Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 51/2011Usnesení NS ze dne 09.03.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:4.ND.51.2011.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 51/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, Praha 1, zastoupené JUDr. Petrem Santarem, advokátem, se sídlem Hybernská 32, Praha 1 proti žalované: T. T. A. N., o zaplacení 12 104,50 Kč s příslušenstvím, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 361/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení, konkrétně žaloba o zaplacení shora uvedené částky, byla podána u Obvodního soudu pro Prahu 5, přitom jako bydliště žalované bylo v žalobě uvedeno N. R., Praha-Zličín. Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 4. 1. 2011 sp. zn. 25 C 361/2009 vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Pravomoc soudů České republiky byla založena písemnou úmluvou stran ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, protože součástí smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu uzavřené mezi žalobkyní a žalovanou bylo rovněž ujednání o tom, že spory vzniklé při plnění smlouvy budou řešit příslušné soudy České republiky. (viz hlava 4 bod 7 obchodně technických podmínek, které jsou nedílnou součástí shora uvedené uzavřené smlouvy).

Žalované bylo doručováno na adresu uvedenou v návrhu na zahájení řízení, ale bezvýsledně, protože podle sdělení doručovatele je žalovaná na uvedené adrese neznámá. Obvodní soud pro Prahu 5 poté pátral po pobytu žalované dotazem na Službu cizinecké policie ČR a zjistil, že žalovaná je státní občanka Vietnamské soc. republiky a nemá v současné době na území ČR povolen žádný druh pobytu podle zákona o pobytu cizinců. Její pobyt za účelem podnikání zanikl u ICP Brno dne 20. 5. 2008 s tím, že poslední známá adresa pobytu byla Brno, K. I na tuto adresu pak soud doručoval, nicméně zásilka se soudu vrátila nedoručená s tím, že adresátka je na uvedené adrese neznámá. Ze smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a žalovanou pak vyplynulo, že předmětem smlouvy byly dodávky plynu do bytu žalované v Praze-Zličíně v ulici N. R.

Z výše uváděného vyplývá, že poslední známé adresy žalované jak v Praze tak v Brně nejsou místem jejího bydliště ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaná zdržovala v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jejího bydliště ani místo jejího faktického pobytu v době zahájení řízení u Obvodního soudu pro Prahu 5 není známo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů České republiky k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním a z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Z výše uváděného je sice zřejmé, že poslední místo pobytu žalované známé z úřední evidence Služby cizinecké Policie ČR se nacházelo v Brně, nicméně fakticky žalovaná nejspíše žila v Praze, kde si sjednala smlouvu o dodávce plynu do bytu, který obývala. Z tohoto důvodu lze dovodit poslední konkrétní určitý vztah žalované k městu Praze. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 5, který je již s věcí obeznámen a do jehož soudního obvodu Praha-Zličín podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb. spadá.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek, a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. března 2011

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru