Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 425/2008Usnesení NS ze dne 24.03.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:4.ND.425.2008.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 425/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: I. D., zastoupena Mgr. P. B., proti žalovanému: E. D., zastoupen JUDr. L. Č., advokátem, o rozvod manželství, vedeno u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 7 C 196/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

Odůvodnění:

Okresní soud v Sokolově předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 jsou ve věcech týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné příslušné soudy toho členského státu, jehož státními příslušníky jsou oba manželé.

Podle § 88 písm. a) o. s. ř. je namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a o. s. ř., k řízení příslušný soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, jde-li o rozvod, neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Sokolově. Uvedený soud usnesením ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 7 C 196/2008 (č. l. 6a), vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude pro právní moci předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Žalobce podal proti danému usnesení odvolání, o němž rozhodl Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 24. 10. 2008, sp. zn. 18 Co 514/2008 (č. l. 9), tak, že usnesení okresního soudu potvrdil.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Jako současné bydliště žalobkyně byla v návrhu na zahájení řízení uvedena adresa W. s., A. a jako současné bydliště žalovaného W. H., W. M. V centrální evidenci obyvatel má žalobkyně zapsán platný trvalý pobyt na adrese T. a žalovaný na adrese K. Dále z něj plyne, že oba účastníci jsou občany České republiky. Žalobkyně a žalovaný předložili soudu dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu. Tato dohoda byla podepsána na velvyslanectví České republiky v L.

Z výše uvedeného je patrno, že účastníci se nezdržují na území České republiky, nýbrž na výše uvedených adresách ve Velké Británii.

Podle shora citovaného ustanovení článku třetího nařízení rady ES č. 2201/2003 je pravomoc českých soudů k projednání věci dána. Taktéž je určena v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzované věci není možné určit místní příslušnost soudu podle ustanovení § 88 písm. a) o. s. ř., neboť ani jeden z účastníků řízení nemá bydliště v obvodu některého ze soudů České republiky.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Vzhledem k tomu, že žalovanému byl zaevidován trvalý pobyt na výše uvedené adrese v obci K., muselo se tak stát na základě v předchozím odstavci zmíněných dokladů s danou adresou předložených žalovaným příslušnému evidujícímu orgánu. V opačném případě by žalovaný coby ohlašovatel změny trvalého pobytu nesplnil zákonné požadavky pro tento správní úkon. Na základě těchto skutečností lze dovodit vztah žalovaného k obci K. v okrese S. a též se zřetelem k platnosti trvalého pobytu v době zahájení řízení, tj. k datu 23. 7. 2008, lze dovodit takto vztah k Okresnímu soudu v Sokolově.

S ohledem na ustanovení § 86 o. s. ř., podle nějž, jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště, se za situace, kdy žalovaný má zapsán platný trvalý pobyt v obci K., okres S., jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Sokolově, který je navíc již s věcí obeznámen.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených skutečností a hledisek a s ohledem na ně podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Okresní soud v Sokolově.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. března 2009

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru