Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 256/2010Usnesení NS ze dne 10.08.2010

HeslaVyloučení z řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2010:4.ND.256.2010.1
Dotčené předpisy

§ 16 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 256/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, proti žalovanému: DIAG HUMAN SE, Pradafant 7, Vaduz, Lichtenštejnsko, zastoupenému Janem Kalvodou, advokátem se sídlem Bělohorská 35, Praha 6, o jmenování rozhodce, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 12 Nc 5854/2008, o vyloučení soudce Nejvyššího soudu České republiky podle § 16 odst. 1 o. s. ř. takto:

Soudce Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Zdeněk Des není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 23 Cdo 4847/2009.

Odůvodnění:

Žalovaným bylo podáno dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2009, č. j. 19 Co 109/2009-99, jímž bylo potvrzeno ve výroku o věci samé usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27. 11. 2008, č. j. 12 Nc 5854/2008-46, kterým jmenoval rozhodcem pro rozhodčí řízení ad hoc ve věci přezkoumání konečného rozhodčího nálezu vydaného dne 4. 8. 2008 v rozhodčím řízení ad hoc ve sporu o náhradu škody mezi společností DIAG HUMAN SE a Českou republikou vedeném pod sp. zn. Rsp 06/2003, rozhodce z České republiky zapsaného v listině rozhodců vedené Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Petra Kužela, prezidenta Hospodářské komory ČR.

U Nejvyššího soudu České republiky bylo podané dovolání přiděleno k projednání a rozhodnutí senátu 23 Cdo. Následně bylo v předmětné věci nařízeno na den 15. 7. 2010 jednání, v jehož průběhu po podání zprávy o dosavadním stavu řízení předsedou senátu a přednesení podaného dovolání zástupkyní žalovaného pověřená zaměstnankyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vznesla námitku podjatosti vůči předsedovi senátu JUDr. Zdeňku Desovi. Tuto odůvodnila pouze do protokolu o jednání tak, že ve spise se nachází dotazy Policie ČR směřující k jednání a rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci samé. Vzhledem k těmto dotazům má žalobce za to, že se jedná o nepřiměřené jednání a ovlivňování předsedy senátu před skončením jednání ve věci samé. Současně tuto námitku spojuje i s neumožněním nahlédnutí do spisu zástupce Ministerstva zdravotnictví, a to ani rozhodčího spisu předaného soudu, ačkoli uvedené ministerstvo nahlíželo do dozorčího spisu a zakládalo listinné důkazy a svá stanoviska. Z důvodu vznesené námitky podjatosti předsedy senátu bylo řízení odročeno na neurčito a věc byla předložena příslušnému senátu Nejvyššího soudu České republiky, aby o ní rozhodl.

K podané námitce podjatosti se písemně vyjádřil žalovaný prostřednictvím svého zástupce ve své podstatě tak, že ze strany žalobce se jedná evidentně o obstrukční postup. Ani jeden z uváděných důvodů pro vyloučení předsedy senátu není pojmově způsobilý vést k závěru o jeho podjatosti. V prvém případě není ani tvrzen kvalifikovaný vztah předsedy senátu k věci, účastníkům či jejich zástupcům. Dotaz policie na stav rozhodované věci takovým tvrzením není. V druhém případě je uplatněný skutkový důvod ve vztahu k námitce podjatosti vyloučen zákonem. Navrhuje proto, aby vznesená námitka podjatosti byla zamítnuta.

Z písemného vyjádření JUDr. Zdeňka Dese k podané námitce podjatosti vyplývá, že žádným z dotazů policie, které byly v průběhu řízení učiněny, nebyl ovlivněn a nepovažuje je za formu nátlaku a na jeho rozhodování nemají žádný vliv. Pokud jde o to, že neumožnil nahlédnout do spisu ( včetně spisu rozhodčího ) pověřenému zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, vycházel z platné legislativní úpravy vyplývající z občanského soudního řádu (§ 21a ) a ze zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových [§ 2, § 3 odst. 1 písm. b)]. Je pravdou, že dal na základě předchozí informace od vedoucí kanceláře souhlas k nahlížení do spisu pracovníkovi Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na den 1. 4. 2010. Poté co zjistil, že do spisu nahlíží a nechává si zhotovit kopie části spisu zaměstnanec Ministerstva zdravotnictví, který k tomu není oprávněn, rozhodl o ukončení nahlížení do spisu a nevydání pořízených fotokopií. Zaměstnance ministerstva poučil, že do spisu může nahlížet pověřený pracovník Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. K tomu také došlo ve dnech 2. 4. 2010 a 13. 4. 2010. V závěru uvádí, že ani těmito skutečnostmi ovlivněn není, podjatý se necítí a je přesvědčen, že nejsou dány důvody pro jeho vyloučení z projednání a rozhodnutí dané věci.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jenž může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudce, o jehož vyloučení jde, měl poměr k projednávané věci či k účastníkům, resp. k jejich zástupcům. To konečně žalobce ve vznesené námitce podjatosti ani netvrdí. Pokud pak žalobce pokládá písemné žádosti Policie ČR podle § 8 odst. 1 tr. ř. za nepřiměřené jednání a ovlivňování soudce, nelze s tím souhlasit. Podle tohoto ustanovení trestního řádu jsou mj. státní orgány povinny bez zbytečného odkladu vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení. Obsah žádosti ze dne 29. 3. 2010 spočívající v dotazu, zda k Nejvyššímu soudu České republiky bylo podáno dovolání společností DIAG HUMAN SE, zda o tomto dovolání již bylo rozhodnuto, případně zda bylo rozhodnuto o odložení vykonatelnosti napadeného rozsudku, v žádném případě nevzbuzuje podezření, že by tímto způsobem byl na JUDr. Dese činěn jakýkoli nátlak, který by mohl vést ke zpochybnění jeho schopnosti ve věci nepodjatě rozhodnout. Taktéž obsah učiněné odpovědi ze dne 8. 4. 2010, v níž je stručně uvedeno, že u Nejvyššího soudu České republiky probíhá řízení o dovolání DIAG HUMAN SE o němž dosud nebylo rozhodnuto, přičemž vykonatelnost napadeného rozsudku nebyla odložena, rovněž žádnou takovou pochybnost nezakládá. Stejný názor pak lze zaujmout ve vztahu k další obdobné žádosti Policie ČR ze dne 2. 7. 2010 ohledně zodpovězení otázek týkajících se doby doručení originálu rozhodčího spisu k Nejvyššímu soudu České republiky, zda bylo v předloženém spisovém materiálu založeno usnesení rozhodčího senátu ze dne 29. 3. 2010 o odmítnutí návrhů a žádostí společností TOWIT Machinery Trading, AG a DUMFRIES Holding AG a jakým datem je označena nejnovější písemnost založená v rozhodčím spisu, na něž již nebylo předsedou senátu věcně odpovězeno s poukazem na námitku podjatosti vznesenou žalobcem vůči jeho osobě v průběhu jednání konaného dne 15. 7. 2010 u Nejvyššího soudu České republiky.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Vzhledem k tomu není a ani nemůže být důvodem k vyloučení JUDr. Dese z projednávání a rozhodování předmětné věci okolnost spočívající v nedání souhlasu k nahlédnutí do spisu zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, které v projednávané věci za Českou republiku nejedná. Je s podivem, že takováto okolnost byla učiněna jedním z důvodů vznesené námitky podjatosti pověřenou zaměstnankyní Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jednajícího za Českou republiku, ačkoli jeho pracovníkům nebyl souhlas k nahlédnutí do spisu předsedou senátu nikdy odepřen.

S ohledem na to, co bylo uvedeno shora, Nejvyšší soud neshledal vyslovenou námitku podjatosti vůči soudci tohoto soudu JUDr. Zdeňku Desovi za opodstatněnou, neboť není důvodem ke konstatování, že jmenovaný soudce nebude schopen v projednávané věci nepodjatě rozhodnout. Jelikož z uplatněné námitky nevyplynuly skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř., nebyly shledány ani důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 23 Cdo 4847/2009 byl vyloučen soudce JUDr. Zdeněk Des. Za tohoto stavu věci Nevyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. srpna 2010

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru