Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 163/2011Usnesení NS ze dne 06.06.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:4.ND.163.2011.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 163/2011-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4-Michle, zastoupeného JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti povinnému M. J. , o 8.520,00 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 14/2011, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 49 EXE 14/2011, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Okresní soud v Teplicích usnesením ze dne 11. 4. 2011, sp. zn. 49 EXE 14/2011, vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci a po právní moci tohoto rozhodnutí věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. V tomto usnesení Okresní soud v Teplicích konstatoval, že oprávněná se svým návrhem domáhá vydání rozhodnutí soudu o nařízení exekuce na majetek povinného a pověření soudního exekutora. Okresní soud v Teplicích z úřední činnosti soudu zjistil, že povinný se na adrese uvedené v návrhu Z. Ch. , B. nezdržuje a soudu není známo, že by se v okrese Teplice nacházel majetek povinného. Proto vyslovil, že není místně příslušným soudem k projednání věci. Současně ale nemohl určit, kterému soudu věc postoupí, neboť se mu nepodařilo zjistit místo pobytu povinného, a to jak v době zahájení řízení, tak i v současné době. Soudu je známa pouze adresa dle evidence obyvatel M. , V. , na které ovšem povinný ve skutečnosti nebydlí, což vyplývá ze zprávy České pošty, s.p. Rovněž na adresách zjištěných od Úřadu práce v Mostě a OSSZ Most povinný nebydlí a jiné místo pobytu se šetřením nepodařilo zjistit.

Z uvedených důvodů Okresní soud v Teplicích věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád) je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se povinný zdržuje v České republice, a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

S přihlédnutím k tomu, že není žádného důvodu, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Teplicích, v jehož obvodu se povinný nezdržuje v úmyslu zde trvale bydlet a v jehož obvodu nemá sídlo ani oprávněný a projednávaná věc nemá žádný vztah k obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu je sídlo oprávněného. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Obvodní soud pro Prahu 4 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. června 2011

JUDr. Danuše Novotná

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru