněny nejsou. Ohledně úvah soudu zabývajících se důvodností spočívající v předpokladu, že tímto způsobem budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení, lze uvést, že tyto v odůvodněních předmětných příkazů zcela absentují, přičemž ve vydaných příkazech chybí jakákoli zmínka ohledně předpokladu, že odposlechem budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení (s výjimkou příkazů Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015 a ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015, ve kterých však soud převzal názor státní zástupkyně a pouze obecně konstatoval, že účelem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je zadokumentování trestné činnosti výše zmíněných osob, získání důkazů k této trestné činnosti a zejména ustanovení osob, které se na této trestné činnosti podílejí).

V příkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015, dále není nijak odůvodněno, proč sledovaného účelu nelze dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené, tedy není nijak zdůvodněno ani splnění podmínek § 88 odst. 1 tr. ř., věta druhá. V podstatě totožná je situace i u všech dalších příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve věci vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 7 T 106/2015, tj. u příkazů ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015, ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015, ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015, ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015 a ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015. Okresní soud v Mostě se omezil toliko na převzetí názoru státní zástupkyně a stroze konstatoval, že pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dojde k dokumentování trestné činnosti uvedených podezřelých. Uvedené tvrzení je však zcela nedostačující pro závěr, že není možné sledovaného účelu dosáhnout jinak.

Jak již bylo naznačeno, nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu lze jen tehdy, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Proto je nezbytné v příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvést konkrétní skutkové okolnosti, které odůvodňují vydání tohoto příkazu. Jestliže soudce v příkazu neuvede a nevysvětlí, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené a omezí se toliko na popis stíhaného jednání a obecné konstatování, že pomocí odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dojde k dokumentování trestné činnosti uvedených podezřelých, porušuje tím ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2014, sp. zn. 4 Pzo 3/2013). Z odůvodnění předmětných příkazů tak není vůbec zřejmé, proč nebylo možné sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Okresní soud pak ani neobjasnil, proč vydává příkaz na maximální přípustnou dobu čtyř měsíců, což je nutno taktéž označit za podstatný nedostatek.

V posuzovaných příkazech Okresního soudu v Mostě není uvedena ani odůvodněna skutečnost, že jde o úkony neodkladné či neopakovatelné ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 tr. ř.

Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 tr. ř. představuje výrazný zásah do ústavně zaručeného práva na ochranu soukromí, proto je nutné trvat na tom, aby orgány činné v přípravném řízení (včetně soudce), důsledně respektovaly zákonné podmínky pro vydání příkazu a požadavky na jeho odůvodnění.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud dospěl k závěru, že Okresní soud v Mostě příkazy: ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015, ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015, ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015, ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015, ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015, ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015, porušil zákon v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 314m odst. 1 tr. ř., že příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu:

- Okresního soudu v Mostě ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. V 2/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 20. 1. 2015, sp. zn. V 4/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. V 6/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. V 9/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. V 13/2015,

- Okresního soudu v Mostě ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. V 20/2015,

ohledně H. Š., byl porušen zákon v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 18. 2. 2020

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru