Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 372/2009Usnesení NS ze dne 05.01.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:4.ND.372.2009.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 372/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci oprávněné: T. – M. C. R., a. s., proti povinné: P. Š., zastoupené Libuší Šindelkovou, o nařízení exekuce pro peněžité plnění, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 65 Nc 19173/2007, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001Sb., exekučního řádu je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Obvodního soudu pro Prahu 4, přitom jako bydliště povinné bylo v návrhu uvedeno D., P. Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 65 Nc 19173/2007 (č. l. 78), vyslovil podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti. Oprávněná v návrhu uvedla jako bydliště povinné adresu D., P. Podle centrální evidence obyvatel je povinná hlášena od 16. 2. 2005 k trvalému pobytu na adrese G., K., okres Ch. Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 65 Nc 19173/2007, vyplývá, že tento soud pátral po pobytu povinné a zjistil ze zpráv příslušných součástí Policie ČR, že povinná na adrese D. v P. nebydlí. Na adrese trvalého pobytu se pak povinná rovněž nezdržuje, bydlí tam její matka, která hlídce policie sdělila, že dcera žije ve Švýcarsku. Ze spisu pak vyplývá švýcarská adresa povinné E.

Z výše uváděného vyplývá, že povinná se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, přičemž nebylo zjištěno žádné místo, kde povinná v České republice nyní bydlí či kde se v České republice zdržovala v době zahájení řízení. Bylo zjištěno, že povinná žije dlouhodobě ve Švýcarsku, a lze tak konstatovat, že není známo místo jejího bydliště ani místo jejího faktického pobytu v České republice v době zahájení řízení u Obvodního soudu pro Prahu 4. Rovněž nebyl zjištěn na území České republiky žádný majetek povinné.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 2 a § 7 odst. 1 o. s. ř.

Podle ustanovení § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle ustanovení § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.

Z výše uváděného lze dovodit vztah povinné k městu K. v okrese Ch. a tím k obvodu jmenovaného okresního soudu. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Chomutově.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. ledna 2010

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru