Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 54/2010Usnesení NS ze dne 16.03.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:4.ND.54.2010.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 54/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci zletilé A. S. a péče o nezletilého M. S., zastoupeného Městskou částí Praha 6, kolizním opatrovníkem, děti matky P. S., zastoupené Mgr. Rudolfem Krejčíkem, a otce M. S., zastoupeného Ing. Jiřím Štefkem, obecným zmocněncem, o zvýšení výživného, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod sp. zn. 39 P 467/99, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze podle § 16 odst. 1 o. s. ř. takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Yvona Svobodová, Mgr. Michaela Kudějová,JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Alexandra Jiříčková, JUDr. Alena Pavlíková, JUDr. Eva Sekaninová, JUDr. Milada Lukáčová, JUDr. Eva Keményová a soudci JUDr. Jiří Macek, Mgr. Jiří Čurda, JUDr. Petr Baierl nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 20/2010 a Ncd 30/2010.

Odůvodnění:

M. S. podal odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 10. 5. 2007, sp. zn. 39 P 467/99, jímž bylo rozhodnuto o výši jeho vyživovací povinnosti a povinnosti uhradit dlužné výživné (č. l. 315, 321). O věci má nyní jednat Městský soud v Praze, a to pod sp. zn. 62 Co 414/2007. Uvedený soud usnesením ze dne 5. 11. 2007, sp. zn. 62 Co 414/2007, nepřipustil zastoupení otce Ing. Jiřím Fialou (č. l. 350). Po změně právního zastoupení otce rozhodl Vrchní soud v Praze o námitce podjatosti proti soudcům rozhodujícího senátu Městského soudu v Praze, a to usnesením ze dne 28. 4. 2008, sp. zn. Nco 66/2008 tak, že soudci senátu 62 Co nejsou z projednávání věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 62 Co 414/2007 vyloučeni (č. l. 378). Následně u jednání odvolacího soudu dne 26. 11. 2008 vznesl obecný zmocněnec otce obsahově odlišnou námitku podjatosti nejen vůči projednávajícímu senátu, ale i celému Městskému soudu v Praze (č. l. 383). O věci jednal Vrchní soud v Praze, který usnesením ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. Nco 11/2009, rozhodl tak, že soudci projednávajícího senátu ani zastupujících senátů Městského soudu v Praze nejsou z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 62 Co 414/2007 vyloučeni (č. l. 402). Městský soud v Praze následně usnesením ze dne 15. 4. 2009, sp. zn. 62 Co 414/2007, nepřipustil zastoupení otce odborovým sdružením S. (č. l. 407). V reakci na to podal M. S. další námitku podjatosti rozhodujícího senátu Městského soudu v Praze 62 Co na č. l. 421 spisu.

Dne 15. 9. 2009 bylo Městskému soudu v Praze doručeno podání obsahující plnou moc pro nového zmocněnce otce, a to pro Ing. Jiřího Štefka, který jménem otce vznesl písemnou formou na č. l. 422 spisu námitku podjatosti proti předsedkyni senátu JUDr. Ivaně Hasalové s návrhem na delegaci z důvodu vhodnosti ke Krajskému soudu v Praze a dále vznesl pod bodem III. námitku podjatosti proti celému Vrchnímu soudu v Praze.

Shora uvedená námitka podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze byla odůvodněna tím, že řada výslovně jmenovaných soudců byla členy či kandidáty bývalé Komunistické strany Československa, popř. se odmítla k této otázce při šetření senátora Mejstříka vyjádřit. Pokud jde o zbývající výslovně nejmenované soudce Vrchního soudu v Praze, ti jsou pak podjati proto, že lze očekávat, že budou loajální a kolegiální ke svým výslovně jmenovaným kolegům. Následně bylo navrhnuto, aby věc byla z důvodu podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze tomuto soudu odňata a věc byla přikázána Vrchnímu soudu v Olomouci.

Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. Nco 20/2010 a Ncd 30/2010.

Z písemného vyjádření členů projednávajícího senátu 3 Cmo i zastupujících senátů 2 Cmo a 11 Cmo se podává, že dotčené soudkyně i soudci nemají k věci a k účastníkům žádný vztah, nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovali z projednávání a rozhodování věci s tím, že podjatí se necítí.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně a soudci, o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Účastník řízení ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň a soudců Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že podrobuje kritice to, že JUDr. Sekaninová údajně byla členka či kandidátka býv. Komunistické strany Československa a JUDr. Wolfová, Mgr. Kudějová a JUDr. Macek se odmítli k této problematice při šetření senátora Mejstříka vyjádřit. U ostatních ve výroku tohoto rozhodnutí jmenovaných soudkyň a soudců se pak mělo jednat o to, že by mohli ve věci postupovat tzv. z kolegiality k soudcům výslovně jmenovaným v podání účastníka řízení M. S. Z tohoto důvodu je proto subjektivně přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostane nestranného rozhodování v jeho věci.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Taktéž případné členství či kandidatura na členství v býv. Komunistické straně Československa není důvodem ke konstatování, že jmenovaní soudci či soudkyně nebudou schopni v projednávané věci nepodjatě rozhodnout. Stejný závěr lze učinit i ohledně tvrzení, že ostatní soudci či soudkyně budou kolegiální vůči účastníkem řízení vyjmenovaným soudcům vrchního soudu, když takovéto tvrzení je navíc pouhou jeho spekulací, bez jakéhokoli věcného opodstatnění. Nejvyšší soud tudíž tuto námitku podjatosti neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 20/2010 a Ncd 30/2010 byli vyloučeni výše jmenovaní soudci a soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto Nevyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Pro úplnost se dodává, že vzhledem k výše uvedenému závěru Nejvyššího soudu nepřicházelo přikázání věci Vrchnímu soudu v Olomouci v úvahu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. března 2010

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec v. r.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru