Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 305/2009Usnesení NS ze dne 18.09.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:4.ND.305.2009.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 305/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce G. C. L. se sídlem 35 Theklas Lysioti Street, EAGLE STAR HOUSE, 6th floor, P. C. 3030, Limassol, Cyprus, Reg. No. He 154597, zastoupeného Mgr. Ing. T. V. , advokátem, proti žalované K. Š. , bytem 795 01 Rýmařov, Revoluční 70/15, o zaplacení směnečné pohledávky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 Cm 76/2009, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 Cm 76/2009, se p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.

Odůvodnění:

V rámci řízení ve výše označené věci podala žalovaná přípisem ze dne 18. 3. 2009 jednak námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 32 Cm 76/2009, vydanému Krajským soudem v Ostravě, jednak návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Liberci. Tento návrh odůvodnila svým trvalým bydlištěm, sídlem advokáta zastupujícího žalobce a svou finanční situací, která jí komplikuje účast na jednání u soudu v Ostravě.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 13. 5. 2009 sp. zn. 32 Cm 76/2009, vyzval žalobce, aby se k návrhu na delegaci vyjádřil, s tím, že pokud se ve stanovené pětidenní lhůtě k návrhu nevyjádří, bude se předpokládat, že s přikázáním souhlasí. Žalobce se však k návrhu na delegaci nevyjádřil.

Krajský soud v Ostravě proto v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 o. s. ř. předložil věc k rozhodnutí Nejvyššímu soudu České republiky jako soudu nejblíže společně nadřízenému příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Nejvyšší soud České republiky návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé

v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citované zásady zakotvené v čl. 38 odst. Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Nejvyšší soud si je vědom, že samotný návrh žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti je nepřesný v tom, že žalovaná označila soud, kterému má být věc přikázána, jako Krajský soud v Liberci, přičemž takový soud neexistuje. Nejvyšší soud však v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 o. s. ř. považuje za nesporné, že s ohledem na obsah předmětného návrhu má jít o přikázání věci Krajskému soudu v Ústí na Labem, když žalovaná si zjevně nebyla vědoma přesného označení soudu ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a svým návrhem sledovala, aby věc projednal a rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud shledal důvody uváděné žalovanou jako důvody pro přikázání věci jinému soudu za dostatečně relevantní na straně tohoto účastníka řízení, a to i s přihlédnutím k tomu, že žalobce nevyužil svého práva vyjádřit se k tomuto návrhu a je nutno mít za to, že s přikázáním věci jinému soudu souhlasí.

Nejvyšší soud proto rozhodl žádosti žalované vyhovět a věc přikázat k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2009

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru