Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 46/2008Usnesení NS ze dne 28.02.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:4.ND.46.2008.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 46/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiří Pácala v právní věci žalobce J. P., v.o.s., proti žalovaným R., s.r.o., a J. S., o zaplacení 1.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 18 Cm 73/99-49, o námitce podjatosti senátu Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího v předmětné věci (zde vedeno pod sp. zn. 13 Cmo 199/2007), takto:

Členové senátu 3 Cmo Vrchního soudu v Praze JUDr. Yvona Svobodová, JUDr. Jiří Macek a Mgr. Michaela Kudějová nejsouvyloučeniz projednávání

a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího pod sp. zn.

3 Cmo 199/2007.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci vznesl žalobce při jednání senátu 3 Cmo Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího, konaném dne 18. 12. 2007, námitku podjatosti, kterou blíže odůvodnil v podáních ze dne 21. 1. 2008 a 24. 1. 2008, neboť „ má za to, že některé státní orgány jsou pod vlivem Ing. O. N., majitele společnosti R., s.r.o., a tyto orgány jsou činné v jeho prospěch“. Dále uvedl, že Vrchní soud v Praze rozhodoval jako soud odvolací pod sp. zn. 3 Cmo 262/98, ve věci původně vedené

u Krajského obchodního soudu v Praze sp. zn. 1 Cm 161/97. V tomto řízení kdosi založil do spisu padělaný výpis z Obchodního rejstříku, a tento důkaz zásadním způsobem ovlivnil výsledek řízení ve prospěch Ing. O. N., majitele společnosti R., s.r.o. Ve věci mělo provádět šetření Obvodní ředitelství policie ČR pro Prahu 2 s výsledkem, že policie šetření ve věci odložila, neboť se nejednalo o trestný čin. Žalobce uvedl, že v rámci tohoto šetření se měl k věci vyjadřovat i JUDr. Macek, který je nyní členem senátu, jenž má rozhodovat o opravném prostředku. Žalobce současně požádal, aby o této námitce bylo rozhodnuto, aniž by důvody byly sdělovány žalovaným, neboť má mimo jiné obavu z toho, „že by mohlo být ovlivněno vyšetřování zkorumpovaných úředníků státní správy, kteří nepochybně pracovali nebo ještě pracují pro pana Ing. O. N., který v tomto řízení žalovaného zastupuje“.

Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávání věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 15a odst. 1 věta prvá, § 14 odst. 1 a § 14 odst. 4 o.s.ř.).

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze – jak vyplývá z obsahu spisu – má věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 3 Cmo 199/2007, posoudit a rozhodnout senát, v němž působí soudci JUDr. Yvona Svobodová, JUDr. Jiří Macek a Mgr. Michaela Kurdějová.

Všichni jmenovaní soudci shodně uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by měli být vyloučeni z projednávání a rozhodnutí předmětné věci, a že nemají žádný vztah k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům.

Z opisu žádosti Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha 2, Kriminální služba ze dne 12. 5. 2000 sp. zn. OR2-269/IIKR-2-Tč-99, je patrno, že byla žádána informace ve smyslu § 8 odst. 1 tr. řádu „z jakých podkladů vycházel Vrchní soud v Praze při zpracování usnesení ze dne 28. 1. 1999 sp. zn. 3 Cmo 262/98“. Z vyjádření JUDr. Jiřího Macka předsedy senátu Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2000 sp. zn. 3 Cmo 262/98, k výše označené žádosti Policie ČR lze zjistit, že žadatele odkázal na Krajský obchodní soud v Praze s tím, že po rozhodnutí o odvolání již spis k dispozici nemá a není tudíž schopen se věcně vyjádřit. Uvedl, že z obsahu rozhodnutí ze dne 28. 1. 1999 je však zřejmé, že výpis z obchodního rejstříku nebyl pro rozhodnutí o odvolání rozhodný, neboť šlo o posouzení, zda je osvědčeno právo žalobce z ochranné známky a zda žalovaný do těchto práv zasahuje.

V posuzovaném případě nebyly zajištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Yvony Svobodové, JUDr. Jiřího Macka a Mgr. Michaely Kurdějové. Uvedení soudci nemají k věci, účastníkům ani jejich zástupcům – jak vyplývá z jejich vyjádření – žádný z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. významný vztah, který by mohl představovat důvod k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, a takový vztah nelze dovodit ani z údajů žalobce. Důvodem k pochybnostem o jejich nepodjatosti nemůže být ani obsah vyjádření JUDr. Jiřího Macka k žádosti Policie ČR, neboť k podání informace ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 tr. řádu byl povinen, a obsah tohoto přípisu sám o sobě nic nevypovídá o vztahu tohoto soudce k účastníkům řízení a k projednávané věci, a nelze z něj dovodit, že by byl způsobilý ovlivnit jejich nestranné rozhodování. Stejný závěr je nutno vztáhnout i na tvrzení žalobce o vlivu Ing. N. na státní instituce, když kromě vnitřního přesvědčení žalobce o pravdivosti této úvahy nebylo zjištěno nic, co by tuto úvahu verifikovalo.

Nejvyšší soud České republiky proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. Yvona Svobodová, JUDr. Jiří Macek a Mgr. Michaela Kurdějová nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 3 Cmo 199/2007 (§ 16 odst. 1 o.s.ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti uplatněné žalobcem rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2008

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru