Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 349/2010Usnesení NS ze dne 25.10.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:4.ND.349.2010.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA 4 Nd 349/2010-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: ČSOB Pojišťovna, a. s. se sídlem Masarykovo nám. 1458, Pardubice proti žalovanému: M. H., o zaplacení 9 247,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově pod sp. zn. 168 C 398/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Z předloženého spisu vyplývá, že žaloba byla podána u Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově dne 23. 10. 2009, přitom jako bydliště žalovaného bylo v návrhu uvedeno … Havířov. Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově usnesením ze dne 21. 6. 2010 sp. zn. 168 C 398/2009 (č. l. 44) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou též následující skutečnosti.

Žalovanému bylo doručováno na adresu uvedenou v žalobě, ale bezvýsledně. Podle sdělení doručovatele je žalovaný na uvedené adrese neznámý (č. l. 19). Dále bylo žalovanému doručováno na adresu trvalého pobytu vedeného v evidenci obyvatel s tím, že podle sdělení doručovatele se na uvedené adrese žalovaný nezdržuje, neboť zde sídlí městský úřad. Jmenovaný okresní soud též doručoval žalovanému na adresu ……… Ostrava, ale i odtud se soudu vrátila zásilka jako nedoručitelná s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově poté pátral po pobytu žalovaného dotazy na úřady práce v Havířově i v Karviné, na Magistrát města Havířova, na Českou správu soc. zabezpečení, na Centrální evidenci vězňů i známé operátory mobilní telefonní sítě, avšak bez úspěchu. Okresní soud dále zjišťoval pobyt žalovaného dotazy na jeho rodiče, přičemž jeho matka soudu dne 19. 4. 2010 sdělila, že podle jejích informací by se měl žalovaný nyní zdržovat na adrese …….., Ostrava-Zábřeh. I na tuto adresu soud žalovanému dvakrát doručoval s tím, že poprvé byla žalovanému písemnost nejprve uložena a následně vhozena do schránky a podruhé mu byla písemnost rovnou vhozena do schránky, když nebyl zastižen.

V centrální evidenci obyvatel má žalovaný zapsán platný trvalý pobyt na adrese…., Ostrava, a to od 24. 11. 2003.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).

Z výše uváděného vyplývá, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalovaného, není bydlištěm žalovaného ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaný zdržoval v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově není známo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.

Protože z poznatků uvedených shora lze dovodit vztah žalovaného k obci Ostrava, přičemž za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Ostravě.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek, a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2010

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru