Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 257/2000Usnesení NS ze dne 30.08.2000

EcliECLI:CZ:NS:2000:4.ND.257.2000.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 257/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele F. H., proti odpůrci České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, vedené v Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 109/2000, o návrhu na odnětí a přikázání věci takto:

Návrh Městského soudu v Praze na přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě sezamítá.

Odůvodnění:

U Městského soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušného je vedeno řízení o opravném prostředku navrhovatele proti rozhodnutí odpůrce, jímž byla zamítnuta žádost navrhovatele o přiznání plného invalidního důchodu.

Městský soud v Praze předložil Nejvyššímu soudu České republiky návrh, aby z důvodu vhodnosti byla věc přikázána Krajskému soudu v Ostravě. Tento návrh zdůvodnil Městský soud v Praze konstatováním, že do Ostravy to má navrhovatel blíže než do Prahy, takže roli zde hraje ekonomické hledisko.

Navrhovatel ani odpůrce se k návrhu na delegaci ve lhůtě, jež byla Městským soudem v Praze stanovena, nevyjádřili, ačkoliv byli ve výzvě upozorněni, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude se předpokládat, že proti delegaci nemají námitky ( § 101 odst. 3 o. s. ř. ).

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu nejsou splněny zákonné podmínky.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti.

Postup podle citovaného ustanovení představuje výjimku ze zásady, podle které řízení koná soud, jehož příslušnost je dána zákonem. Tato zásada je i ústavně garantována v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Z toho je zřejmé, že přikázání věci se musí opírat o skutečnosti, které jsou svou povahou výjimečné. Žádné takové skutečnosti nevyplývají v posuzovaném případě z návrhu na přikázání věci, avšak ani z obsahu spisu. Městský soud má zato, že navrhovateli, který bydlí ve Slovenské republice, a v České republice nemá obecný soud, bude Krajský soud v Ostravě lépe a snadněji dostupným. Okolnost, že navrhovatel nemá v České republice obecný soud, je zákonným důvodem příslušnosti Městského soudu v Praze jako soudu, v jehož obvodu má sídlo odpůrce, t. j. Česká správa sociálního zabezpečení ( § 89 odst. 3 zák č.582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů ). Jestliže nějaká skutečnost je zákonným důvodem příslušnosti soudu, nelze v této skutečnosti zároveň spatřovat důvod pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu. To platí tím spíše, že z ničeho nevyplývá, že by se navrhovatel nemohl dostavit k jednání u příslušného soudu.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud České republiky návrh na přikázání věci zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2000

JUDr. Danuše Novotná

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru