Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 37/2001Usnesení NS ze dne 07.02.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:4.ND.37.2001.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 37/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl ve věci žalobkyně J. B., zastoupené JUDr. Ing. Z. N., proti žalované V., s. r. o., sídlem P., V p. 6/1020, o 15 000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 12 C 64/97, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Návrh na přikázání věci Městskému soudu v Brně se zamítá.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 postoupil dne 30. 1. 2001 v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky návrh žalobkyně zastoupené ustanovenou opatrovnicí, aby věc - řízení o zaplacení 15 000,- Kč, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 12 C 64/97, byla z důvodu vhodnosti postoupena Městskému soudu v Brně.

Tento návrh byl odůvodněn tím, že z celé spisové dokumentace lze dovodit, že je nekvalifikovaná, zavádějící a poškozující osobu žalobkyně. V návrhu se pokládá za evidentní, že není vhodné celou věc řešit v Praze a je žádáno o její delegování k Městskému soudu v Brně.

Žalovaný byl vyzván k vyjádření ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 o. s. ř. a mj. vyslovil s přikázáním věci jinému soudu nesouhlas z důvodu hospodárnosti řízení a též s ohledem na zdravotní stav žalobkyně.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti. Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení.

Postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnost, že žalobkyně má subjektivní pocit, že příslušný soud nevede řízení podle jejích představ, nemůže být důvodem k delegování věci z důvodu vhodnosti ve smyslu výše uvedeného ustanovení o. s. ř. Z obsahu a smyslu podání žalobkyně (č. l. 73 spisu) lze spíše dovodit, že delegaci věci jinému soudu navrhuje z důvodu pochybností o nepodjatosti soudkyně JUDr. M. F. O této námitce žalobkyně ale rozhodl Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. 11. 2000, sp. zn. 21 Co 573/2000 tak, že jmenovaná soudkyně není vyloučena z projednávání a rozhodování v uvedené věci. Nebyly tak shledány žádné důvody, pro něž by mohlo být vyloučení této soudkyně z projednávání a rozhodování předmětné věci opodstatněno.

S ohledem na uvedené Nejvyšší soud České republiky návrh na přikázání věci Městskému soudu v Brně zamítl, neboť podmínky pro tzv. delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nejsou splněny. Rozhodováno bylo podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (srov. část 12, hlava I., bod č. 4 zák. č. 30/2000 Sb., kterým se mění zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony).

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 7. února 2001

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec, v. r.

Za správnost vyhotovení: Hana Kohoutková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru