Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 196/2010Usnesení NS ze dne 24.06.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:4.ND.196.2010.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 196/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce: F. K. proti žalovanému: A.K., zastoupenému Petrem Měchem, obecným zmocněncem, o částku 1 088 160,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 C 99/2003, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 C 99/2003 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě předložil podle § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobce, aby věc, která je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 34 C 99/2003, byla přikázána Okresnímu soudu v Hradci Králové.

Žalobce návrh (č. l. 225) odůvodnil mimořádnými poměry účastníků řízení a poměry zainteresovaných orgánů a institucí, kterých se průběh řízení a jeho výsledek bezprostředně dotýkají. Současně žalobce poukázal na probíhající řízení ve věci obnovy, vedeném Krajským soudem v Ostravě proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 38 C 30/2001, který je při projednávání všech obdobných sporů brán jako meritorní a řízení se pak v tomto duchu odvíjí. Návrh na delegaci pak žalobce učinil i s ohledem na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 12. 2009, sp. zn. Ncd 24/2009.

Žalovaný využil svého práva a k návrhu se vyjádřil. S navrhovaným postupem zásadně nesouhlasí. Podle žalovaného je navrhovaný postup zcela nevhodný, protože spor se týká nemovitostí vrácených v restituci nacházejících se v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Navíc oba účastníci sporu mají bydliště v Ostravě. Jmenovaný okresní soud věc projednává naprosto korektně. Žalovaný je osobou plně invalidní a dojížděním k Okresnímu soudu v Hradci Králové by byl vystaven velké zátěži. Je běžnou praxí žalobce, že se z jednání na poslední chvíli omluví či se k jednání nedostaví bez omluvy vůbec. Žalovaný by přivítal, aby bylo ve věci rozhodnuto co nejdříve a nebyl již zbytečně zatěžován.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Ostravě a Okresnímu soudu v Hradci Králové, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci

a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V projednávaném případě žalobce svůj návrh na delegaci věci Okresnímu soudu v Hradci Králové odůvodňuje poměry účastníků, zainteresovaných institucí a existencí řízení o obnovu řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě. Podle názoru Nejvyššího soudu však tyto skutečnosti není možno považovat za natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Dále bylo nutno přihlédnout k tomu, že žalovaný s přikázáním předmětné věci Okresnímu soudu v Hradci Králové kategoricky nesouhlasil.

Nejvyšší soud danou věc posoudil ze všech hledisek a dospěl k závěru, že delegací věci by mohl být navozen stav pro žalovaného nepříznivý s ohledem na jeho zdravotní stav. Navíc nelze přehlédnout, že požadavek na hospodárnější řízení, pokud by bylo konáno u navrhovaného soudu, by v daném případě nebyl splněn s ohledem na skutečnost, že Okresní soud v Ostravě je s věcí již obeznámen a ve věci už zahájil jednání. Navíc nelze odhlédnout ani od faktu vzdálenosti Okresního soudu v Hradci Králové od Ostravy coby místa bydliště obou účastníků řízení.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2010

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru