Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 306/2010Usnesení NS ze dne 22.09.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:4.ND.306.2010.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 306/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce : V. P. , zastoupeného Mgr. Františkem Mészárosem, advokátem se sídlem Revoluční 2, 110 00 Praha 1, proti žalovaným: 1) P. P. , 2) M. M. , zastoupenému JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem se sídlem Sokolská 270, 470 01 Česká Lípa, o zaplacení částky 3.120.000,00 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 297/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 297/2008 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v České Lípě.

Odůvodnění:

Dne 10. 8. 2009 Okresní soud v Uherském Hradišti zamítl námitku místní nepříslušnosti vznesenou žalovaným 2) (usnesení na č. l. 68 spisu). V rámci podaného odvolání žalovaný 2) navrhl delegaci věci k Okresnímu soudu v České Lípě.

Okresní soud v Uherském Hradišti následně předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalovaného 2), aby věc – řízení o zaplacení částky 3.120.000,00 Kč s příslušenstvím, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 4 C 297/2008, byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v České Lípě.

Žalovaný 2) svůj návrh odůvodnil odkazem na vyjádření k námitce místní nepříslušnosti, a dále tím, že pokud by bylo řízení vedeno nadále u Okresního soudu v Uherském Hradišti, žalovanému 2) by vznikly zbytečné náklady, které by už i z důvodu vzdálenosti právního zástupce žalobce 2) byly neúměrně vysoké a podstatně by zatěžovaly nejen jeho, ale i žalovaného 1).

Žalobce s delegací věci k Okresnímu soudu v České Lípě vyslovil nesouhlas (č. l. 91 – 93, 97 - 98). Uvedl, že dle jeho názoru se ze strany žalovaného 2) jedná o účelovou snahu oddálit projednávání věci po věcné stránce, a vyslovil přesvědčení, že Okresní soud v Uherském Hradišti je soudem věcně i místně příslušným k projednání věci. Uvedl, že žalovaný 1) se v místě trvalého pobytu fakticky nezdržuje, a žalovaný 2) (nesprávně uvedeno žalovaný č. 1) si mohl zvolit právního zástupce z místa bližšího.

Žalovaný 1) se k návrhu na delegaci vhodnou dle § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyjádřil.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Uherském Hradišti) a Okresnímu soudu v České Lípě, jemuž má být věc přikázána, návrh žalovaného na přikázání věci Okresnímu soudu v České Lípě z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalovaný 2) svůj návrh na delegaci věci Okresnímu soudu v České Lípě odůvodňuje především finančními náklady spojenými s cestou k Okresnímu soudu v Uherském Hradišti.

Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky však tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zásadně okolnosti toho druhu, že některý účastník řízení nemá bydliště (pracoviště) v obvodu věcně a místně příslušného soudu, že musí překonat mezi místem bydliště (pracoviště) a sídlem tohoto soudu větší vzdálenost či že je cesta k příslušnému soudu pro něj spojena s různými organizačními, finančními a jinými problémy, jsou spíše běžné a nemohou samy o sobě přesvědčivě odůvodnit přikázání věci jinému soudu.

Navíc je zde nutno přihlédnout k tomu, že žalobce s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu v České Lípě nesouhlasí a delegací věci by proto mohl být navozen stav pro žalobce nepříznivý.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v České Lípě z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v České Lípě nepřikázal.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2010

Předseda senátu

JUDr. Petr Šabata

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru