Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 315/2011Usnesení NS ze dne 15.11.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:4.ND.315.2011.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 315/2011-35

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci oprávněného M. N., zast. JUDr. Irenou Šebestovou, advokátkou se sídlem tř. T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek -Místek, proti povinné P. S., o návrhu na nařízení exekuce na majetek povinné pro 25.923,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 29 EXE 3790/2011, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 EXE 3790/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 19. 5. 2011 byl u Okresního soudu ve Frýdku-Místku podán návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci.

Okresní soud ve Frýdku-Místku následně usnesením ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 29 EXE 3790/2011, vyslovil svou místní nepříslušnost v dané věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky, aby ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil místně příslušný soud, který věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice a ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde - li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Po prostudování předmětného spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky zjistil, že rozhodujícímu soudu se nepodařilo zjistit bydliště povinné ani v době zahájení řízení ani v době současné. Oprávněný v návrhu na nařízení exekuce uvedl jako současnou adresu povinné (tj. i v době zahájení řízení) M. H.-S., L. (W. N.), Rakousko. Dle výpisu z centrální evidence obyvatel vyplývá, že povinná je od 31. 10. 1990 hlášena k trvalému pobytu na adrese K., Rožnov pod Radhoštěm (tj. na adrese, která byla rovněž uvedena v návrhu na zahájení řízení), avšak dle sdělení České pošty, s. p., je povinná na této adrese neznámá. Na výzvu soudu, kde se nachází majetek povinné na území České republiky, oprávněný sdělil, že mu tato skutečnost není známa.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo zjistit místo, kde měla povinná v době zahájení řízení bydliště, kde se zdržovala ani kde měla majetek, rozhodl Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud ve Frýdku - Místku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2011

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru