Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 386/2009Usnesení NS ze dne 14.12.2009

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2009:4.ND.386.2009.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 386/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce M. Š. , bytem Uherské Hradiště, Svatováclavská 894, zast. Mgr. J. K. , advokátem, proti žalované JUDr. L. A. , bytem Praha 1, Lannova 1540/6, zast. JUDr. J. A. , advokátem, o určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 230/2009, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 230/2009 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

Výše uvedená věc byla podáním Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 23. 11. 2009 (doručeno dne 26. 11. 2009) předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobce na delegaci věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. s tím, že předmětem řízení je určení neplatnosti kupní smlouvy uzavřené dne 13. 7. 2006 mezi Ing. T. Š. a žalovanou, jejímž předmětem je koupě nemovitosti (pozemku) nacházející se v katastrálním území M. a obci P. Dle sdělení žalobce je u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7 C 224/2006 projednávána žaloba o určení spoluvlastnického podílu k dané nemovitosti a výsledek tohoto řízení bude mít, podle jeho názoru, zásadní význam na rozhodnutí v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 230/2009, proto by projednávaná věc měla být delegována Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. Žalobce současně poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 7. 2003, sp. zn. 28 Nd 95/2003, o kterém se domnívá, že by jej bylo možno aplikovat na danou věc.

Žalovaná s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti nesouhlasila s odůvodněním, že má bydliště v P. avP. se rovněž nachází i předmětná nemovitost. Případné dotazy na stav řízení u věcí projednávaných u jiných soudů lze v současné době snadno učinit elektronicky, proto přikázání věci jinému soudu není, dle jejího názoru, důvodné ani z hlediska hospodárnosti řízení, navíc delegace věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti by byla v rozporu se zásadou, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodní soud pro Prahu 4) a Okresnímu soudu v Uherském Hradišti, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobce návrh na delegaci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti odůvodňuje tím, že předmětem řízení je určení neplatnosti kupní smlouvy, jejímž předmětem je nemovitost nacházející se v katastrálním území M. a obci P. Dle sdělení žalobce je u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 7 C 224/2006 projednávána žaloba o určení spoluvlastnického podílu k dané nemovitosti a výsledek tohoto řízení bude mít, dle názoru žalobce, zásadní význam na rozhodnutí v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 230/2009.

Žalobce současně poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 7. 2003, sp. zn. 28 Nd 95/2003. Předmětem tohoto řízení bylo posouzení závazkového vztahu a žalovaný měl bydliště v sídle Okresního soudu v Uherském Hradišti. Nejvyšší soud České republiky zmíněnou věc delegoval Okresnímu soudu v Uherském Hradišti s tím, že se dalo očekávat, že i případní svědkové, kteří budou soudem prvního stupně vyslechnuti, budou mít bydliště převážně v obvodu tohoto soudu. Navíc byl dán i další důvod z hlediska hospodárnosti řízení, neboť o dědění po dárkyni (skutečnosti v dědickém řízení zjištěné mohou mít případně význam z hlediska dokazování) rozhodoval opět Okresní soud v Uherském Hradišti.

Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že žalovaná má bydliště v P. avP. se rovněž nachází předmětná nemovitost. Skutečnost, že u Okresního soudu v Uherském Hradišti je projednávána žaloba o určení spoluvlastnického podílu k předmětné nemovitosti (byť by toto rozhodnutí mělo mít vliv na rozhodnutí v projednávané věci) nemůže být bez dalšího důvodem k delegaci věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu, že žalovaná s delegací věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti nesouhlasila, proto by delegací věci tomuto soudu mohl být navozen stav pro žalovanou nepříznivý.

Dle názoru Nejvyššího soudu České republiky tedy okolnosti uváděné žalobcem nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci jinému soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 4 Nd 10/2008) a výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 7. 2003, sp. zn. 28 Nd 95/2003, nelze aplikovat na projednávanou věc.

Nejvyšší soud České republiky proto dospěl k závěru, že v případě předmětné věci nejsou dány žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Uherském Hradišti z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Uherském Hradišti nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. prosince 2009

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru