Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 166/2001Usnesení NS ze dne 26.06.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:4.ND.166.2001.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 166/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nejblíže společně nadřízený, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. června 2001 v trestní věci obžalovaných V. F. a Z. M., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 T 15/99, o návrhu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. ř. a contr. se návrh zamítá.

Odůvodnění:

Dne 28. 7. 1999 byla u věcně a místně příslušného Krajského soudu v Ostravě podána obžaloba na V. F. pro pokus trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle § 8 odst. 1, § 148 odst. 1, odst. 3 tr. zák. ve znění před novelou zák. č. 253/1997 Sb. a na Z. M. pro pomoc k pokusu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle § 10 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1, § 148 odst. 1, odst. 3 tr. zák. ve znění před novelou zák. č. 253/1997 Sb.

Dne 13. 6. 2001 byl Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud) doručen návrh předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě na odnětí věci obžalovaných a její přikázání Městskému soudu v Praze.

V odůvodnění navrhovatel uvedl, že již po podání obžaloby Z. M. krajskému soudu signalizoval svoji neschopnost cestovat do Ostravy z důvodu špatného zdravotního stavu. Poté co bylo na 7. 9. a 8. 9. 2000 nařízeno hlavní líčení, obžalovaný se k němu s omluvou nedostavil a doložil svůj zdravotní stav lékařskou zprávou. Posléze bylo hlavní líčení nařízeno na 23. 1. a 24. 1. 2001, kdy se zdravotní stav jmenovaného měl zlepšit. K tomuto hlavnímu líčení se obžalovaný opět nedostavil s poukazem na výrazné zhoršení zdravotního stavu a opakovanou operaci, což doložil potvrzením o zdravotním stavu a pracovní neschopnosti. Další termín hlavního líčení byl stanoven na 28. 5. a 29. 5. 2001, z něhož se obžalovaný opětovně omluvil s poukazem na svůj zdravotní stav a navrhl, aby v zájmu zlepšení komunikace a s ohledem na vývoj jeho zdravotního stavu byla předmětná věc předána k rozhodnutí příslušnému soudu v Praze. Z vyžádané zprávy příslušného lékaře ze dne 4. 5. 2001 pak vyplývá, že Z. M. by se mohl v sedě zúčastnit jednání soudu, ale tomuto brání vzdálenost mezi místem jeho bydliště a místem soudního jednání. S ohledem na závažnost komplikací a nejisté reakci nemocného by hlavní líčení bylo považováno za vysoce rizikové. Prognosticky se jedná o závažné onemocnění s nejistou budoucností, kdy pacient nebude schopen trvalejší cílené zátěže s nutností námahy kolenního kloubu vpravo. V budoucnu bude velmi pravděpodobný další operační zákrok.

Na základě obsahu této lékařské zprávy Krajský soud v Ostravě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro delegování předmětné trestní věci k Městskému soudu v Praze. Důležitý důvod spatřuje v tom, že s ohledem na zdravotní stav obžalovaného Z. M. nelze nejen v současné době, ale ani v rozumné době do budoucna trestní věc projednat a rozhodnout. Vznikají tak průtahy, kterým lze zabránit jen tím, že věc bude projednána ve městě, kde obžalovaný bydlí, tedy v P. Soud dále poukazuje na spojitost jednání obou obžalovaných, takže věc ani jednoho z nich nelze vyloučit k samostatnému projednání a rozhodnutí. V další části odůvodnění je pak poukazováno na zanedbatelné ekonomické dopady, které by kladné rozhodnutí o podaném návrhu vyvolalo, neboť cestování svědků k hlavnímu líčení by bylo tak jako tak nezbytné a dále též na neexistenci komplikací při dokazování v takovém případě.

Nejvyšší soud, jehož příslušnost jako delegujícího soudu vyplývá z ustanovení § 25 věta druhá tr. ř., neboť je oběma soudům nejblíže společně nadřízen, učinil v posuzované věci níže uvedená zjištění a závěry.

Věcná a místní příslušnost Krajského soudu v Ostravě ke konání řízení v prvním stupni vyplývá z ustanovení § 17, § 18 odst. 1, event. § 22 tr. ř. a podle vyjádřeného stanoviska v učiněném návrhu o ní nepochybuje ani jmenovaný soud.

Podle § 25 věta prvá tr. ř. může být věc z důležitých důvodů příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně.

Pojem „důležité důvody\" není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že musí jít o skutečnosti, jež jsou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř. je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat zákonnému soudci (soudu), vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Mezi ony důležité důvody lze zahrnout i situaci, kdy se obžalovaný zdržuje mimo obvod příslušného soudu a významná okolnost, např. těžká nemoc, mu brání, aby se k příslušnému soudu dostavil. Další nezbytnou podmínkou k delegování věci k jinému než příslušnému soudu v takovém případě musí být i oprávněný předpoklad, že u tohoto jiného soudu bude možné věc projednat a rozhodnout. Takový závěr ale v posuzované věci za stávajícího obsahu spisového materiálu učinit spolehlivě nelze. Ze zprávy vypracované ošetřujícím lékařem obžalovaného z ortopedicko traumatologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha ze dne 4. 5. 2001 nevyplývá, že by obžalovaný byl schopen se dostavit a zúčastnit se hlavního líčení konaného u soudu, v jehož obvodu se zdržuje. Lze z ní pouze zjistit, že lékař nedoporučuje, aby se obžalovaný zúčastnil hlavního líčení u Krajského soudu v Ostravě, neboť to vzhledem k povaze jeho onemocnění pokládá za vysoce rizikové. Bližším způsobem ale své závěry nerozvádí.

Jeví se proto nezbytným vyžádat doplnění výše uvedené lékařské zprávy se zaměřením na zodpovězení otázky ohledně schopnosti obžalovaného Z. M. dostavit se a účastnit se řízení před soudem, jež by bylo konáno u soudu, v jehož obvodu bydlí. Pokud by vypracovaný doplněk lékařské zprávy byl nejednoznačný, eventuálně nepůsobil věrohodně či přesvědčivě, bylo by nutné za stejným účelem přibrat znalce z oboru zdravotnictví - ortopedie, který by se měl na základě vyžádané zdravotní dokumentace obžalovaného jednoznačně vyjádřit k jeho schopnosti zúčastnit se řízení před příslušným event. před jiným soudem, a za jakých podmínek. Teprve po získání jednoznačné odpovědi na výše uvedené otázky bude možné buď podat nový návrh na odnětí a přikázání věci jinému soudu, anebo pokud by vyslovený závěr svědčil o zásadní neschopnosti obžalovaného zúčastnit se hlavního líčení kdekoli, muselo by být uvažováno o vyloučení jeho věci ze společného řízení a poté o přerušení trestního řízení ve smyslu § 224 odst. 1 tr. ř. z důvodu § 173 odst. 1 písm. b) tr. ř. Zatím je ale zcela předčasné se závazně vyjadřovat k jakékoli variantě dalšího postupu. V reakci na podaný návrh na delegaci věci k Městskému soudu v Praze za stávajícího stavu řízení ale nelze nepoznamenat, že pokud by mu bylo bez dalšího vyhověno, mohlo by dojít k pouhému delegování věci, jíž nelze projednat a rozhodnout ani u tohoto soudu. Byla by tak zcela nedůvodně a samoúčelně změněna příslušnost procesního soudu, což je v rozporu s již zmiňovanou zásadou „nezměnitelnosti zákonného soudce (soudu)\", a tudíž nepřijatelné.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud podaný návrh na odnětí věci a její přikázání Městskému soudu v Praze musel podle § 25 tr. ř. a contr. zamítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. června 2001

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru